Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
  • Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Iarratasóirí
  • Deontais Tithíochta
  • Cur ar fáil Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Tionóntaí
  • Are you a landlord or developer?
  • Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta

   Cad é an cóimheas idir an iasacht agus an luach?

   Ní rachaidh iasachtaí thar 97% de chostas an tí nó den luach margaidh, pé acu is lú (gan aon deontas a áireamh) agus faoi réir uasmhéid de €200,000. Ní rachaidh aisíocaíochtaí morgáiste thar 35% de ghlanphá an iarratasóra.

   An mbaineann teorainn ioncaim leis an Scéim Iasachta um Theach a Cheannach?

   I gcás gach iarratas ó dhuine aonair ar iasacht, ní mór nach mó an t-olltuilleamh ná €50,000 agus i gcás comhiarratas, ní mór nach mó an t-ollphá iomlán ná €75,000.

   Conas a ríomhtar mo chíos?

   Tá cíosanna Thithíocht na Comhairle bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘cíosanna difreálacha.’ Ciallaíonn sé seo go mbraitheann méid an chíosa a íocann tú ar ioncam iomlán do theaghlaigh. Má thagann méadú ar d’ioncam, méadófar an cíos fosta agus má laghdaíonn d’ioncam, laghdófar do chíos dá réir. Ríomhtar an cíos de réir na Scéime Cíosa Dhifreálaigh reatha.

   Is ionann an príomhshaothraí agus an duine a bhfuil an t-ioncam is mó sa teaghlach aige nó aici. Is foshaothraithe iad na daoine eile sa teaghlach a bhfuil ioncam acu. Ríomhtar an cíos mar seo a leanas: – ioncam an phríomhshaothraí lúide €35 arna iolrú faoi 16%. Ríomhtar ioncam foshaothraithe ar an mbealach céanna ach cuirfear uasteorainn de €18 in aghaidh an tsaothraí air. Tá asbhaint chíosa de €1 i bhfeidhm i leith gach páiste agus mac léinn sa teach. D’fhéadfaí táille seirbhíse bhreise a bheith i gceist, mar chothabháil choire nó táille téimh. 

   Conas is féidir liom mo chíos a íoc?
   • Is féidir leo siúd siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialta an cíos a íoc tríd an scéim asbhainte Buiséid Teaghlaigh. Níor cheart gur mhó na hasbhaintí ná 25% den ioncam (sonraí breise ar fáil ó Chíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie)
   • Le cárta íocaíochta DLR a nglactar leis sna hOifigí Poist go léir agus i siopaí a bhfuil an comhartha PostPoint ar taispeáint iontu.
   • Buanordú tríd an mbanc – tá litreacha buanordaithe ar fáil ó Chíosanna Tithíochta, déan teagmháil le 01–2054841
   • Seic, ordú poist nó dréacht bainc.

    

