Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
  • Uisce
  • Draenáil
  • Uisce & Draenáil

   Conas is féidir liom na táillí uisce a íoc?

   Is féidir leat na táillí uisce a íoc ar na bealaí seo a leanas 

   Aistriú Gíoró Bainc
   Beidh Gíoró Bainc ceangailte den bhille.

   Sa Phost
   Seiceanna, Orduithe Poist nó Orduithe Airgid

   Go Pearsanta
   Le seic in oifigí na Comhairle.  

   Ní ghlacfar le hairgead tirim in oifigí na Comhairle i Halla an Chontae ná i nDún Droma. Níor cheart airgead tirim a sheoladh sa phost ach oiread. 

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá fadhbanna uisce agam nó fadhbanna leis na seirbhísí dramhuisce?

    

    Teagmháil le:     Seirbhís/ Láthair
   An Rannóg Muirear Uisce Fiosrúcháin faoi bhillí nó faoi ghnéithe eile de tháillí uisce (Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta ar tháillí uisce ar fáil ar www.dlrcoco.ie)  Fón:
   (01) 2047074
   Oibríochtaí Soláthair Uisce – Soláthar, cothabháil, pléascadh, etc.
   Iarthar an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Áth an Ghainimh:
   (01) 2955063
   Braemor, Gleann Cuilinn, Bóthar na Gráinsí, Cill Tiarnáin, Fearann na Scéimhe, Arda Bhaile na Lobhar, Marlaí, Moreen, An Gleann Nua, An Garrán Cnó, Páirc na Saileach, Gleann na Giúise, Baile Mhic Fheorais, Bóthar Bhaile Uí Chuinn, Eastát Tionscail Áth an Ghainimh, Áth an Ghainimh, Seanchill, An Chéim, Eastát Tionscail Stigh Lorgan, Bóthar Chnoc na Sceiche, Gleann Shruthán na Coille, Baile Uí Ógáin, Barr na Coille, Baile an Teampaill (Iarthar), Cluain Ard, Mainistir Chorcaí, Bóthar Falls, Bóthar Ghleanntán na Raithní
   Oirthear an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Shráid Sheoirse:
   (01) 2054700
   Baile an Bhóthair, An Naigín, Cuas an Ghainimh, Seangánach, Trimbelston, An Baile Breac, An Charraig Dhubh, Deilginis, Dún Laoghaire, Glas Tuathail, Cill Iníon Léinín, Baile Uí Lachnáin (Thuaidh), Baile na Manach
   Lár an Chontae –Uimhir Fóin Iosta Bhóthar na Grúdlainne (01) 2884650 Belfield, Baile an tSaoir, Cábán tSíle, Baile an Teampaill (an tOirthear amháin), Cluain Sceach (an Deisceart amháin), Cúirt Choirnéil, Gráinseach an Déin, Dún Droma, Faiche na Rás, Baile na nGabhar, Baile na Lobhar (seachas na hArda), Cnoc Mhuirfean, Ascaill Bhaile an Róistigh, Stigh Lorgan, Na Glasáin
   Oibríochtaí Draenála –  Cothabháil an phríomhshéaraigh, etc.      
   Oirthear an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Phlás Sheoirse:
   (01) 2054700
   Baile an Bhóthair, An Baile Breac, An Charraig Dhubh, Deilginis, Dún Laoghaire, Glas Tuathail, Cill Iníon Léinín, Baile Uí Lachnáin, Baile na Manach, An Naigín, Cuas an Ghainimh, Seangánach (Thuaidh), Trimelston
   An chuid eile den Chontae – Uimhir Fóin Iosta Áth an Ghainimh:
   (01) 2955124
   Gach ceantar de chuid Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin seachas iad siúd a luaitear thuas
   Lasmuigh de na Gnáthuaireanta  –  Uisce & Draenáil  –   Gach ceantar  –  (01) 677 8844    

    

   Cé a eisíonn na billí uisce tráchtála?

   Cuireann an tÚdarás Áitiúil ábhartha na billí uisce tráchtála amach. Cuirfidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin na billí amach dá ceantar féin.

   Conas a ghearrtar é?

