Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
  • Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Iarratasóirí
  • Deontais Tithíochta
  • Cur ar fáil Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Tionóntaí
  • Are you a landlord or developer?
  • Cur ar fáil Tithíochta

   An cuma cá bhfuil an teach/t-árasán?
   Glacfaidh an Chomhairle le d'iarratas fad is atá sé laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae Dhún-Laghaoire Ráth an Dúin.
   Conas a íocfar an cíos?

   Íocfar an cíos go ráithiúil roimh ré trí aistriú leictreonach díreach isteach i gcuntas bainc. Tabhair faoi deara, go mbeidh an t-ioncam cíosa faoi réir cáin shiarchoinneálach má tá an t-úinéir ina chónaí taobh amuigh d’Éirinn. Tá tuilleadh sonraí ar an ábhar seo ar fáil ar www.revenue.ie.

    
   Cé chomh minic is a dhéantar an cíos a athbhreithniú?
   Gach 3–4 bliana de réir an chomaontaithe léasa, fiú má bhíonn méadú nó laghdú ar chíosanna.
   Cén cíos a íocfaidh an Chomhairle dom chun m'áitreabh a fháil ar léas?
   An cíos cothrom le 80% den chíos margaidh reatha.
    
    
   Cé na cúiseanna go ndiúltódh an Chomhairle do m'áitreabh?
   Déanfaidh an Chomhairle an gá le tithíocht a mheas de réir 'Sustainable Communities Objectives' na Comhairle. Ansin, bheadh sé ag brath ar cé chomh oiriúnach is atá an t-áitreabh chun ár riachtanais a chomhlíonadh agus ar an mbail atá ar an áitreabh, cíos a aontú, na píosaí eolais éagsúla a iarrtar a bheith curtha ar fáil, e.g. Deimhniú BER agus coinníollacha léasa.
   Cé a gheobhaidh m'áitreabh ar cíos?
   Sanntar iarratasóirí ó liosta Leithdháiltí Tithíochta na Comhairle.
    
   An ndéanfaidh an Chomhairle an t-áitreabh a iniúchadh?

   Ní mór go bhfuil dea-bhail nó sár-bhail ar áitribh. Le linn an phróisis idirbheartaíochta, socróidh an Chomhairle go ndéanfar an t-áitreabh a iniúchadh lena oiriúnacht maidir le socruithe léasa a mheas. Déanfar é a iniúchadh le deimhniú go gcomhlíonann sé ardchaighdeáin ó thaobh struchtúir agus maisithe de. Ní mór go gcomhlíonann áitrithe na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithíocht ar Cíos) 2008 agus leis na Rialacháin phleanála agus tógála go léir.

   An gá go bhfaighidh sibh seilbh ghlan?
   Is gá
    
   An gá le troscán?

   Is gá. Féach an liosta thíos.

   Sceideal na dTroscán agus na bhFearas

   Seomraí

   Cistin

   -Clúdach Urláir Cuí (dea-bhail air)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Cócaireán (i dtreoir oibre)

   -Eastarraingteoir Cochaill (i dtreoir oibre)

   -Cuisneoir / Reoiteoir (i dtreoir oibre)

   -Meaisín Níocháin (i dtreoir oibre)

   Seomra Suí

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Foireann Troscáin (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail uirthi)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   Seomra Bia

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Bord & Cathaoireacha (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail orthu)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   Seomra Codlata 1

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Codlata 2

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Codlata 3

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu))

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Folctha/En Suite

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir Oiriúnacha (dea-bhail air/orthu)

   -Caibinéad Seomra Folctha (dea-bhail air)

   -Sciath/Cuirtín Cithfholcadáin (dea-bhail air)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

    
   Cé na doiciméid/sonraí ar gá dom iad a thabhairt don Chomhairle?
   Beidh cur síos ar an áitreabh ag teastáil ón gComhairle chomh maith le doiciméid mar an BER (Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh), Deimhniú Imréitigh Cánach Bailí agus sonraí bainc. Is gá cruthúnas úinéireachta a thabhairt chomh maith le cead ón iasachtóir má bhaineann le hábhar. Tabharfar liosta iomlán na ndoiciméad is gá leo don úinéir sula síneofar an léas.
   An gceannóidh an Chomhairle an t-áitreabh uaim?

   I gcásanna áirithe, aontóidh úinéir an áitribh leis an údarás áitiúil go n-áireofar “céadrogha ar cheannach” agus “ceart an chéad diúltú” mar choinníoll sa léas. Tugann na clásail seo an rogha don údarás áitiúil an t-áitreabh a cheannach ag amanna le linn nó ag deireadh na tréimhse léasa nó éilíonn siad ar an úinéir go dtairgfidh sé nó sí an t-áitreabh don Chomhairle má shocraíonn se nó sí é a dhíol.

