Catagóirí

Deontais Tithíochta

Cén cineál oibre a chlúdaíonn an deontas?

Níl ach obair athshreangaithe, díonta nua agus téamh lárnach (i gcás nach bhfuil sé ann) ar fáil faoin scéim seo.

N.B. Téamh Lárnach – Níl aon deontas ar fáil faoin scéim seo le haghaidh córas téimh lárnaigh atá ann cheana féin a uasghrádú. Tá na deontais sin ar fáil ón Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar 1850 927000 nó ar www.seai.ie

Cad é an t-uasdeontas atá ar fáil?

Is ionann an t-uasdeontas atá ar fáil agus €6,000 nó 100% de ghlanchostas ceadaithe na n-oibreacha atá beartaithe. D’fhéadfadh an t-iarratasóir a bheith incháilithe d’aisíocaíocht CBL ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi réir coinníollacha áirithe nuair atá an conraitheoir íoctha go hiomlán aige nó aici. 

Cén cineál oibre atá clúdaithe faoin Deontas?

Ar na hoibreacha atá clúdaithe tá greimráillí, rampaí rochtana, cithfholcadáin boinn leibhéalta, cathaoireacha staighre agus mionoibreacha eile a meastar gur gá leo chun go mbeidh an teach níos oiriúnaí chun cónaithe do dhuine a bhfuil fadhbanna gluaisteachta aige nó aici. 

An bhfuil mé incháilithe do Dheontas Tithíochta le haghaidh Áiseanna Soghluaisteachta?

Déantar tástáil acmhainne maidir leis an deontas seo agus cinntear leibhéal an deontais trí ollioncam bliantúil úinéir cláraithe an áitribh a chur san áireamh le hollioncam bhaill eile an teaghlaigh, iad siúd atá os cionn 18 mbliana d’aois (nó 23, má tá siad ag freastal ar chúrsa oideachais lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe. Le bheith incháilithe do dheontas faoin scéim seo, ní mór go mbeidh ollioncam an teaghlaigh faoi bhun €30,000 (féadfaidh iarratasóirí áirithe a bheith incháilithe do chineálacha neamhairde ioncaim).

Back