   Cad a dhéanfaidh mé má chaillim mo chárta íocaíochta?
   • Déan teagmháil leis an rannóg Cíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó cuir ríomphost chuig rents@dlrcoco.ie agus cuirfimid cárta nua chugat sa phost.
   • Féadann tú bualadh isteach go dtí an cuntar tithíochta (Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire). Luan–Aoine, 10am go 4pm agus eiseofar cárta nua.
   • Tá oifig againn i nDún Droma freisin, ar Chúl Bhanc na hÉireann, an tSráid Mhór, Dún Droma, uaireanta oscailte 9.30am–4.30pm.
   Cad a dhéanfaidh mé má aistríonn ball den teaghlach amach?
   • Cuir an Rannóg Tithíochta ar an eolas láithreach má aistríonn ball den teaghlach amach.
   • Is gá fianaise i scríbhinn den athrú seolta a chur ar fáil chun an áititheoir a bhaint den chuntas cíosa. Ar na cineálacha fianaise a nglacfar leo tá comhaontú léasa nó bille fóntais.
   Cad a dhéanfaidh mé más maith le ball den teaghlach bogadh isteach san áitreabh?
   • Ní fhéadfaidh duine ar bith bogadh isteach san áitreabh gan fógra a chur chuig an Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Ba cheart a thuiscint go bhféadfaí an cíos seachtainiúil a mhéadú dá mbeadh duine breise ann.
   Cad a tharlóidh má thitim i riaráistí?
   • Níor cheart do thionóntaí a thiteann i riaráistí neamhaird a dhéanamh den fhadhb.
   • Ba cheart riaráistí a íoc láithreach.
   • Mura féidir na riaráistí a íoc láithreach, ba cheart don tionóntaí teagmháil leis an rannóg a phléann le riaráistí cíosa chomh luath agus is féidir ar 01–2054841 nó trí ríomhphost a chur chuig rents@dlrcoco.ie chun plean aisíocaíochta a phlé.
   • Má shocraítear plean aisíocaíochta chun cíos agus riaráistí a íoc thar thréimse ama, caithfear cloí leis an gcomhaontú seo.
   • Tabhair faoi deara, beidh ar an gComhairle imeachtaí dlí a thionscnamh chun an tionónta/na tionóntaí a chur amach as an áitreabh má tá riaráistí ann i gcónaí.
   Conas a sheiceálfaidh mé iarmhéid mo chuntais cíosa?
   • Féadfar an t-iarmhéid a thabhairt ar an bhfón nó i ríomhphost do thionónta an áitribh amháin. Cuir glaoch ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie
   • Tabhair faoi deara nach féidir linn cúrsaí tionóntachta a phlé ach le tionónta ainmnithe an áitribh, seachas sa chás go bhfuil comhaontú ann go labhróidh tríú páirtí ar son an tionónta.
   • Eisítear ráiteas do thionóntaí gach trí mhí. Is féidir le tionóntaí a n-admhálacha/n-íocaíochtaí a chur i gcomparáid leis an ráiteas seo. Féadfar cóipeanna de ráitis chíos a eisiúint ach iad a iarraidh.
   An gá dom foirm eolais teaghlaigh a líonadh isteach gach bliain?
   • Is gá. Is ceanglas de do chomhaontú tionóntacha é.
   • Tá sé an tábhachtach go líonann tionóntaí an fhoirm eolais teaghlaigh isteach go cruinn gach bliain agus go dtugann siad sonraí ioncaim gach ball den teaghlach dúinn. Ar an gcaoi seo, is féidir linn cíos seachtainiúil cruinn a ríomh bunaithe ar na sonraí ioncaim a chuirtear ar fáil.
   • Ba cheart an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach má bhíonn aon athrú ar shonraí ioncaim aon bhall den teaghlach le linn na bliana. Má bhíonn moill air seo, féadfar na dochair siardhátaithe a chur i bhfeidhm ar do chuntas.

           Féach an nasc don “fhoirm eolais teaghlaigh”

   Conas a dhéanfaidh mé coinne le duine éigin chun mo riaráistí a phlé?

   Is féidir leat labhairt le Amanda Guinan, an tOifigeach Tacaíochta Riaráistí, ar an bhfón 01–2054836 nó ríomhphost a chur chuig aguinan@dlrcoco.ie nó is féidir leat teagmháil le haon bhall d’fhoireann Rannóige Iasachtaí Tithíochta.

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá imní orm faoi mo riaráistí?

   Déan teagmháil le Amanda Guinan, Rannóg Iasachtaí Tithíochta ar 01–2054836.

   Conas is féidir liom mo mhorgáiste a íoc?
   • I gcás roinnt de na seanchuntais a mbaintear úsáid as cárta íocaíochta ina leith, is féidir íoc in oifig an phoist nó i siopaí ina bhfuil an fógra “Post Point” ar taispeáint.
   • Buanordú tríd an mbanc
   • Baincéireacht ar líne
   • Seic iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
   Cad a dhéanfaidh mé más mian le ball den teaghlach/páirtí bogadh isteach san áitreabh?