   Tá táille bhliantúil sheasta ar an tseirbhís a bheith ar fáil chomh maith le táille méid atá bunaithe ar mhéid an uisce a úsáidtear.

   Cé a shocraíonn an méid atá le híoc agam?

   Tá an táille ar sholáthar uisce agus ar bhailiú agus cóireáil dramhuisce bunaithe ar chostas iarbhír na seirbhíse sin. Tá méadar ar an soláthar uisce, a mhéid is indéanta, agus tá na billí bunaithe ar an eolas seo. 

   Cén buntáiste a bhaineann le méadar uisce dom?

   Tá táillí uisce bunaithe ar tháille sheasta bhliantúil anois móide táille bunaithe ar mhéid an uisce a úsáidtear – dá laghad an t-uisce a úsáideann tú, is ea is lú airgid a íocann tú. Gheofar faisnéis ón gcóras méadar maidir le húsáid uisce agus cuireann an córas fógra chuig an gcustaiméir agus chuig na hÚdaráis Áitiúla nuair a d’fhéadfadh sé go bhfuil sceitheadh ann. B’fhéidir go mb’fhiú do chustaiméirí an úsáid uisce a reatha a scrúdú ag féachaint le huisce a chaomhnú agus airgead a shábháil dá mb’fhéidir é. Tá tuilleadh comhairle ar fáil ar líne ag www.taptips.ie/at-work.htm. Ní bhaintear úsaid as rátaí tráchtála a thuilleadh chun seirbhísí uisce a mhaoiniú.

   Cá suiteáiltear na méadair uisce?

   Cuirtear na méadair agus trealamh léite na méadar taobh amuigh den chuid is mó agus chomh gar agus is féidir do theorainn an áitribh. I gcásanna áirithe, áfach, mar gheall ar bhrú ar na seirbhísí nó easpa spáis, is gá na méadair a shuiteáil taobh istigh den áitreabh.

   Conas a léim mo mhéadar uisce?
    
   Eolas maidir le do Mhéadar Uisce a léamh  (pdf -404kb) PDF Icon PDF 404 KB
   Cé atá freagrach má tá sceitheadh ann?

   Tá an custaiméir freagrach as gach sceitheadh a théann leis an sruth; áirítear ann sin an t-uisce go léir a thomhaiseann an méadar chomh maith le haimsiú agus deisiú an sceite.

   I bhformhór na gcásanna, beidh an Chomhairle freagrach as sceitheadh ar aghaidh an tsrutha nó ag méadar an chustaiméara. Is é an eisceacht ná nuair is gá méadar a shuiteáil laistigh d’áitreabh an chustaiméara. Sa chás sin, beidh an custaiméir freagrach as sceitheadh in aghaidh an tsrutha chomh fada le teorainn an áitribh nó leis an mbuacaire i limistéar poiblí.

   I gcásanna eisceachtúla, nuair atá sceitheadh ag acomhal an méadair agus phíobán an chustaiméara ag dul leis an sruth, d’fhéadfadh an Chomhairle a bheith freagrach as an sceitheadh a dheisiú agus an úsáid uisce a bhaineann leis an sceitheadh. Má mheasfar gurb é sin an cás, déanfaidh an Chomhairle tochailt chun breathnú ar an acomhal seo ar éarlais de €750 a íoc. Ní dhéanfar an éarlais agus an t-uisce ón sceitheadh a aisíoc nó a chur chun sochar do chuntais ach amháin má bhíonn an t-acomhal ag sceitheadh. I gcás go bhfuil sceitheadh sa phíobán a nascann an méadar le teorainn an chustaiméara, beidh an fhreagracht as an úsáid uisce ar an gcustaiméir mar a léirítear thuas ach déanfaidh an Chomhairle an deisiú ar son an chustaiméara agus íocfar as an gcostas leis an éarlais.

   Cad a tharlaíonn má tá gnó sa bhaile?

   Mura bhfuil sé indéanta méadar ar leith a chur ar an úsáid tráchtála, cuirfear liúntas baile i bhfeidhm agus asbhainfear an méid sin ón méid uisce a sholáthrófar.

   Cé chomh minic is a gheobhaidh mé bille?

   Eisíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin trí bhille sa bhliain.

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má bhíonn ceist agam faoin mbille?

   Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Rannóg na dTáillí Uisce, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath nó ar cheann de na bealaí seo a leanas:

   Teileafón: (01) 204 7074

   Facs: (01) 280 5581

   Ríomhphost: watercharges@dlrcoco.ie

   Suíomh gréasáin: www.dlrcoco.ie

   Cé na daoine a mbeidh orthu táillí uisce a íoc?

   Ní mór d’úsáideoirí tráchtála uile na seirbhíse uisce táillí uisce a íoc.

   Faoin mbeartas praghsála uisce, ní chuirtear maoiniú rialtais ar fáil do na húdaráis áitiúla ach le haghaidh seirbhísí uisce tí amháin. Tá brí ‘uisce tí’ sainmhínithe go cruinn agus is é is ciall leis ná uisce chun gnáthchuspóirí tí laistigh de shuíomh cónaithe.

   Tá saincheanglas ar na húdaráis áitiúla méadar a chur ar an uisce tráchtála go léir a sholáthraítear agus táillí a ghearradh air sin agus níl aon rogha ann ó thaobh eisceachtaí toisc nach bhfuil aon fhoinse maoinithe eile ann. Faoi mar atá i gcás fóntas eile, níl aon rogha ann táillí uisce a tharscaoileadh. Murab ionann agus soláthraithe fóntas príobháideach, ní féidir brabús a dhéanamh ar an tseirbhís.

   Táthar ag súil go mbeidh tomhaltóirí airdeallach ar an méid uisce a úsáidtear agus go ndéanfaidh siad iarracht uisce, ar acmhainn luachmhar theoranta é, a chaomhnú. Cuirtear a lán uisce amú nuair nach múchtar an sconna nó trí sceitheadh ó sconnaí agus ó phíobáin. Gearrtar de réir méide i gcomhréir leis an bprionsabal gurb é "údar an truaillithe a íocfaidh as" agus le Creat-Treoir an AE maidir le hUisce (2000/60/EC).

   Tá aerbhac ann. Conas is féidir liom fáil réidh leis?

   Cliceáil ar an nasc seo le haghaidh eolais ar aerbhac a réiteach., Air Locks(pdf -56kb) PDF Icon

    

    

   An féidir liom an teas lárnach a úsáid má tá an t-uisce múchta?

   Má shuiteáil conraitheoir cláraithe an córas téimh lárnaigh, ba cheart go rithfí é ó umar inmhéadaithe (nó ‘expansion tank’ mar is fearr aithne air sa Bhéarla) ar leith san áiléar. Níor cheart go mbeadh aon tionchar ag dúnadh an phríomhphíobáin uisce ar an uisce sin agus ba cheart go mb’fhéidir an córas a rith go slán. Ní mór duit, áfach, deimhniú air sin a fháil ón té a shuiteáil an córas nó ón bpluiméir.

   Draenáil

   Tá na draenacha tachta. Cad is féidir liom a dhéanamh?

   Tá úinéir an áitribh freagrach as an draein an bealach ar fad chuig príomhshéarach na Comhairle, fiú má ritheann an draein thar spás poiblí, e.g. thar an gcosán agus/nó thar an mbóthar. Nuair a ghlaofar amach é, beidh Cigire na Comhairle in ann suíomh an tachta a aimsiú trí scrúdú a dhéanamh ar dhúnphollta shéarach na Comhairle.  Má tá séarach na Comhairle glan, ciallaíonn sé sin go bhfuil tachtadh i ndraein phríobháideach an tí/na dtithe. Sa chás sin, ba cheart do shealbhóir an tí comhlacht oiriúnach a aimsiú chun an tachtadh a ghlanadh. Cliceáil ar Chothabháil Draenacha Príobháideacha le haghaidh tuilleadh eolais.   

   Uisce

   Cén fáth nach bhfuil soláthar uisce i mo theach?

   D’fhéadfadh sé gur múchadh an t-uisce chun príomhphíobán a pléascadh i do cheantar a dheisiú. Cuir ceist ar do chomharsana le feiceáil an bhfuil t-uisce acu. Má tá soláthar uisce ag do chomharsana, seans gur fadhb inmheánach i d’áitreabh féin atá ann. Sa chás sin, bheadh ort pluiméir a aimsiú chun breathnú ar an gcóras.

