Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
  • Dramhaíl
  • Muirir Dramhaíola
  • Athchúrsáil & Dramhaíl

   Táimse ar bhealach bailithe malaí. Cad a tharlóidh?

   Cuirfidh an chomhairle an tseirbhís seo ar fáil.

    

   An leanfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin de bhainc bhuidéal a chur ar fáil?

   Leanfaidh. Leanfaimid d'áiseanna athchúrsála a chur ar fáil ag bainc bhuidéal, agus in ionaid athchúrsála Bhaile Uí Ógáin, Pháirc Éidin agus Sheangánaí.

    

   Cad a tharlóidh d'fhoireann sheirbhís araidí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

   Déanfar an fhoireann a chuireann an tseirbhís araidí 'liatha' ar fáil faoi láthair a athlonnú nó glacfaidh siad le hiomarcaíocht dheonach. Leanfaidh an fhoireann athlonnaithe de bheith ag cur seirbhísí feabhsaithe ar fáil sna réimsí Glanadh Sráideanna, Seirbhísí Uisce & Dramhaíola, Iompar agus Páirceanna. Ní bheidh aon iomarcaíochtaí éigeantacha ann.

    

   Cé leis nó léi a ndéanfaidh mé teagmháil má bhíonn breis ceisteanna agam?

   Is féidir fiosrúcháin faoi chuntais a chur chuige rannóg Táillí Dramhaíola na Comhairle ar (01) 205 4747. Is féidir fiosrúcháin faoi sheirbhísí araidí a chur chuig rannóg Bainistíochta Dramhaíola na Comhairle ar (01) 205 4810.

    

   An mairfidh an tseirbhís Athchúrsála Araidí Glasa?

   Mairfidh. Glacfaidh Panda leis an tseirbhís Araidí Glasa ó Greyhound a chuireann an tseirbhís sin ar fáil faoi láthair.

    

   An gcoinneoidh mé an araid 'liath' agus an araid 'glas'?

   Coinneoidh, má shocraíonn tú go mbainfidh tú úsáid as seirbhís Panda. Seachas sin, ba cheart duit teagmháil leis an gComhairle ar (01) 205 4810 agus déanfaimid socrú na haraidí a thógáil.

   An ndéanfar athbhrandáil ar na haraidí?

   Déanfar. Socróidh Panda é seo in am trátha.

   An athrófar an lá bailithe?

   Beidh an lá bailithe céanna ann don am i láthair. Cé go mbailíonn Panda ó 80% dá chustaiméirí ar an lá céanna leis an gComhairle, tá sé beartaithe go mbeidh an lá bailithe céanna i bhfeidhm in aon cheantar amháin do na custaiméirí atá ag Panda cheana féin agus do chustaiméirí nua na Comhairle ar deireadh thiar. Déanfair cuíchóiriú ar na bealaí de réir a chéile agus cuirfidh Panda fógra chugaibh in am trátha faoi aon athrú beartaithe.

   An bhfaighidh mé uimhir chuntais nua?

   Cuirfidh Panda uimhir chuntais nua ar fáil duit.

   Dramhaíl

   Cad is féidir liom a dhéanamh faoi mo comharsana callánacha?

   Má bhíonn tú faoi réir núise torainn ó áitreabh baile nó cónaithe, féadfaidh tú iarratas a chur díreach chuig an gCúirt Dúiche áitiúil ar Ordú Cúirte faoi Alt 108 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Tá breis eolais ar Fhógraí Alt 108 agus núis torainn ar fáil ach cliceáil ar an treoir cheangailte maidir leis na Rialacháin Torainn.  (pdf - 2.24MB)

   Féadfaidh daoine a ndéanann núis torainn ó thionóntaí a bhfuil áitreabh príobháideach ar cíos acu difear dóibh, iarratas a chur díreach chuig an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PRTB) chomh maith ag www.prtb.ie nó glaoch a chur ar (01) 635 0600 chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leis an PRTB ordú a thabhairt go dlíthiúil do thiarnaí talún le cinntiú go gcomhlíonfaidh a dtionóntaí téarmaí an chomhaontaithe tionóntachta atá acu ó thaobh núise agus cineálacha eile iompair fhrithshóisialta. 

   Má bhíonn tú faoi réir núise torainn ó thionóntaí in áitribh atá i seilbh na Comhairle, féadfaidh tú gearán a chur díreach chuig an Rannán Iompair Fhrithshóisialta den Rannóg Tithíochta.

