Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
  • Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Iarratasóirí
  • Deontais Tithíochta
  • Cur ar fáil Tithíochta
  • Soláthar Tithíochta – Tionóntaí
  • Are you a landlord or developer?
  • Tithíocht

   Cad é ról na Comhairle de thoradh na n-athruithe ar an reachtaíocht?

   Tá sé d'oibleagáid ar an gComhairle anois tús a chur le hathmheasúnú ar gach iarratasóir ar Thithíocht Shóisialta. D'fhéadfadh sé go mbeadh go leor ama i gceist leis an bpróiseas athmheasúnaithe.

    

   Cén toradh a bheidh air seo domsa mar iarratasóir ar Thithíocht Shóisialta cheana féin?

   Faoi na rialacháin nua, ní mór go mbeidh tú incháilithe le haghaidh tithíochta agus go mbeidh gá agat léi chun go n-áireofar thú do thairiscint ar thithíocht shóisialta.

   Ciallaíonn tacaíocht tithíochta sóisialta go bhféadfá a bheith incháilithe do thithíocht in áitribh i seilbh na Comhairle, áitribh SCC (Scéim Cóiríochta Cíosa), áitribh Léasa Fhadtéarma, áitribh Chumainn Dheonaigh Tithíochta, etc.

   An ndearnadh aon leasú ar an reachtaíocht le déanaí ar cheart dom a bheith ar an eolas faoi?

   Rinne. Ceanglaíonn reachtaíocht Rialtais le déanaí go ndéanfaimid athruithe ar na critéir incháilitheachta do thacaíocht tithíochta agus do mheasúnú tithíochta.

   Céard iad na príomhleasuithe?

   Seo a leanas na príomhleasuithe:

   Tá scéim nua leithdháiltí ann in ionad Scéim na dTosaíochtaí Ligin. Tá sé sin ar fáil ar ár suíomh Idirlín.

   • Ní mór duit a bheith i do chónaí i limistéar na Comhairle Contae nó nasc a bheith agat leis an gceantar le bheith incháilithe do Thacaíocht Tithíochta Sóisialta i limistéar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.
   • Ní fhéadfaidh tú iarratas a chur ach chuig Údarás Áitiúil amháin. Féach Pointe 6 thíos maidir le do rogha limistéar.
   • Ní mór go bhfuil ceart dlíthiúil agat fanacht go fadtéarmach sa Stát.
   • Níor cheart go mbeadh lóistín eile agat a bhféadfaí cónaí ann nó a bhféadfaí é a dhíol agus an t-airgead uaidh sin a úsáid chun lóistín oiriúnach eile a aimsiú.

   Ní mór go mbeidh do ghlanioncam faoi bhun na dtairseacha thíos:

   Duine fásta aonair Beirt Daoine Fásta
   Gan aon Pháistí
   Duine Fásta Amháin
   Páiste Amháin
   Duine Fásta Amháin
   Beirt Pháistí
   Duine Fásta Amháin
   Triúr Páistí
   Beirt Daoine Fásta
   Páiste Amháin
   Beirt Daoine Fásta
   Beirt Páistí 
   Beirt Daoine Fásta
   Ceathrar Páistí nó breis 
   Triúr Daoine Fásta Ceathrar Páistí nó breis
    
   €35,000  €36,750  €35,875  €36,750  €37,625 €37,625  €38,500  €40,250  €42,000

    

   Cad a tharlóidh má dhiúltaím do thairiscint tithíochta?

   Má dhiúltaíonn tú do dhá thairiscint tithíochta laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag, cuirfear d’iarratas ar fionraí ar feadh dhá mhí dhéag. Déanfar d’iarratas a athmhúscailt tar éis na tréimhse seo ach ní áireofar an t-am ar fionraí mar am ar an liosta tithíochta. Ní bheidh tú ar Liosta Tithíochta na Comhairle ar feadh tréimhse na fionraíochta, ní bheidh an Scéim Rogha Tithíochta ar fáil duit agus ní bheidh tú incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta. Féadfaidh sé difear a dhéanamh do do Liúntas Cíosa Forlíontach freisin.