 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

Uisce & Draenáil

Conas is féidir liom na táillí uisce a íoc?

Is féidir leat na táillí uisce a íoc ar na bealaí seo a leanas 

Aistriú Gíoró Bainc
Beidh Gíoró Bainc ceangailte den bhille.

Sa Phost
Seiceanna, Orduithe Poist nó Orduithe Airgid

Go Pearsanta
Le seic in oifigí na Comhairle.  

Ní ghlacfar le hairgead tirim in oifigí na Comhairle i Halla an Chontae ná i nDún Droma. Níor cheart airgead tirim a sheoladh sa phost ach oiread. 

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá fadhbanna uisce agam nó fadhbanna leis na seirbhísí dramhuisce?

 

 Teagmháil le:     Seirbhís/ Láthair
An Rannóg Muirear Uisce Fiosrúcháin faoi bhillí nó faoi ghnéithe eile de tháillí uisce (Tabhair faoi deara go bhfuil eolas ginearálta ar tháillí uisce ar fáil ar www.dlrcoco.ie)  Fón:
(01) 2047074
Oibríochtaí Soláthair Uisce – Soláthar, cothabháil, pléascadh, etc.
Iarthar an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Áth an Ghainimh:
(01) 2955063
Braemor, Gleann Cuilinn, Bóthar na Gráinsí, Cill Tiarnáin, Fearann na Scéimhe, Arda Bhaile na Lobhar, Marlaí, Moreen, An Gleann Nua, An Garrán Cnó, Páirc na Saileach, Gleann na Giúise, Baile Mhic Fheorais, Bóthar Bhaile Uí Chuinn, Eastát Tionscail Áth an Ghainimh, Áth an Ghainimh, Seanchill, An Chéim, Eastát Tionscail Stigh Lorgan, Bóthar Chnoc na Sceiche, Gleann Shruthán na Coille, Baile Uí Ógáin, Barr na Coille, Baile an Teampaill (Iarthar), Cluain Ard, Mainistir Chorcaí, Bóthar Falls, Bóthar Ghleanntán na Raithní
Oirthear an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Shráid Sheoirse:
(01) 2054700
Baile an Bhóthair, An Naigín, Cuas an Ghainimh, Seangánach, Trimbelston, An Baile Breac, An Charraig Dhubh, Deilginis, Dún Laoghaire, Glas Tuathail, Cill Iníon Léinín, Baile Uí Lachnáin (Thuaidh), Baile na Manach
Lár an Chontae –Uimhir Fóin Iosta Bhóthar na Grúdlainne (01) 2884650 Belfield, Baile an tSaoir, Cábán tSíle, Baile an Teampaill (an tOirthear amháin), Cluain Sceach (an Deisceart amháin), Cúirt Choirnéil, Gráinseach an Déin, Dún Droma, Faiche na Rás, Baile na nGabhar, Baile na Lobhar (seachas na hArda), Cnoc Mhuirfean, Ascaill Bhaile an Róistigh, Stigh Lorgan, Na Glasáin
Oibríochtaí Draenála –  Cothabháil an phríomhshéaraigh, etc.      
Oirthear an Chontae – Uimhir Fóin Iosta Phlás Sheoirse:
(01) 2054700
Baile an Bhóthair, An Baile Breac, An Charraig Dhubh, Deilginis, Dún Laoghaire, Glas Tuathail, Cill Iníon Léinín, Baile Uí Lachnáin, Baile na Manach, An Naigín, Cuas an Ghainimh, Seangánach (Thuaidh), Trimelston
An chuid eile den Chontae – Uimhir Fóin Iosta Áth an Ghainimh:
(01) 2955124
Gach ceantar de chuid Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin seachas iad siúd a luaitear thuas
Lasmuigh de na Gnáthuaireanta  –  Uisce & Draenáil  –   Gach ceantar  –  (01) 677 8844    

 

Cé a eisíonn na billí uisce tráchtála?

Cuireann an tÚdarás Áitiúil ábhartha na billí uisce tráchtála amach. Cuirfidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin na billí amach dá ceantar féin.

Conas a ghearrtar é?