   Ní féidir le haon duine bogadh isteach san áitreabh gan fógra a thabhairt don Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Má tá sé beartaithe ag aon duine bogadh isteach in áitreabh ar leis an Chomhairle é, ba cheart dóibh teagmháil le Leithdháiltí Tithíochta ar 01–2054828

    

    

   Cad is MARP ann?

   Tugadh an Próiseas um Riaráistí Morgáiste a Réiteach (MARP) isteach ar na hÚdaráis Áitiúla i nDeireadh Fómhair 2012 chun cabhrú a thabhairt d'iasachtóirí atá i riaráiste.

   An ndéileálfar le mo chás mar chás rúnda?

   Déileálfar. Déileáiltear le cás gach iasachtaí mar chás rúnda.

   Cathain a bheidh mo mhorgáiste dlite?

   Ba cheart go mbeadh d'íocaíocht i do chuntas morgáiste ar an gcéad lá de gach mí. 

   Conas is féidir liom mo mhorgáiste iomlán a íoc?

   Is féidir leat iarratas ar mheastachán fuascailte a chur chuig an Rannóg Iasachtaí Tithíochta. Seolfar meastachán scríofa chugat sa phost.

    

   Conas a fhaighim amach go bhfuil nó nach bhfuil m'íocaíochtaí míosúla suas le dáta?

   Eisítear ráiteas bliantúil gach bliain nó is féidir leat ráiteas a fháil a léireoidh na sonraí seo trí ghlaoch a chur ar an rannóg Cuntais Iasachtaí ar 01–2054836.

   Cad a chlúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste?

   Clúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste an t-iasachtaí i gcás éagumais go haois 65 bliana agus i gcás báis go haois 75 bliana. Ní chlúdaíonn sé iomarcaíocht ná dífhostaíocht. Má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar 01–2054836.

   Cá mhéad de m’iasacht atá fós le híoc?

   Is féidir leat glaoch a chur ar aon bhall foirne sa rannóg Iasachtaí Ioncam Tithíochta ar 01–2054836.

 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta

Cad é an cóimheas idir an iasacht agus an luach?

Ní rachaidh iasachtaí thar 97% de chostas an tí nó den luach margaidh, pé acu is lú (gan aon deontas a áireamh) agus faoi réir uasmhéid de €200,000. Ní rachaidh aisíocaíochtaí morgáiste thar 35% de ghlanphá an iarratasóra.

An mbaineann teorainn ioncaim leis an Scéim Iasachta um Theach a Cheannach?

I gcás gach iarratas ó dhuine aonair ar iasacht, ní mór nach mó an t-olltuilleamh ná €50,000 agus i gcás comhiarratas, ní mór nach mó an t-ollphá iomlán ná €75,000.

Conas a ríomhtar mo chíos?

Tá cíosanna Thithíocht na Comhairle bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘cíosanna difreálacha.’ Ciallaíonn sé seo go mbraitheann méid an chíosa a íocann tú ar ioncam iomlán do theaghlaigh. Má thagann méadú ar d’ioncam, méadófar an cíos fosta agus má laghdaíonn d’ioncam, laghdófar do chíos dá réir. Ríomhtar an cíos de réir na Scéime Cíosa Dhifreálaigh reatha.

Is ionann an príomhshaothraí agus an duine a bhfuil an t-ioncam is mó sa teaghlach aige nó aici. Is foshaothraithe iad na daoine eile sa teaghlach a bhfuil ioncam acu. Ríomhtar an cíos mar seo a leanas: – ioncam an phríomhshaothraí lúide €35 arna iolrú faoi 16%. Ríomhtar ioncam foshaothraithe ar an mbealach céanna ach cuirfear uasteorainn de €18 in aghaidh an tsaothraí air. Tá asbhaint chíosa de €1 i bhfeidhm i leith gach páiste agus mac léinn sa teach. D’fhéadfaí táille seirbhíse bhreise a bheith i gceist, mar chothabháil choire nó táille téimh. 