   Soláthar Tithíochta – Iarratasóirí

   Limistéir Tithíochta

   Ní féidir iarratas a chur ach chuig Údarás Áitiúil amháin. Más chuig Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a gcuirfidh tú an t-iarratas, is féidir leat suas le trí limistéar tithíochta i réigiún Bhaile Átha Cliath a roghnú, ar chóir go mbeadh ceann amháin ar a laghad acu i gComhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

   Féadfaidh an dá limistéar eile a bheith i gCathair Bhaile Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath Theas nó Contae Fhine Gall. Má roghnaíonn tú limistéar i gcontae ar bith eile, seolfaimid an t-eolas mar gheall ort chuig na húdaráis tithíochta a roghnaítear. Déanfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin d’iarratas a bhainistiú. Is féidir roghanna limistéar a athrú uair amháin sa tréimhse dhá mhí dhéag trí Fhoirm Rogha Limistéar a líonadh amach. 

   An bhfuil mé incháilithe do Thithíocht Chomhairle?

   Tá na critéir incháilitheachta maidir le tithíocht Chomhairle i Scéim Leithdháilte na Comhairle.

   Ar na critéir incháilitheachta tá:

   • – Ní mór go mbeidh fíor-ghá agat le tithíocht agus nach mbeidh tú in ann cóiríocht a fháil le d’acmhainní féin.
   • Ceart chun cónaithe in Éirinn – Ní mór go mbeidh an ceart dlíthiúil agat chun fanacht sa Stát go fadtéarmach.
   • Aois – Caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine.
   • Ioncam –  Ní mór go mbeidh do ghlanioncam faoi bhun na dtairseach thíos:-
   • Duine Fásta Aonair: €35,000
   • 2 Dhuine Fásta Gan aon Pháistí: €36,750
   • Duine Fásta Amháin & Páiste Amháin: €35,875
   • Duine Fásta Amháin & 2 Pháistí: €36,750
   • 2 Dhuine Fásta & Páiste Amháin: €37,625
   • 2 Dhuine Fásta & 2 Pháistí: €38,500
   • 2 Dhuine Fásta & 3 Pháistí: €39,375
   • 2 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €40,250
   • 3 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €42,000
   Ca fhad sula dtairgfear tithíocht dom?

   Ní féidir é seo a dhéanamh amach, faraor. Tá liosta fada iarratasóirí ag fanacht le tacaíocht tithíochta sóisialta.

   Cé a dhéanann ionadaíocht don Lucht Siúil?

   Oibríonn an tAonad um Chóiríocht don Lucht Siúil i gcomhar leis an gCoiste Comhairleach Áitiúil maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil atá comhdhéanta de Chomhairleoirí Contae, daoine den Lucht Siúil agus Ionadaithe an Lucht Siúil de réir mar a éilítear faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998. Cuireann an Coiste seo comhairle ar an gComhairle maidir le gach rud a bhaineann leis an Lucht Siúil agus, go háirithe, maidir lena riachtanais tithíochta.

   Conas a chuirim isteach ar Chóiríocht atá Dírithe ar an Lucht Siúil?

   Is é polasaí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ná cóiríocht atá dírithe ar an Lucht Siúil a chur ar fáil do Phobal Taistealaithe dúchais na tíre. Más mian leat cur isteach ar Chóiríocht atá Dírithe ar an Lucht Siúil, is féidir leat teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054848 nó ar ríomhphost chuig travellers@dlrcoco.ie.

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil maidir le deisiúcháin?

   Is féidir le tionóntaí i dTithíocht Ghrúpáilte nó i mbánna ar láithreáin stad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054838 nó ríomhphost a chur chuig travellers@dlrcoco.ie. Moltar do thionóntaí an Lámhleabhar do Thionóntaí a cheadú sula ndéanfaidh siad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil.

   Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta

   Cad é an cóimheas idir an iasacht agus an luach?

   Ní rachaidh iasachtaí thar 97% de chostas an tí nó den luach margaidh, pé acu is lú (gan aon deontas a áireamh) agus faoi réir uasmhéid de €200,000. Ní rachaidh aisíocaíochtaí morgáiste thar 35% de ghlanphá an iarratasóra.

