Catagóirí

Muirir Dramhaíola

Tá lipéid mhalaí agam nár úsáideadh. Cad a dhéanfaidh mé leo?

Tabhair ar ais iad do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (Táillí Dramhaíola, an Rannóg Airgeadais) agus déanfar aisíoc orthu.

Más custaiméir tráchtála mé, cé na táillí a bheidh le híoc agam?

Beidh na táillí do chustaiméirí tráchtála 20% ar a laghad níos lú ná táillí reatha na Comhairle. Déanfaidh Panda teagmháil le custaiméirí tráchtála in am trátha chun na táillí a dheimhniú.

 

Cén ról a bheidh ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin nuair a aimseofar soláthraí nua?

Beidh ról rialtóra ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rialacháin maidir le ceadanna dramhaíola agus fodhlíthe dramhaíola.

Cathain a gheobhaidh mé an bille deiridh ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

Gheobhaidh custaiméirí na Comhairle a mbille deiridh chomh luath agus is féidir i ndiaidh don Chomhairle éirí as an tseirbhís a chur ar fáil.

Chuir an Chomhairle mo sheirbhís ar fionraí mar gheall ar riaráiste ar mo chuntas – an aistreofar sonraí mo chuntais (i.e. ainm, seoladh, stádas tarscaoilte – más in fheidhme – agus mo shonraí araide amháin) chuig Panda?

Toisc nach custaiméir na Comhairle tú a thuilleadh, ní chuirfear do shonraí ar fáil. Más maith leat glacadh le tairiscint Panda, déan teagmháil le Táillí Dramhaíola sa Chomhairle chomh luath agus is féidir chun do chuntas a chur ina cheart.

 

Tá comhaontú agam leis an gComhairle maidir le mo riaráiste a íoc. Cad a tharlóidh anois?

Lean ar aghaidh de bheith ag íoc do riaráiste mar is gnáth.

Cad a tharlaíonn má tá mé i riaráiste táillí dramhaíola le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

Má tá do chuntas i riaráiste agus mura bhfuil comhaontú agat cheana féin leis an gComhairle, déan teagmháil le ball den fhoireann Táillí Dramhíola ar an uimhir fóin (01) 205 4747 chun an riaráiste a ghlanadh nó chun comhaontú foirmeálta a shocrú leis an riaráiste a íoc ina ghálaí.

Mura n-íocaim an riaráiste, cad a tharlóidh?

Rachaidh an Chomhairle sa tóir ar aon fhuílleach amuigh. Féadfar imeachtaí dlí a thionscnamh chun an fiachas agus na costais a bhaineann leis a ghnóthú. D'fhéadfadh droch-thionchar a bheith ar do rátáil chreidmheasa amach anseo dá ndeonfaí foraithne i do choinne

Cén fáth go bhfuil an Chomhairle ag scor de sheirbhís bhailithe dramhaíola a chur ar fáil?

Tá caillteanais neamhinbhuanaithe tabhaithe i leith na seirbhíse seo le roinnt blianta anuas toisc go bhfuil custaiméirí agus sciar den mhargadh caillte i gcoinne iomaitheoirí. Ó 64,000 custaiméir in 2006, tá ár mbonn custaiméirí laghdaithe go mór go timpeall is 18,500. Déanfaidh na caillteanais seo i leith na seirbhíse araidí, mura laghadófar iad, dochar do chumas na Comhairle seirbhísí tábhachtacha eile a chur ar fáil.

 

 

Bíonn tarscaoileadh agam i leith tháille sheasta Bhliantúil na Comhairle. An dtabharfaidh an soláthraí nua seirbhíse an tarscaoileadh céanna dom?

Seasfaidh Panda le Scéim Tarscaoilte Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (lena n-áirítear an clásal cruatain). Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil tarscaoileadh acu faoi láthair, agus a dtiocfaidh athrú ar a gcás, iarratas a chur isteach ar tharscaoileadh do Panda. 

Back