    
   An féidir liom éirí as an gconradh le linn téarma an léasa más maith liom an t-áitreabh a dhíol?

   Ní féidir. Faoin socrú léasa fadtéarmach, féadfaidh úinéir an áitribh an t-áitreabh a dhíol ar an gcoinníoll go n-aistreofar an comhaontú léasa don úinéir nua agus go dtabharfar fógra roimh ré don údarás áitiúil agus go n-aontóidh sé.

    
   Cad a tharlóidh má fhágann an tionónta an t-áitreabh? An íocfar mé fós féin?

   Íocfar. Féadfar deireadh a chur leis na híocaíochtaí, áfach, má sháraíonn an tiarna talún a (h)oibleagáidí faoi théarma an chomhaontaithe léasa.

   An gcaithfidh mé clárú leis an PRTB (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha)?

   Ní chaithfidh.

    

    

   Má bhíonn iompraíocht fhrith-shóisialta ar siúl ag an tionónta nó má chruthaíonn sé/sí núis, cén caingean dlí atá ar fáil dom?
   Beidh an Chomhairle freagrach as déileáil le hiompraíocht fhrith-shóisialta.
    

    

   Cé a íocann na Táillí Bainistíochta bliantúla?
   Bíonn na táillí bainistíochta le híoc ag úinéir an áitribh i gcónaí.
   Cé atá freagrach as an bhféar a lomadh/na fuinneoga a ghlanadh?
   An duine/na daoine a sanntar an t-áitreabh dóibh i gcás tithe agus an Comhlacht Bainistíochta i gcás árasán.
    
   Cé chomh fada go dtí go mbeidh a fhios agam gur spéis leis an gComhairle m'áitreabh a thógáil ar léas?
   Laistigh de sheachtain amháin. Déanfar an t-áitreabh a iniúchadh agus má mheastar go bhfuil sé oiriúnach chun tabhairt ar léas, cuirfidh an Chomhairle tús le hidirbheartaíocht leat maidir le téarmaí cíosa.
   Cé chomh fada is a bheidh an léas? Cé a dhéanfaidh an cinneadh sin?
   Beidh tréimhse 10 nó 20 bliain i gceist leis an léas agus aontóidh an t-úinéir agus an Chomhairle é eatarthu.
    
   Cé a bheidh freagrach as struchtúr an áitribh a chaomhnú?
   Beidh úinéir an áitribh freagrach i gcónaí as caomhnú, árachas agus deisiú ó thaobh struchtúir de.
 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

Cur ar fáil Tithíochta

An cuma cá bhfuil an teach/t-árasán?
Glacfaidh an Chomhairle le d'iarratas fad is atá sé laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae Dhún-Laghaoire Ráth an Dúin.
Conas a íocfar an cíos?

Íocfar an cíos go ráithiúil roimh ré trí aistriú leictreonach díreach isteach i gcuntas bainc. Tabhair faoi deara, go mbeidh an t-ioncam cíosa faoi réir cáin shiarchoinneálach má tá an t-úinéir ina chónaí taobh amuigh d’Éirinn. Tá tuilleadh sonraí ar an ábhar seo ar fáil ar www.revenue.ie.

 
Cé chomh minic is a dhéantar an cíos a athbhreithniú?
Gach 3–4 bliana de réir an chomaontaithe léasa, fiú má bhíonn méadú nó laghdú ar chíosanna.
Cén cíos a íocfaidh an Chomhairle dom chun m'áitreabh a fháil ar léas?
An cíos cothrom le 80% den chíos margaidh reatha.
 
 
Cé na cúiseanna go ndiúltódh an Chomhairle do m'áitreabh?
Déanfaidh an Chomhairle an gá le tithíocht a mheas de réir 'Sustainable Communities Objectives' na Comhairle. Ansin, bheadh sé ag brath ar cé chomh oiriúnach is atá an t-áitreabh chun ár riachtanais a chomhlíonadh agus ar an mbail atá ar an áitreabh, cíos a aontú, na píosaí eolais éagsúla a iarrtar a bheith curtha ar fáil, e.g. Deimhniú BER agus coinníollacha léasa.
Cé a gheobhaidh m'áitreabh ar cíos?
Sanntar iarratasóirí ó liosta Leithdháiltí Tithíochta na Comhairle.
 
An ndéanfaidh an Chomhairle an t-áitreabh a iniúchadh?

Ní mór go bhfuil dea-bhail nó sár-bhail ar áitribh. Le linn an phróisis idirbheartaíochta, socróidh an Chomhairle go ndéanfar an t-áitreabh a iniúchadh lena oiriúnacht maidir le socruithe léasa a mheas. Déanfar é a iniúchadh le deimhniú go gcomhlíonann sé ardchaighdeáin ó thaobh struchtúir agus maisithe de. Ní mór go gcomhlíonann áitrithe na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithíocht ar Cíos) 2008 agus leis na Rialacháin phleanála agus tógála go léir.