   An mbaineann teorainn ioncaim leis an Scéim Iasachta um Theach a Cheannach?

   I gcás gach iarratas ó dhuine aonair ar iasacht, ní mór nach mó an t-olltuilleamh ná €50,000 agus i gcás comhiarratas, ní mór nach mó an t-ollphá iomlán ná €75,000.

   Conas a ríomhtar mo chíos?

   Tá cíosanna Thithíocht na Comhairle bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘cíosanna difreálacha.’ Ciallaíonn sé seo go mbraitheann méid an chíosa a íocann tú ar ioncam iomlán do theaghlaigh. Má thagann méadú ar d’ioncam, méadófar an cíos fosta agus má laghdaíonn d’ioncam, laghdófar do chíos dá réir. Ríomhtar an cíos de réir na Scéime Cíosa Dhifreálaigh reatha.

   Is ionann an príomhshaothraí agus an duine a bhfuil an t-ioncam is mó sa teaghlach aige nó aici. Is foshaothraithe iad na daoine eile sa teaghlach a bhfuil ioncam acu. Ríomhtar an cíos mar seo a leanas: – ioncam an phríomhshaothraí lúide €35 arna iolrú faoi 16%. Ríomhtar ioncam foshaothraithe ar an mbealach céanna ach cuirfear uasteorainn de €18 in aghaidh an tsaothraí air. Tá asbhaint chíosa de €1 i bhfeidhm i leith gach páiste agus mac léinn sa teach. D’fhéadfaí táille seirbhíse bhreise a bheith i gceist, mar chothabháil choire nó táille téimh. 

   Conas is féidir liom mo chíos a íoc?
   • Is féidir leo siúd siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialta an cíos a íoc tríd an scéim asbhainte Buiséid Teaghlaigh. Níor cheart gur mhó na hasbhaintí ná 25% den ioncam (sonraí breise ar fáil ó Chíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie)
   • Le cárta íocaíochta DLR a nglactar leis sna hOifigí Poist go léir agus i siopaí a bhfuil an comhartha PostPoint ar taispeáint iontu.
   • Buanordú tríd an mbanc – tá litreacha buanordaithe ar fáil ó Chíosanna Tithíochta, déan teagmháil le 01–2054841
   • Seic, ordú poist nó dréacht bainc.

    