Conas is féidir liom mo chíos a íoc?
 • Is féidir leo siúd siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialta an cíos a íoc tríd an scéim asbhainte Buiséid Teaghlaigh. Níor cheart gur mhó na hasbhaintí ná 25% den ioncam (sonraí breise ar fáil ó Chíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie)
 • Le cárta íocaíochta DLR a nglactar leis sna hOifigí Poist go léir agus i siopaí a bhfuil an comhartha PostPoint ar taispeáint iontu.
 • Buanordú tríd an mbanc – tá litreacha buanordaithe ar fáil ó Chíosanna Tithíochta, déan teagmháil le 01–2054841
 • Seic, ordú poist nó dréacht bainc.

 

Cad a dhéanfaidh mé má chaillim mo chárta íocaíochta?
 • Déan teagmháil leis an rannóg Cíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó cuir ríomphost chuig rents@dlrcoco.ie agus cuirfimid cárta nua chugat sa phost.
 • Féadann tú bualadh isteach go dtí an cuntar tithíochta (Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire). Luan–Aoine, 10am go 4pm agus eiseofar cárta nua.
 • Tá oifig againn i nDún Droma freisin, ar Chúl Bhanc na hÉireann, an tSráid Mhór, Dún Droma, uaireanta oscailte 9.30am–4.30pm.
Cad a dhéanfaidh mé má aistríonn ball den teaghlach amach?
 • Cuir an Rannóg Tithíochta ar an eolas láithreach má aistríonn ball den teaghlach amach.
 • Is gá fianaise i scríbhinn den athrú seolta a chur ar fáil chun an áititheoir a bhaint den chuntas cíosa. Ar na cineálacha fianaise a nglacfar leo tá comhaontú léasa nó bille fóntais.
Cad a dhéanfaidh mé más maith le ball den teaghlach bogadh isteach san áitreabh?
 • Ní fhéadfaidh duine ar bith bogadh isteach san áitreabh gan fógra a chur chuig an Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Ba cheart a thuiscint go bhféadfaí an cíos seachtainiúil a mhéadú dá mbeadh duine breise ann.
Cad a tharlóidh má thitim i riaráistí?
 • Níor cheart do thionóntaí a thiteann i riaráistí neamhaird a dhéanamh den fhadhb.
 • Ba cheart riaráistí a íoc láithreach.
 • Mura féidir na riaráistí a íoc láithreach, ba cheart don tionóntaí teagmháil leis an rannóg a phléann le riaráistí cíosa chomh luath agus is féidir ar 01–2054841 nó trí ríomhphost a chur chuig rents@dlrcoco.ie chun plean aisíocaíochta a phlé.
 • Má shocraítear plean aisíocaíochta chun cíos agus riaráistí a íoc thar thréimse ama, caithfear cloí leis an gcomhaontú seo.
 • Tabhair faoi deara, beidh ar an gComhairle imeachtaí dlí a thionscnamh chun an tionónta/na tionóntaí a chur amach as an áitreabh má tá riaráistí ann i gcónaí.
Conas a sheiceálfaidh mé iarmhéid mo chuntais cíosa?
 • Féadfar an t-iarmhéid a thabhairt ar an bhfón nó i ríomhphost do thionónta an áitribh amháin. Cuir glaoch ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie
 • Tabhair faoi deara nach féidir linn cúrsaí tionóntachta a phlé ach le tionónta ainmnithe an áitribh, seachas sa chás go bhfuil comhaontú ann go labhróidh tríú páirtí ar son an tionónta.
 • Eisítear ráiteas do thionóntaí gach trí mhí. Is féidir le tionóntaí a n-admhálacha/n-íocaíochtaí a chur i gcomparáid leis an ráiteas seo. Féadfar cóipeanna de ráitis chíos a eisiúint ach iad a iarraidh.
An gá dom foirm eolais teaghlaigh a líonadh isteach gach bliain?
 • Is gá. Is ceanglas de do chomhaontú tionóntacha é.
 • Tá sé an tábhachtach go líonann tionóntaí an fhoirm eolais teaghlaigh isteach go cruinn gach bliain agus go dtugann siad sonraí ioncaim gach ball den teaghlach dúinn. Ar an gcaoi seo, is féidir linn cíos seachtainiúil cruinn a ríomh bunaithe ar na sonraí ioncaim a chuirtear ar fáil.
 • Ba cheart an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach má bhíonn aon athrú ar shonraí ioncaim aon bhall den teaghlach le linn na bliana. Má bhíonn moill air seo, féadfar na dochair siardhátaithe a chur i bhfeidhm ar do chuntas.