   Cliceáil ar an nasc chuig Núis Torainn le haghaidh breis eolais.

   An bhfuil cead agam gual toite a dhó sa tinteán?

   Is cion é gual ‘toiteach’ nó gual biotúmanach a dhó áit ar bith i gCathair nó i gContae Bhaile Átha Cliath ón 1 Meán Fómhair 2012, agus féadfar fíneáil de suas le €5,000 a ghearradh ort sa chúirt má dhéanann tú é.

   Céard iad na Rialacháin “Deco Paints”?

   Baineann na Rialacháin seo le comhlachtaí mar oibreoirí deisiúcháin tuairteála a mbíonn gníomhaíochtaí Ath-bhailchríochnaithe Feithiclí ar bun acu. Baineann na Rialacháin leis na hoibreoirí tráchtála go léir a úsáideann táirgí péinte a bhfuil tuaslagóirí orgánacha iontu ar a n-áitribh.

   Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil ar an nasc seo chuig na Rialacháin “Deco Paints”.

   Céard iad na Rialacháin “Organic Solvents"?

   Déanann na Rialacháin seo úsáid tráchtála tuaslagán a rialú sna hearnálacha éagsúla tionscail in Éirinn, (lena n-áirítear na próisis a bhaineann le Tirimghlanadh, Clódóireacht, Lannú agus Bratú Dromchla) chun truailliú aeir a laghdú.

   Cliceáil ar an nasc seo chuig na Rialacháin le haghaidh eolas mionsonraithe. 

   Céard iad na Rialacháin DTLL?

   Is éard is DTLL (Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach) ann ná aon chineál fearais ná gléis ar gá cumhacht leictreach nó chadhnra le hoibriú, agus a bhfuil a úinéir ag iarraidh é a dhiúscairt mar dhramhaíl. Chomh maith le nithe móra tí mar theilifíseáin, ríomhairí, cócaireáin, cuisneoirí agus meaisíní níocháin, tá nithe beaga pearsanta san áireamh mar cheamaraí, bréagáin, uaireadóirí, fóin phóca agus imreoirí MP3.

   Tugadh na Rialacháin DTLL isteach in 2005 chun diúscairt, bailiú agus athchúrsáil d’earraí agus fearais leictreacha ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a chur chun cinn in Éirinn. Is é ceann de phríomhghnéithe na rialachán ná go gcaithfidh díoltóirí an deis a thairiscint do chustaiméirí nuair is mian leo táirge leictreach nó leictreonach nua a cheannach nithe DTLL atá cosúil a thabhairt ar ais saor in aisce ar bhunús aon d’aon.

   Cliceáil ar an nasc seo a leanas chuig DTLL le haghaidh tuilleadh eolais.

   Cén áit ar féidir liom fáil réidh le cadhnraí ídithe?

   De réir an dlí, caithfidh aon siopa a dhíolann cadhnraí seanchadhnraí den chineál céanna a thógáil ar ais don athchúrsáil saor in aisce. Tá boscaí gorma le haghaidh athchúrsáil cadhnraí ar taispeáint i roinnt siopaí anois. Ní gá cadhnraí nua a cheannach nuair a thugann tú dramhchadhnraí ar ais chuig siopa agus is cuma má cheannaigh tú na cadhnraí ídithe in áit éigin eile. Glactar le dramhchadhnraí in aon cheann d’Ionaid Athchúrsála na Comhairle freisin. Ná cuir cadhnraí san araid bhruscair tí!

   Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar dhramhchadhnraí.

    

   Cé na táillí ar Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin a úsáid?

   Tá sonraí iomlána na dtáillí a bhaineann le sealbhóirí tí, agus na gcineálacha dramhaíola a nglactar leo san Ionad Cathartha Athchúrsála, ar fáil ar leathanach gréasáin Pháirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin.

    
   Conas is féidir liom mo sheancharr a dhiúscairt?

   Is féidir le húinéirí carr a seanfheithiclí a thabhairt chuig Saoráid Chóireála Údaraithe chun é a dhiúscairt agus a athchúrsáil r bhealach atá slán ó thaobh an chomhshaoil de, saor in aisce. Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar fheithiclí a bhfuil a ré caite.