   Cad a dhéanfaidh mé má chaillim mo chárta íocaíochta?
   • Déan teagmháil leis an rannóg Cíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó cuir ríomphost chuig rents@dlrcoco.ie agus cuirfimid cárta nua chugat sa phost.
   • Féadann tú bualadh isteach go dtí an cuntar tithíochta (Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire). Luan–Aoine, 10am go 4pm agus eiseofar cárta nua.
   • Tá oifig againn i nDún Droma freisin, ar Chúl Bhanc na hÉireann, an tSráid Mhór, Dún Droma, uaireanta oscailte 9.30am–4.30pm.
   Cad a dhéanfaidh mé má aistríonn ball den teaghlach amach?
   • Cuir an Rannóg Tithíochta ar an eolas láithreach má aistríonn ball den teaghlach amach.
   • Is gá fianaise i scríbhinn den athrú seolta a chur ar fáil chun an áititheoir a bhaint den chuntas cíosa. Ar na cineálacha fianaise a nglacfar leo tá comhaontú léasa nó bille fóntais.
   Cad a dhéanfaidh mé más maith le ball den teaghlach bogadh isteach san áitreabh?
   • Ní fhéadfaidh duine ar bith bogadh isteach san áitreabh gan fógra a chur chuig an Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Ba cheart a thuiscint go bhféadfaí an cíos seachtainiúil a mhéadú dá mbeadh duine breise ann.
   Cad a tharlóidh má thitim i riaráistí?
   • Níor cheart do thionóntaí a thiteann i riaráistí neamhaird a dhéanamh den fhadhb.
   • Ba cheart riaráistí a íoc láithreach.
   • Mura féidir na riaráistí a íoc láithreach, ba cheart don tionóntaí teagmháil leis an rannóg a phléann le riaráistí cíosa chomh luath agus is féidir ar 01–2054841 nó trí ríomhphost a chur chuig rents@dlrcoco.ie chun plean aisíocaíochta a phlé.
   • Má shocraítear plean aisíocaíochta chun cíos agus riaráistí a íoc thar thréimse ama, caithfear cloí leis an gcomhaontú seo.
   • Tabhair faoi deara, beidh ar an gComhairle imeachtaí dlí a thionscnamh chun an tionónta/na tionóntaí a chur amach as an áitreabh má tá riaráistí ann i gcónaí.
   Conas a sheiceálfaidh mé iarmhéid mo chuntais cíosa?
   • Féadfar an t-iarmhéid a thabhairt ar an bhfón nó i ríomhphost do thionónta an áitribh amháin. Cuir glaoch ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie
   • Tabhair faoi deara nach féidir linn cúrsaí tionóntachta a phlé ach le tionónta ainmnithe an áitribh, seachas sa chás go bhfuil comhaontú ann go labhróidh tríú páirtí ar son an tionónta.
   • Eisítear ráiteas do thionóntaí gach trí mhí. Is féidir le tionóntaí a n-admhálacha/n-íocaíochtaí a chur i gcomparáid leis an ráiteas seo. Féadfar cóipeanna de ráitis chíos a eisiúint ach iad a iarraidh.
   An gá dom foirm eolais teaghlaigh a líonadh isteach gach bliain?
   • Is gá. Is ceanglas de do chomhaontú tionóntacha é.
   • Tá sé an tábhachtach go líonann tionóntaí an fhoirm eolais teaghlaigh isteach go cruinn gach bliain agus go dtugann siad sonraí ioncaim gach ball den teaghlach dúinn. Ar an gcaoi seo, is féidir linn cíos seachtainiúil cruinn a ríomh bunaithe ar na sonraí ioncaim a chuirtear ar fáil.
   • Ba cheart an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach má bhíonn aon athrú ar shonraí ioncaim aon bhall den teaghlach le linn na bliana. Má bhíonn moill air seo, féadfar na dochair siardhátaithe a chur i bhfeidhm ar do chuntas.

           Féach an nasc don “fhoirm eolais teaghlaigh”

   Conas a dhéanfaidh mé coinne le duine éigin chun mo riaráistí a phlé?

   Is féidir leat labhairt le Amanda Guinan, an tOifigeach Tacaíochta Riaráistí, ar an bhfón 01–2054836 nó ríomhphost a chur chuig aguinan@dlrcoco.ie nó is féidir leat teagmháil le haon bhall d’fhoireann Rannóige Iasachtaí Tithíochta.

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá imní orm faoi mo riaráistí?

   Déan teagmháil le Amanda Guinan, Rannóg Iasachtaí Tithíochta ar 01–2054836.

   Conas is féidir liom mo mhorgáiste a íoc?
   • I gcás roinnt de na seanchuntais a mbaintear úsáid as cárta íocaíochta ina leith, is féidir íoc in oifig an phoist nó i siopaí ina bhfuil an fógra “Post Point” ar taispeáint.
   • Buanordú tríd an mbanc
   • Baincéireacht ar líne
   • Seic iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
   Cad a dhéanfaidh mé más mian le ball den teaghlach/páirtí bogadh isteach san áitreabh?

   Ní féidir le haon duine bogadh isteach san áitreabh gan fógra a thabhairt don Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Má tá sé beartaithe ag aon duine bogadh isteach in áitreabh ar leis an Chomhairle é, ba cheart dóibh teagmháil le Leithdháiltí Tithíochta ar 01–2054828

    

    

   Cad is MARP ann?

   Tugadh an Próiseas um Riaráistí Morgáiste a Réiteach (MARP) isteach ar na hÚdaráis Áitiúla i nDeireadh Fómhair 2012 chun cabhrú a thabhairt d'iasachtóirí atá i riaráiste.

   An ndéileálfar le mo chás mar chás rúnda?