        Féach an nasc don “fhoirm eolais teaghlaigh”

Conas a dhéanfaidh mé coinne le duine éigin chun mo riaráistí a phlé?

Is féidir leat labhairt le Amanda Guinan, an tOifigeach Tacaíochta Riaráistí, ar an bhfón 01–2054836 nó ríomhphost a chur chuig aguinan@dlrcoco.ie nó is féidir leat teagmháil le haon bhall d’fhoireann Rannóige Iasachtaí Tithíochta.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá imní orm faoi mo riaráistí?

Déan teagmháil le Amanda Guinan, Rannóg Iasachtaí Tithíochta ar 01–2054836.

Conas is féidir liom mo mhorgáiste a íoc?
 • I gcás roinnt de na seanchuntais a mbaintear úsáid as cárta íocaíochta ina leith, is féidir íoc in oifig an phoist nó i siopaí ina bhfuil an fógra “Post Point” ar taispeáint.
 • Buanordú tríd an mbanc
 • Baincéireacht ar líne
 • Seic iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Cad a dhéanfaidh mé más mian le ball den teaghlach/páirtí bogadh isteach san áitreabh?

Ní féidir le haon duine bogadh isteach san áitreabh gan fógra a thabhairt don Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Má tá sé beartaithe ag aon duine bogadh isteach in áitreabh ar leis an Chomhairle é, ba cheart dóibh teagmháil le Leithdháiltí Tithíochta ar 01–2054828

 

 

Cad is MARP ann?

Tugadh an Próiseas um Riaráistí Morgáiste a Réiteach (MARP) isteach ar na hÚdaráis Áitiúla i nDeireadh Fómhair 2012 chun cabhrú a thabhairt d'iasachtóirí atá i riaráiste.

An ndéileálfar le mo chás mar chás rúnda?

Déileálfar. Déileáiltear le cás gach iasachtaí mar chás rúnda.

Cathain a bheidh mo mhorgáiste dlite?

Ba cheart go mbeadh d'íocaíocht i do chuntas morgáiste ar an gcéad lá de gach mí. 

Conas is féidir liom mo mhorgáiste iomlán a íoc?

Is féidir leat iarratas ar mheastachán fuascailte a chur chuig an Rannóg Iasachtaí Tithíochta. Seolfar meastachán scríofa chugat sa phost.

 

Conas a fhaighim amach go bhfuil nó nach bhfuil m'íocaíochtaí míosúla suas le dáta?

Eisítear ráiteas bliantúil gach bliain nó is féidir leat ráiteas a fháil a léireoidh na sonraí seo trí ghlaoch a chur ar an rannóg Cuntais Iasachtaí ar 01–2054836.

Cad a chlúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste?

Clúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste an t-iasachtaí i gcás éagumais go haois 65 bliana agus i gcás báis go haois 75 bliana. Ní chlúdaíonn sé iomarcaíocht ná dífhostaíocht. Má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar 01–2054836.

Cá mhéad de m’iasacht atá fós le híoc?

Is féidir leat glaoch a chur ar aon bhall foirne sa rannóg Iasachtaí Ioncam Tithíochta ar 01–2054836.

Back