   Mar rogha air sin, cuireann Comhairle Contae DLR seirbhís bailithe feithiclí ar fáil saor in aisce le haghaidh carranna príobháideacha.

   Cé na hamanna a bhfuil sé ceadmhach oibreacha tógála a dhéanamh?

   Cé nach bhfuil amanna socraithe sa dlí a chuireann teorainn le huaireanta oibre ar láithreáin tógála, tá treoir-amanna caighdeánacha ann a bhaineann le gníomhaíochtaí foirgníochta. Má tharlaíonn obair lasmuigh de na huaireanta sin, féadfar a mheas gur cúis le núis torainn í agus féadfaidh Oifigigh Sláinte Chomhshaoil na Comhairle imscrúdú a dhéanamh ina leith. Chomh maith leis sin, féadfar srianta a chur ar amanna oibre trí choinníollacha cead pleanála.

   Is iad na hamanna caighdeánacha a ghlactar leo le haghaidh gníomhaíochtaí tógála i nDún Laoghaire/Ráth an Dúin ná:

   Luan go hAoine: 8 a.m. to 7 p.m.; Sathairn: 8 a.m. to 2 p.m.; Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc: ní cheadaítear obair.

   Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil iontu seo ach treoir-amanna amháin, agus, in imthosca áirithe, d’fhéadfadh sé gur ghá oibreacha tógála a dhéanamh lasmuigh de na huaireanta seo. Chomh maith leis sin, níl feidhm ag na treoir-amanna seo i gcás aon chineál oibreacha éigeandála a dhéanfaidh an ESB, Iarnród Éireann, Bord Gáis, etc.

   Cliceáil ar an nasc chuig Núis Torainn le haghaidh tuilleadh eolais.

   Conas is féidir liom aispeist a dhiúscairt?

   Is cineál dramhaíola guaisí é aispeist a d’fhéadfadh baol do shláinte an duine a bheith ag baint léi mura ndéantar í a láimhseáil agus a dhiúscairt i gceart. Níor cheart do aon duine ach amháin sainchonraitheoirí dramhaíola a bhfuil an cead cuí acu aispeist a bhaint agus a iompar. Ní féidir aispeist a thabhairt chuig Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin ná chuig aon ionad dramhaíola eile de chuid na Comhairle.

   Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar aispeist a bhaint agus a dhiúscairt.

   An féidir liom dramhaíl a dhó?

   Ní féidir! Tá sé in aghaidh an dlí dramhaíl tí nó ghairdín a dhó agus féadfar fíneáil suas le €3,000 a ghearradh ort as é a dhéanamh. Tá dó sa chúlghairdín díobhálach don chomhshaol, cruthaíonn sé núis do chomharsana agus d’fhéadfadh sé fadhbanna sláinte a chruthú freisin.

   Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Dramhaíl a Dhó.

   Muirir Dramhaíola

   Tá lipéid mhalaí agam nár úsáideadh. Cad a dhéanfaidh mé leo?

   Tabhair ar ais iad do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (Táillí Dramhaíola, an Rannóg Airgeadais) agus déanfar aisíoc orthu.

   Más custaiméir tráchtála mé, cé na táillí a bheidh le híoc agam?

   Beidh na táillí do chustaiméirí tráchtála 20% ar a laghad níos lú ná táillí reatha na Comhairle. Déanfaidh Panda teagmháil le custaiméirí tráchtála in am trátha chun na táillí a dheimhniú.

    

   Cén ról a bheidh ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin nuair a aimseofar soláthraí nua?

   Beidh ról rialtóra ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rialacháin maidir le ceadanna dramhaíola agus fodhlíthe dramhaíola.

   Cathain a gheobhaidh mé an bille deiridh ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

   Gheobhaidh custaiméirí na Comhairle a mbille deiridh chomh luath agus is féidir i ndiaidh don Chomhairle éirí as an tseirbhís a chur ar fáil.

   Chuir an Chomhairle mo sheirbhís ar fionraí mar gheall ar riaráiste ar mo chuntas – an aistreofar sonraí mo chuntais (i.e. ainm, seoladh, stádas tarscaoilte – más in fheidhme – agus mo shonraí araide amháin) chuig Panda?

   Toisc nach custaiméir na Comhairle tú a thuilleadh, ní chuirfear do shonraí ar fáil. Más maith leat glacadh le tairiscint Panda, déan teagmháil le Táillí Dramhaíola sa Chomhairle chomh luath agus is féidir chun do chuntas a chur ina cheart.