   Déileálfar. Déileáiltear le cás gach iasachtaí mar chás rúnda.

   Cathain a bheidh mo mhorgáiste dlite?

   Ba cheart go mbeadh d'íocaíocht i do chuntas morgáiste ar an gcéad lá de gach mí. 

   Conas is féidir liom mo mhorgáiste iomlán a íoc?

   Is féidir leat iarratas ar mheastachán fuascailte a chur chuig an Rannóg Iasachtaí Tithíochta. Seolfar meastachán scríofa chugat sa phost.

    

   Conas a fhaighim amach go bhfuil nó nach bhfuil m'íocaíochtaí míosúla suas le dáta?

   Eisítear ráiteas bliantúil gach bliain nó is féidir leat ráiteas a fháil a léireoidh na sonraí seo trí ghlaoch a chur ar an rannóg Cuntais Iasachtaí ar 01–2054836.

   Cad a chlúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste?

   Clúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste an t-iasachtaí i gcás éagumais go haois 65 bliana agus i gcás báis go haois 75 bliana. Ní chlúdaíonn sé iomarcaíocht ná dífhostaíocht. Má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar 01–2054836.

   Cá mhéad de m’iasacht atá fós le híoc?

   Is féidir leat glaoch a chur ar aon bhall foirne sa rannóg Iasachtaí Ioncam Tithíochta ar 01–2054836.

   Deontais Tithíochta

   Cén cineál oibre a chlúdaíonn an deontas?

   Níl ach obair athshreangaithe, díonta nua agus téamh lárnach (i gcás nach bhfuil sé ann) ar fáil faoin scéim seo.

   N.B. Téamh Lárnach – Níl aon deontas ar fáil faoin scéim seo le haghaidh córas téimh lárnaigh atá ann cheana féin a uasghrádú. Tá na deontais sin ar fáil ón Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar 1850 927000 nó ar www.seai.ie

   Cad é an t-uasdeontas atá ar fáil?

   Is ionann an t-uasdeontas atá ar fáil agus €6,000 nó 100% de ghlanchostas ceadaithe na n-oibreacha atá beartaithe. D’fhéadfadh an t-iarratasóir a bheith incháilithe d’aisíocaíocht CBL ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi réir coinníollacha áirithe nuair atá an conraitheoir íoctha go hiomlán aige nó aici. 

   Cén cineál oibre atá clúdaithe faoin Deontas?

   Ar na hoibreacha atá clúdaithe tá greimráillí, rampaí rochtana, cithfholcadáin boinn leibhéalta, cathaoireacha staighre agus mionoibreacha eile a meastar gur gá leo chun go mbeidh an teach níos oiriúnaí chun cónaithe do dhuine a bhfuil fadhbanna gluaisteachta aige nó aici. 

   An bhfuil mé incháilithe do Dheontas Tithíochta le haghaidh Áiseanna Soghluaisteachta?

   Déantar tástáil acmhainne maidir leis an deontas seo agus cinntear leibhéal an deontais trí ollioncam bliantúil úinéir cláraithe an áitribh a chur san áireamh le hollioncam bhaill eile an teaghlaigh, iad siúd atá os cionn 18 mbliana d’aois (nó 23, má tá siad ag freastal ar chúrsa oideachais lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe. Le bheith incháilithe do dheontas faoin scéim seo, ní mór go mbeidh ollioncam an teaghlaigh faoi bhun €30,000 (féadfaidh iarratasóirí áirithe a bheith incháilithe do chineálacha neamhairde ioncaim).

   Cur ar fáil Tithíochta

   An cuma cá bhfuil an teach/t-árasán?
   Glacfaidh an Chomhairle le d'iarratas fad is atá sé laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae Dhún-Laghaoire Ráth an Dúin.
   Conas a íocfar an cíos?

   Íocfar an cíos go ráithiúil roimh ré trí aistriú leictreonach díreach isteach i gcuntas bainc. Tabhair faoi deara, go mbeidh an t-ioncam cíosa faoi réir cáin shiarchoinneálach má tá an t-úinéir ina chónaí taobh amuigh d’Éirinn. Tá tuilleadh sonraí ar an ábhar seo ar fáil ar www.revenue.ie.