Tá táille bhliantúil sheasta ar an tseirbhís a bheith ar fáil chomh maith le táille méid atá bunaithe ar mhéid an uisce a úsáidtear.

Cé a shocraíonn an méid atá le híoc agam?

Tá an táille ar sholáthar uisce agus ar bhailiú agus cóireáil dramhuisce bunaithe ar chostas iarbhír na seirbhíse sin. Tá méadar ar an soláthar uisce, a mhéid is indéanta, agus tá na billí bunaithe ar an eolas seo. 

Cén buntáiste a bhaineann le méadar uisce dom?

Tá táillí uisce bunaithe ar tháille sheasta bhliantúil anois móide táille bunaithe ar mhéid an uisce a úsáidtear – dá laghad an t-uisce a úsáideann tú, is ea is lú airgid a íocann tú. Gheofar faisnéis ón gcóras méadar maidir le húsáid uisce agus cuireann an córas fógra chuig an gcustaiméir agus chuig na hÚdaráis Áitiúla nuair a d’fhéadfadh sé go bhfuil sceitheadh ann. B’fhéidir go mb’fhiú do chustaiméirí an úsáid uisce a reatha a scrúdú ag féachaint le huisce a chaomhnú agus airgead a shábháil dá mb’fhéidir é. Tá tuilleadh comhairle ar fáil ar líne ag www.taptips.ie/at-work.htm. Ní bhaintear úsaid as rátaí tráchtála a thuilleadh chun seirbhísí uisce a mhaoiniú.

Cá suiteáiltear na méadair uisce?

Cuirtear na méadair agus trealamh léite na méadar taobh amuigh den chuid is mó agus chomh gar agus is féidir do theorainn an áitribh. I gcásanna áirithe, áfach, mar gheall ar bhrú ar na seirbhísí nó easpa spáis, is gá na méadair a shuiteáil taobh istigh den áitreabh.

Conas a léim mo mhéadar uisce?
 
Eolas maidir le do Mhéadar Uisce a léamh  (pdf -404kb) PDF Icon PDF 404 KB
Cé atá freagrach má tá sceitheadh ann?

Tá an custaiméir freagrach as gach sceitheadh a théann leis an sruth; áirítear ann sin an t-uisce go léir a thomhaiseann an méadar chomh maith le haimsiú agus deisiú an sceite.

I bhformhór na gcásanna, beidh an Chomhairle freagrach as sceitheadh ar aghaidh an tsrutha nó ag méadar an chustaiméara. Is é an eisceacht ná nuair is gá méadar a shuiteáil laistigh d’áitreabh an chustaiméara. Sa chás sin, beidh an custaiméir freagrach as sceitheadh in aghaidh an tsrutha chomh fada le teorainn an áitribh nó leis an mbuacaire i limistéar poiblí.

I gcásanna eisceachtúla, nuair atá sceitheadh ag acomhal an méadair agus phíobán an chustaiméara ag dul leis an sruth, d’fhéadfadh an Chomhairle a bheith freagrach as an sceitheadh a dheisiú agus an úsáid uisce a bhaineann leis an sceitheadh. Má mheasfar gurb é sin an cás, déanfaidh an Chomhairle tochailt chun breathnú ar an acomhal seo ar éarlais de €750 a íoc. Ní dhéanfar an éarlais agus an t-uisce ón sceitheadh a aisíoc nó a chur chun sochar do chuntais ach amháin má bhíonn an t-acomhal ag sceitheadh. I gcás go bhfuil sceitheadh sa phíobán a nascann an méadar le teorainn an chustaiméara, beidh an fhreagracht as an úsáid uisce ar an gcustaiméir mar a léirítear thuas ach déanfaidh an Chomhairle an deisiú ar son an chustaiméara agus íocfar as an gcostas leis an éarlais.

Cad a tharlaíonn má tá gnó sa bhaile?

Mura bhfuil sé indéanta méadar ar leith a chur ar an úsáid tráchtála, cuirfear liúntas baile i bhfeidhm agus asbhainfear an méid sin ón méid uisce a sholáthrófar.

Cé chomh minic is a gheobhaidh mé bille?

Eisíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin trí bhille sa bhliain.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má bhíonn ceist agam faoin mbille?