    

   Tá comhaontú agam leis an gComhairle maidir le mo riaráiste a íoc. Cad a tharlóidh anois?

   Lean ar aghaidh de bheith ag íoc do riaráiste mar is gnáth.

   Cad a tharlaíonn má tá mé i riaráiste táillí dramhaíola le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

   Má tá do chuntas i riaráiste agus mura bhfuil comhaontú agat cheana féin leis an gComhairle, déan teagmháil le ball den fhoireann Táillí Dramhíola ar an uimhir fóin (01) 205 4747 chun an riaráiste a ghlanadh nó chun comhaontú foirmeálta a shocrú leis an riaráiste a íoc ina ghálaí.

   Mura n-íocaim an riaráiste, cad a tharlóidh?

   Rachaidh an Chomhairle sa tóir ar aon fhuílleach amuigh. Féadfar imeachtaí dlí a thionscnamh chun an fiachas agus na costais a bhaineann leis a ghnóthú. D'fhéadfadh droch-thionchar a bheith ar do rátáil chreidmheasa amach anseo dá ndeonfaí foraithne i do choinne

   Cén fáth go bhfuil an Chomhairle ag scor de sheirbhís bhailithe dramhaíola a chur ar fáil?

   Tá caillteanais neamhinbhuanaithe tabhaithe i leith na seirbhíse seo le roinnt blianta anuas toisc go bhfuil custaiméirí agus sciar den mhargadh caillte i gcoinne iomaitheoirí. Ó 64,000 custaiméir in 2006, tá ár mbonn custaiméirí laghdaithe go mór go timpeall is 18,500. Déanfaidh na caillteanais seo i leith na seirbhíse araidí, mura laghadófar iad, dochar do chumas na Comhairle seirbhísí tábhachtacha eile a chur ar fáil.

    

    

   Bíonn tarscaoileadh agam i leith tháille sheasta Bhliantúil na Comhairle. An dtabharfaidh an soláthraí nua seirbhíse an tarscaoileadh céanna dom?

   Seasfaidh Panda le Scéim Tarscaoilte Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (lena n-áirítear an clásal cruatain). Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil tarscaoileadh acu faoi láthair, agus a dtiocfaidh athrú ar a gcás, iarratas a chur isteach ar tharscaoileadh do Panda. 

 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology

Athchúrsáil & Dramhaíl

Táimse ar bhealach bailithe malaí. Cad a tharlóidh?

Cuirfidh an chomhairle an tseirbhís seo ar fáil.

 

An leanfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin de bhainc bhuidéal a chur ar fáil?

Leanfaidh. Leanfaimid d'áiseanna athchúrsála a chur ar fáil ag bainc bhuidéal, agus in ionaid athchúrsála Bhaile Uí Ógáin, Pháirc Éidin agus Sheangánaí.

 

Cad a tharlóidh d'fhoireann sheirbhís araidí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

Déanfar an fhoireann a chuireann an tseirbhís araidí 'liatha' ar fáil faoi láthair a athlonnú nó glacfaidh siad le hiomarcaíocht dheonach. Leanfaidh an fhoireann athlonnaithe de bheith ag cur seirbhísí feabhsaithe ar fáil sna réimsí Glanadh Sráideanna, Seirbhísí Uisce & Dramhaíola, Iompar agus Páirceanna. Ní bheidh aon iomarcaíochtaí éigeantacha ann.

 

Cé leis nó léi a ndéanfaidh mé teagmháil má bhíonn breis ceisteanna agam?

Is féidir fiosrúcháin faoi chuntais a chur chuige rannóg Táillí Dramhaíola na Comhairle ar (01) 205 4747. Is féidir fiosrúcháin faoi sheirbhísí araidí a chur chuig rannóg Bainistíochta Dramhaíola na Comhairle ar (01) 205 4810.

 

An mairfidh an tseirbhís Athchúrsála Araidí Glasa?

Mairfidh. Glacfaidh Panda leis an tseirbhís Araidí Glasa ó Greyhound a chuireann an tseirbhís sin ar fáil faoi láthair.

 

An gcoinneoidh mé an araid 'liath' agus an araid 'glas'?

Coinneoidh, má shocraíonn tú go mbainfidh tú úsáid as seirbhís Panda. Seachas sin, ba cheart duit teagmháil leis an gComhairle ar (01) 205 4810 agus déanfaimid socrú na haraidí a thógáil.