    
   Cé chomh minic is a dhéantar an cíos a athbhreithniú?
   Gach 3–4 bliana de réir an chomaontaithe léasa, fiú má bhíonn méadú nó laghdú ar chíosanna.
   Cén cíos a íocfaidh an Chomhairle dom chun m'áitreabh a fháil ar léas?
   An cíos cothrom le 80% den chíos margaidh reatha.
    
    
   Cé na cúiseanna go ndiúltódh an Chomhairle do m'áitreabh?
   Déanfaidh an Chomhairle an gá le tithíocht a mheas de réir 'Sustainable Communities Objectives' na Comhairle. Ansin, bheadh sé ag brath ar cé chomh oiriúnach is atá an t-áitreabh chun ár riachtanais a chomhlíonadh agus ar an mbail atá ar an áitreabh, cíos a aontú, na píosaí eolais éagsúla a iarrtar a bheith curtha ar fáil, e.g. Deimhniú BER agus coinníollacha léasa.
   Cé a gheobhaidh m'áitreabh ar cíos?
   Sanntar iarratasóirí ó liosta Leithdháiltí Tithíochta na Comhairle.
    
   An ndéanfaidh an Chomhairle an t-áitreabh a iniúchadh?

   Ní mór go bhfuil dea-bhail nó sár-bhail ar áitribh. Le linn an phróisis idirbheartaíochta, socróidh an Chomhairle go ndéanfar an t-áitreabh a iniúchadh lena oiriúnacht maidir le socruithe léasa a mheas. Déanfar é a iniúchadh le deimhniú go gcomhlíonann sé ardchaighdeáin ó thaobh struchtúir agus maisithe de. Ní mór go gcomhlíonann áitrithe na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithíocht ar Cíos) 2008 agus leis na Rialacháin phleanála agus tógála go léir.

   An gá go bhfaighidh sibh seilbh ghlan?
   Is gá
    
   An gá le troscán?

   Is gá. Féach an liosta thíos.

   Sceideal na dTroscán agus na bhFearas

   Seomraí

   Cistin

   -Clúdach Urláir Cuí (dea-bhail air)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Cócaireán (i dtreoir oibre)

   -Eastarraingteoir Cochaill (i dtreoir oibre)

   -Cuisneoir / Reoiteoir (i dtreoir oibre)

   -Meaisín Níocháin (i dtreoir oibre)

   Seomra Suí

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Foireann Troscáin (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail uirthi)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   Seomra Bia

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Bord & Cathaoireacha (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail orthu)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   Seomra Codlata 1

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Codlata 2

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Codlata 3

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

   -Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu))

   -Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

   Seomra Folctha/En Suite

   -Clúdach/Clúdaigh Urláir Oiriúnacha (dea-bhail air/orthu)

   -Caibinéad Seomra Folctha (dea-bhail air)

   -Sciath/Cuirtín Cithfholcadáin (dea-bhail air)

   -Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

    
   Cé na doiciméid/sonraí ar gá dom iad a thabhairt don Chomhairle?
   Beidh cur síos ar an áitreabh ag teastáil ón gComhairle chomh maith le doiciméid mar an BER (Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh), Deimhniú Imréitigh Cánach Bailí agus sonraí bainc. Is gá cruthúnas úinéireachta a thabhairt chomh maith le cead ón iasachtóir má bhaineann le hábhar. Tabharfar liosta iomlán na ndoiciméad is gá leo don úinéir sula síneofar an léas.
   An gceannóidh an Chomhairle an t-áitreabh uaim?

   I gcásanna áirithe, aontóidh úinéir an áitribh leis an údarás áitiúil go n-áireofar “céadrogha ar cheannach” agus “ceart an chéad diúltú” mar choinníoll sa léas. Tugann na clásail seo an rogha don údarás áitiúil an t-áitreabh a cheannach ag amanna le linn nó ag deireadh na tréimhse léasa nó éilíonn siad ar an úinéir go dtairgfidh sé nó sí an t-áitreabh don Chomhairle má shocraíonn se nó sí é a dhíol.