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Rannóg na dTáillí Uisce, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath nó ar cheann de na bealaí seo a leanas:

Teileafón: (01) 204 7074

Facs: (01) 280 5581

Ríomhphost: watercharges@dlrcoco.ie

Suíomh gréasáin: www.dlrcoco.ie

Cé na daoine a mbeidh orthu táillí uisce a íoc?

Ní mór d’úsáideoirí tráchtála uile na seirbhíse uisce táillí uisce a íoc.

Faoin mbeartas praghsála uisce, ní chuirtear maoiniú rialtais ar fáil do na húdaráis áitiúla ach le haghaidh seirbhísí uisce tí amháin. Tá brí ‘uisce tí’ sainmhínithe go cruinn agus is é is ciall leis ná uisce chun gnáthchuspóirí tí laistigh de shuíomh cónaithe.

Tá saincheanglas ar na húdaráis áitiúla méadar a chur ar an uisce tráchtála go léir a sholáthraítear agus táillí a ghearradh air sin agus níl aon rogha ann ó thaobh eisceachtaí toisc nach bhfuil aon fhoinse maoinithe eile ann. Faoi mar atá i gcás fóntas eile, níl aon rogha ann táillí uisce a tharscaoileadh. Murab ionann agus soláthraithe fóntas príobháideach, ní féidir brabús a dhéanamh ar an tseirbhís.

Táthar ag súil go mbeidh tomhaltóirí airdeallach ar an méid uisce a úsáidtear agus go ndéanfaidh siad iarracht uisce, ar acmhainn luachmhar theoranta é, a chaomhnú. Cuirtear a lán uisce amú nuair nach múchtar an sconna nó trí sceitheadh ó sconnaí agus ó phíobáin. Gearrtar de réir méide i gcomhréir leis an bprionsabal gurb é "údar an truaillithe a íocfaidh as" agus le Creat-Treoir an AE maidir le hUisce (2000/60/EC).

Tá aerbhac ann. Conas is féidir liom fáil réidh leis?

Cliceáil ar an nasc seo le haghaidh eolais ar aerbhac a réiteach., Air Locks(pdf -56kb) PDF Icon

 

 

An féidir liom an teas lárnach a úsáid má tá an t-uisce múchta?

Má shuiteáil conraitheoir cláraithe an córas téimh lárnaigh, ba cheart go rithfí é ó umar inmhéadaithe (nó ‘expansion tank’ mar is fearr aithne air sa Bhéarla) ar leith san áiléar. Níor cheart go mbeadh aon tionchar ag dúnadh an phríomhphíobáin uisce ar an uisce sin agus ba cheart go mb’fhéidir an córas a rith go slán. Ní mór duit, áfach, deimhniú air sin a fháil ón té a shuiteáil an córas nó ón bpluiméir.

Draenáil

Tá na draenacha tachta. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Tá úinéir an áitribh freagrach as an draein an bealach ar fad chuig príomhshéarach na Comhairle, fiú má ritheann an draein thar spás poiblí, e.g. thar an gcosán agus/nó thar an mbóthar. Nuair a ghlaofar amach é, beidh Cigire na Comhairle in ann suíomh an tachta a aimsiú trí scrúdú a dhéanamh ar dhúnphollta shéarach na Comhairle.  Má tá séarach na Comhairle glan, ciallaíonn sé sin go bhfuil tachtadh i ndraein phríobháideach an tí/na dtithe. Sa chás sin, ba cheart do shealbhóir an tí comhlacht oiriúnach a aimsiú chun an tachtadh a ghlanadh. Cliceáil ar Chothabháil Draenacha Príobháideacha le haghaidh tuilleadh eolais.   

Uisce

Cén fáth nach bhfuil soláthar uisce i mo theach?

D’fhéadfadh sé gur múchadh an t-uisce chun príomhphíobán a pléascadh i do cheantar a dheisiú. Cuir ceist ar do chomharsana le feiceáil an bhfuil t-uisce acu. Má tá soláthar uisce ag do chomharsana, seans gur fadhb inmheánach i d’áitreabh féin atá ann. Sa chás sin, bheadh ort pluiméir a aimsiú chun breathnú ar an gcóras.

Back