An ndéanfar athbhrandáil ar na haraidí?

Déanfar. Socróidh Panda é seo in am trátha.

An athrófar an lá bailithe?

Beidh an lá bailithe céanna ann don am i láthair. Cé go mbailíonn Panda ó 80% dá chustaiméirí ar an lá céanna leis an gComhairle, tá sé beartaithe go mbeidh an lá bailithe céanna i bhfeidhm in aon cheantar amháin do na custaiméirí atá ag Panda cheana féin agus do chustaiméirí nua na Comhairle ar deireadh thiar. Déanfair cuíchóiriú ar na bealaí de réir a chéile agus cuirfidh Panda fógra chugaibh in am trátha faoi aon athrú beartaithe.

An bhfaighidh mé uimhir chuntais nua?

Cuirfidh Panda uimhir chuntais nua ar fáil duit.

Dramhaíl

Cad is féidir liom a dhéanamh faoi mo comharsana callánacha?

Má bhíonn tú faoi réir núise torainn ó áitreabh baile nó cónaithe, féadfaidh tú iarratas a chur díreach chuig an gCúirt Dúiche áitiúil ar Ordú Cúirte faoi Alt 108 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Tá breis eolais ar Fhógraí Alt 108 agus núis torainn ar fáil ach cliceáil ar an treoir cheangailte maidir leis na Rialacháin Torainn.  (pdf - 2.24MB)

Féadfaidh daoine a ndéanann núis torainn ó thionóntaí a bhfuil áitreabh príobháideach ar cíos acu difear dóibh, iarratas a chur díreach chuig an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PRTB) chomh maith ag www.prtb.ie nó glaoch a chur ar (01) 635 0600 chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leis an PRTB ordú a thabhairt go dlíthiúil do thiarnaí talún le cinntiú go gcomhlíonfaidh a dtionóntaí téarmaí an chomhaontaithe tionóntachta atá acu ó thaobh núise agus cineálacha eile iompair fhrithshóisialta. 

Má bhíonn tú faoi réir núise torainn ó thionóntaí in áitribh atá i seilbh na Comhairle, féadfaidh tú gearán a chur díreach chuig an Rannán Iompair Fhrithshóisialta den Rannóg Tithíochta.

Cliceáil ar an nasc chuig Núis Torainn le haghaidh breis eolais.

An bhfuil cead agam gual toite a dhó sa tinteán?

Is cion é gual ‘toiteach’ nó gual biotúmanach a dhó áit ar bith i gCathair nó i gContae Bhaile Átha Cliath ón 1 Meán Fómhair 2012, agus féadfar fíneáil de suas le €5,000 a ghearradh ort sa chúirt má dhéanann tú é.

Céard iad na Rialacháin “Deco Paints”?

Baineann na Rialacháin seo le comhlachtaí mar oibreoirí deisiúcháin tuairteála a mbíonn gníomhaíochtaí Ath-bhailchríochnaithe Feithiclí ar bun acu. Baineann na Rialacháin leis na hoibreoirí tráchtála go léir a úsáideann táirgí péinte a bhfuil tuaslagóirí orgánacha iontu ar a n-áitribh.

Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil ar an nasc seo chuig na Rialacháin “Deco Paints”.

Céard iad na Rialacháin “Organic Solvents"?

Déanann na Rialacháin seo úsáid tráchtála tuaslagán a rialú sna hearnálacha éagsúla tionscail in Éirinn, (lena n-áirítear na próisis a bhaineann le Tirimghlanadh, Clódóireacht, Lannú agus Bratú Dromchla) chun truailliú aeir a laghdú.

Cliceáil ar an nasc seo chuig na Rialacháin le haghaidh eolas mionsonraithe. 

Céard iad na Rialacháin DTLL?

Is éard is DTLL (Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach) ann ná aon chineál fearais ná gléis ar gá cumhacht leictreach nó chadhnra le hoibriú, agus a bhfuil a úinéir ag iarraidh é a dhiúscairt mar dhramhaíl. Chomh maith le nithe móra tí mar theilifíseáin, ríomhairí, cócaireáin, cuisneoirí agus meaisíní níocháin, tá nithe beaga pearsanta san áireamh mar cheamaraí, bréagáin, uaireadóirí, fóin phóca agus imreoirí MP3.