    
   An féidir liom éirí as an gconradh le linn téarma an léasa más maith liom an t-áitreabh a dhíol?

   Ní féidir. Faoin socrú léasa fadtéarmach, féadfaidh úinéir an áitribh an t-áitreabh a dhíol ar an gcoinníoll go n-aistreofar an comhaontú léasa don úinéir nua agus go dtabharfar fógra roimh ré don údarás áitiúil agus go n-aontóidh sé.

    
   Cad a tharlóidh má fhágann an tionónta an t-áitreabh? An íocfar mé fós féin?

   Íocfar. Féadfar deireadh a chur leis na híocaíochtaí, áfach, má sháraíonn an tiarna talún a (h)oibleagáidí faoi théarma an chomhaontaithe léasa.

   An gcaithfidh mé clárú leis an PRTB (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha)?

   Ní chaithfidh.

    

    

   Má bhíonn iompraíocht fhrith-shóisialta ar siúl ag an tionónta nó má chruthaíonn sé/sí núis, cén caingean dlí atá ar fáil dom?
   Beidh an Chomhairle freagrach as déileáil le hiompraíocht fhrith-shóisialta.
    

    

   Cé a íocann na Táillí Bainistíochta bliantúla?
   Bíonn na táillí bainistíochta le híoc ag úinéir an áitribh i gcónaí.
   Cé atá freagrach as an bhféar a lomadh/na fuinneoga a ghlanadh?
   An duine/na daoine a sanntar an t-áitreabh dóibh i gcás tithe agus an Comhlacht Bainistíochta i gcás árasán.
    
   Cé chomh fada go dtí go mbeidh a fhios agam gur spéis leis an gComhairle m'áitreabh a thógáil ar léas?
   Laistigh de sheachtain amháin. Déanfar an t-áitreabh a iniúchadh agus má mheastar go bhfuil sé oiriúnach chun tabhairt ar léas, cuirfidh an Chomhairle tús le hidirbheartaíocht leat maidir le téarmaí cíosa.
   Cé chomh fada is a bheidh an léas? Cé a dhéanfaidh an cinneadh sin?
   Beidh tréimhse 10 nó 20 bliain i gceist leis an léas agus aontóidh an t-úinéir agus an Chomhairle é eatarthu.
    
   Cé a bheidh freagrach as struchtúr an áitribh a chaomhnú?
   Beidh úinéir an áitribh freagrach i gcónaí as caomhnú, árachas agus deisiú ó thaobh struchtúir de.
 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

Tithíocht

Cad é ról na Comhairle de thoradh na n-athruithe ar an reachtaíocht?

Tá sé d'oibleagáid ar an gComhairle anois tús a chur le hathmheasúnú ar gach iarratasóir ar Thithíocht Shóisialta. D'fhéadfadh sé go mbeadh go leor ama i gceist leis an bpróiseas athmheasúnaithe.

 

Cén toradh a bheidh air seo domsa mar iarratasóir ar Thithíocht Shóisialta cheana féin?

Faoi na rialacháin nua, ní mór go mbeidh tú incháilithe le haghaidh tithíochta agus go mbeidh gá agat léi chun go n-áireofar thú do thairiscint ar thithíocht shóisialta.

Ciallaíonn tacaíocht tithíochta sóisialta go bhféadfá a bheith incháilithe do thithíocht in áitribh i seilbh na Comhairle, áitribh SCC (Scéim Cóiríochta Cíosa), áitribh Léasa Fhadtéarma, áitribh Chumainn Dheonaigh Tithíochta, etc.

An ndearnadh aon leasú ar an reachtaíocht le déanaí ar cheart dom a bheith ar an eolas faoi?

Rinne. Ceanglaíonn reachtaíocht Rialtais le déanaí go ndéanfaimid athruithe ar na critéir incháilitheachta do thacaíocht tithíochta agus do mheasúnú tithíochta.

Céard iad na príomhleasuithe?

Seo a leanas na príomhleasuithe:

Tá scéim nua leithdháiltí ann in ionad Scéim na dTosaíochtaí Ligin. Tá sé sin ar fáil ar ár suíomh Idirlín.