An gá go bhfaighidh sibh seilbh ghlan?
Is gá
 
An gá le troscán?

Is gá. Féach an liosta thíos.

Sceideal na dTroscán agus na bhFearas

Seomraí

Cistin

-Clúdach Urláir Cuí (dea-bhail air)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Cócaireán (i dtreoir oibre)

-Eastarraingteoir Cochaill (i dtreoir oibre)

-Cuisneoir / Reoiteoir (i dtreoir oibre)

-Meaisín Níocháin (i dtreoir oibre)

Seomra Suí

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Foireann Troscáin (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail uirthi)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

Seomra Bia

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Bord & Cathaoireacha (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail orthu)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

Seomra Codlata 1

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Codlata 2

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Codlata 3

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu))

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Folctha/En Suite

-Clúdach/Clúdaigh Urláir Oiriúnacha (dea-bhail air/orthu)

-Caibinéad Seomra Folctha (dea-bhail air)

-Sciath/Cuirtín Cithfholcadáin (dea-bhail air)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

 
Cé na doiciméid/sonraí ar gá dom iad a thabhairt don Chomhairle?
Beidh cur síos ar an áitreabh ag teastáil ón gComhairle chomh maith le doiciméid mar an BER (Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh), Deimhniú Imréitigh Cánach Bailí agus sonraí bainc. Is gá cruthúnas úinéireachta a thabhairt chomh maith le cead ón iasachtóir má bhaineann le hábhar. Tabharfar liosta iomlán na ndoiciméad is gá leo don úinéir sula síneofar an léas.
An gceannóidh an Chomhairle an t-áitreabh uaim?

I gcásanna áirithe, aontóidh úinéir an áitribh leis an údarás áitiúil go n-áireofar “céadrogha ar cheannach” agus “ceart an chéad diúltú” mar choinníoll sa léas. Tugann na clásail seo an rogha don údarás áitiúil an t-áitreabh a cheannach ag amanna le linn nó ag deireadh na tréimhse léasa nó éilíonn siad ar an úinéir go dtairgfidh sé nó sí an t-áitreabh don Chomhairle má shocraíonn se nó sí é a dhíol.

 
An féidir liom éirí as an gconradh le linn téarma an léasa más maith liom an t-áitreabh a dhíol?

Ní féidir. Faoin socrú léasa fadtéarmach, féadfaidh úinéir an áitribh an t-áitreabh a dhíol ar an gcoinníoll go n-aistreofar an comhaontú léasa don úinéir nua agus go dtabharfar fógra roimh ré don údarás áitiúil agus go n-aontóidh sé.

 
Cad a tharlóidh má fhágann an tionónta an t-áitreabh? An íocfar mé fós féin?

Íocfar. Féadfar deireadh a chur leis na híocaíochtaí, áfach, má sháraíonn an tiarna talún a (h)oibleagáidí faoi théarma an chomhaontaithe léasa.

An gcaithfidh mé clárú leis an PRTB (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha)?

Ní chaithfidh.

 

 

Má bhíonn iompraíocht fhrith-shóisialta ar siúl ag an tionónta nó má chruthaíonn sé/sí núis, cén caingean dlí atá ar fáil dom?
Beidh an Chomhairle freagrach as déileáil le hiompraíocht fhrith-shóisialta.
 

 

Cé a íocann na Táillí Bainistíochta bliantúla?
Bíonn na táillí bainistíochta le híoc ag úinéir an áitribh i gcónaí.
Cé atá freagrach as an bhféar a lomadh/na fuinneoga a ghlanadh?
An duine/na daoine a sanntar an t-áitreabh dóibh i gcás tithe agus an Comhlacht Bainistíochta i gcás árasán.
 
Cé chomh fada go dtí go mbeidh a fhios agam gur spéis leis an gComhairle m'áitreabh a thógáil ar léas?
Laistigh de sheachtain amháin. Déanfar an t-áitreabh a iniúchadh agus má mheastar go bhfuil sé oiriúnach chun tabhairt ar léas, cuirfidh an Chomhairle tús le hidirbheartaíocht leat maidir le téarmaí cíosa.
Cé chomh fada is a bheidh an léas? Cé a dhéanfaidh an cinneadh sin?
Beidh tréimhse 10 nó 20 bliain i gceist leis an léas agus aontóidh an t-úinéir agus an Chomhairle é eatarthu.
 
Cé a bheidh freagrach as struchtúr an áitribh a chaomhnú?
Beidh úinéir an áitribh freagrach i gcónaí as caomhnú, árachas agus deisiú ó thaobh struchtúir de.
Back