Tugadh na Rialacháin DTLL isteach in 2005 chun diúscairt, bailiú agus athchúrsáil d’earraí agus fearais leictreacha ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a chur chun cinn in Éirinn. Is é ceann de phríomhghnéithe na rialachán ná go gcaithfidh díoltóirí an deis a thairiscint do chustaiméirí nuair is mian leo táirge leictreach nó leictreonach nua a cheannach nithe DTLL atá cosúil a thabhairt ar ais saor in aisce ar bhunús aon d’aon.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chuig DTLL le haghaidh tuilleadh eolais.

Cén áit ar féidir liom fáil réidh le cadhnraí ídithe?

De réir an dlí, caithfidh aon siopa a dhíolann cadhnraí seanchadhnraí den chineál céanna a thógáil ar ais don athchúrsáil saor in aisce. Tá boscaí gorma le haghaidh athchúrsáil cadhnraí ar taispeáint i roinnt siopaí anois. Ní gá cadhnraí nua a cheannach nuair a thugann tú dramhchadhnraí ar ais chuig siopa agus is cuma má cheannaigh tú na cadhnraí ídithe in áit éigin eile. Glactar le dramhchadhnraí in aon cheann d’Ionaid Athchúrsála na Comhairle freisin. Ná cuir cadhnraí san araid bhruscair tí!

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar dhramhchadhnraí.

 

Cé na táillí ar Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin a úsáid?

Tá sonraí iomlána na dtáillí a bhaineann le sealbhóirí tí, agus na gcineálacha dramhaíola a nglactar leo san Ionad Cathartha Athchúrsála, ar fáil ar leathanach gréasáin Pháirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin.

 
Conas is féidir liom mo sheancharr a dhiúscairt?

Is féidir le húinéirí carr a seanfheithiclí a thabhairt chuig Saoráid Chóireála Údaraithe chun é a dhiúscairt agus a athchúrsáil r bhealach atá slán ó thaobh an chomhshaoil de, saor in aisce. Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar fheithiclí a bhfuil a ré caite.

Mar rogha air sin, cuireann Comhairle Contae DLR seirbhís bailithe feithiclí ar fáil saor in aisce le haghaidh carranna príobháideacha.

Cé na hamanna a bhfuil sé ceadmhach oibreacha tógála a dhéanamh?

Cé nach bhfuil amanna socraithe sa dlí a chuireann teorainn le huaireanta oibre ar láithreáin tógála, tá treoir-amanna caighdeánacha ann a bhaineann le gníomhaíochtaí foirgníochta. Má tharlaíonn obair lasmuigh de na huaireanta sin, féadfar a mheas gur cúis le núis torainn í agus féadfaidh Oifigigh Sláinte Chomhshaoil na Comhairle imscrúdú a dhéanamh ina leith. Chomh maith leis sin, féadfar srianta a chur ar amanna oibre trí choinníollacha cead pleanála.

Is iad na hamanna caighdeánacha a ghlactar leo le haghaidh gníomhaíochtaí tógála i nDún Laoghaire/Ráth an Dúin ná:

Luan go hAoine: 8 a.m. to 7 p.m.; Sathairn: 8 a.m. to 2 p.m.; Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc: ní cheadaítear obair.

Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil iontu seo ach treoir-amanna amháin, agus, in imthosca áirithe, d’fhéadfadh sé gur ghá oibreacha tógála a dhéanamh lasmuigh de na huaireanta seo. Chomh maith leis sin, níl feidhm ag na treoir-amanna seo i gcás aon chineál oibreacha éigeandála a dhéanfaidh an ESB, Iarnród Éireann, Bord Gáis, etc.

Cliceáil ar an nasc chuig Núis Torainn le haghaidh tuilleadh eolais.

Conas is féidir liom aispeist a dhiúscairt?

Is cineál dramhaíola guaisí é aispeist a d’fhéadfadh baol do shláinte an duine a bheith ag baint léi mura ndéantar í a láimhseáil agus a dhiúscairt i gceart. Níor cheart do aon duine ach amháin sainchonraitheoirí dramhaíola a bhfuil an cead cuí acu aispeist a bhaint agus a iompar. Ní féidir aispeist a thabhairt chuig Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin ná chuig aon ionad dramhaíola eile de chuid na Comhairle.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar aispeist a bhaint agus a dhiúscairt.

An féidir liom dramhaíl a dhó?

Ní féidir! Tá sé in aghaidh an dlí dramhaíl tí nó ghairdín a dhó agus féadfar fíneáil suas le €3,000 a ghearradh ort as é a dhéanamh. Tá dó sa chúlghairdín díobhálach don chomhshaol, cruthaíonn sé núis do chomharsana agus d’fhéadfadh sé fadhbanna sláinte a chruthú freisin.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Dramhaíl a Dhó.

Muirir Dramhaíola

Tá lipéid mhalaí agam nár úsáideadh. Cad a dhéanfaidh mé leo?

Tabhair ar ais iad do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (Táillí Dramhaíola, an Rannóg Airgeadais) agus déanfar aisíoc orthu.

Más custaiméir tráchtála mé, cé na táillí a bheidh le híoc agam?

Beidh na táillí do chustaiméirí tráchtála 20% ar a laghad níos lú ná táillí reatha na Comhairle. Déanfaidh Panda teagmháil le custaiméirí tráchtála in am trátha chun na táillí a dheimhniú.

 

Cén ról a bheidh ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin nuair a aimseofar soláthraí nua?

Beidh ról rialtóra ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rialacháin maidir le ceadanna dramhaíola agus fodhlíthe dramhaíola.

Cathain a gheobhaidh mé an bille deiridh ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

Gheobhaidh custaiméirí na Comhairle a mbille deiridh chomh luath agus is féidir i ndiaidh don Chomhairle éirí as an tseirbhís a chur ar fáil.

Chuir an Chomhairle mo sheirbhís ar fionraí mar gheall ar riaráiste ar mo chuntas – an aistreofar sonraí mo chuntais (i.e. ainm, seoladh, stádas tarscaoilte – más in fheidhme – agus mo shonraí araide amháin) chuig Panda?

Toisc nach custaiméir na Comhairle tú a thuilleadh, ní chuirfear do shonraí ar fáil. Más maith leat glacadh le tairiscint Panda, déan teagmháil le Táillí Dramhaíola sa Chomhairle chomh luath agus is féidir chun do chuntas a chur ina cheart.

 

Tá comhaontú agam leis an gComhairle maidir le mo riaráiste a íoc. Cad a tharlóidh anois?

Lean ar aghaidh de bheith ag íoc do riaráiste mar is gnáth.

Cad a tharlaíonn má tá mé i riaráiste táillí dramhaíola le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

Má tá do chuntas i riaráiste agus mura bhfuil comhaontú agat cheana féin leis an gComhairle, déan teagmháil le ball den fhoireann Táillí Dramhíola ar an uimhir fóin (01) 205 4747 chun an riaráiste a ghlanadh nó chun comhaontú foirmeálta a shocrú leis an riaráiste a íoc ina ghálaí.

Mura n-íocaim an riaráiste, cad a tharlóidh?

Rachaidh an Chomhairle sa tóir ar aon fhuílleach amuigh. Féadfar imeachtaí dlí a thionscnamh chun an fiachas agus na costais a bhaineann leis a ghnóthú. D'fhéadfadh droch-thionchar a bheith ar do rátáil chreidmheasa amach anseo dá ndeonfaí foraithne i do choinne

Cén fáth go bhfuil an Chomhairle ag scor de sheirbhís bhailithe dramhaíola a chur ar fáil?

Tá caillteanais neamhinbhuanaithe tabhaithe i leith na seirbhíse seo le roinnt blianta anuas toisc go bhfuil custaiméirí agus sciar den mhargadh caillte i gcoinne iomaitheoirí. Ó 64,000 custaiméir in 2006, tá ár mbonn custaiméirí laghdaithe go mór go timpeall is 18,500. Déanfaidh na caillteanais seo i leith na seirbhíse araidí, mura laghadófar iad, dochar do chumas na Comhairle seirbhísí tábhachtacha eile a chur ar fáil.

 

 

Bíonn tarscaoileadh agam i leith tháille sheasta Bhliantúil na Comhairle. An dtabharfaidh an soláthraí nua seirbhíse an tarscaoileadh céanna dom?

Seasfaidh Panda le Scéim Tarscaoilte Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (lena n-áirítear an clásal cruatain). Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil tarscaoileadh acu faoi láthair, agus a dtiocfaidh athrú ar a gcás, iarratas a chur isteach ar tharscaoileadh do Panda. 

Back