 • Ní mór duit a bheith i do chónaí i limistéar na Comhairle Contae nó nasc a bheith agat leis an gceantar le bheith incháilithe do Thacaíocht Tithíochta Sóisialta i limistéar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.
 • Ní fhéadfaidh tú iarratas a chur ach chuig Údarás Áitiúil amháin. Féach Pointe 6 thíos maidir le do rogha limistéar.
 • Ní mór go bhfuil ceart dlíthiúil agat fanacht go fadtéarmach sa Stát.
 • Níor cheart go mbeadh lóistín eile agat a bhféadfaí cónaí ann nó a bhféadfaí é a dhíol agus an t-airgead uaidh sin a úsáid chun lóistín oiriúnach eile a aimsiú.

Ní mór go mbeidh do ghlanioncam faoi bhun na dtairseacha thíos:

Duine fásta aonair Beirt Daoine Fásta
Gan aon Pháistí
Duine Fásta Amháin
Páiste Amháin
Duine Fásta Amháin
Beirt Pháistí
Duine Fásta Amháin
Triúr Páistí
Beirt Daoine Fásta
Páiste Amháin
Beirt Daoine Fásta
Beirt Páistí 
Beirt Daoine Fásta
Ceathrar Páistí nó breis 
Triúr Daoine Fásta Ceathrar Páistí nó breis
 
€35,000  €36,750  €35,875  €36,750  €37,625 €37,625  €38,500  €40,250  €42,000

 

Cad a tharlóidh má dhiúltaím do thairiscint tithíochta?

Má dhiúltaíonn tú do dhá thairiscint tithíochta laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag, cuirfear d’iarratas ar fionraí ar feadh dhá mhí dhéag. Déanfar d’iarratas a athmhúscailt tar éis na tréimhse seo ach ní áireofar an t-am ar fionraí mar am ar an liosta tithíochta. Ní bheidh tú ar Liosta Tithíochta na Comhairle ar feadh tréimhse na fionraíochta, ní bheidh an Scéim Rogha Tithíochta ar fáil duit agus ní bheidh tú incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta. Féadfaidh sé difear a dhéanamh do do Liúntas Cíosa Forlíontach freisin.

Soláthar Tithíochta – Iarratasóirí

Limistéir Tithíochta

Ní féidir iarratas a chur ach chuig Údarás Áitiúil amháin. Más chuig Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a gcuirfidh tú an t-iarratas, is féidir leat suas le trí limistéar tithíochta i réigiún Bhaile Átha Cliath a roghnú, ar chóir go mbeadh ceann amháin ar a laghad acu i gComhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Féadfaidh an dá limistéar eile a bheith i gCathair Bhaile Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath Theas nó Contae Fhine Gall. Má roghnaíonn tú limistéar i gcontae ar bith eile, seolfaimid an t-eolas mar gheall ort chuig na húdaráis tithíochta a roghnaítear. Déanfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin d’iarratas a bhainistiú. Is féidir roghanna limistéar a athrú uair amháin sa tréimhse dhá mhí dhéag trí Fhoirm Rogha Limistéar a líonadh amach. 

An bhfuil mé incháilithe do Thithíocht Chomhairle?

Tá na critéir incháilitheachta maidir le tithíocht Chomhairle i Scéim Leithdháilte na Comhairle.

Ar na critéir incháilitheachta tá:

 • – Ní mór go mbeidh fíor-ghá agat le tithíocht agus nach mbeidh tú in ann cóiríocht a fháil le d’acmhainní féin.
 • Ceart chun cónaithe in Éirinn – Ní mór go mbeidh an ceart dlíthiúil agat chun fanacht sa Stát go fadtéarmach.
 • Aois – Caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine.
 • Ioncam –  Ní mór go mbeidh do ghlanioncam faoi bhun na dtairseach thíos:-
 • Duine Fásta Aonair: €35,000
 • 2 Dhuine Fásta Gan aon Pháistí: €36,750
 • Duine Fásta Amháin & Páiste Amháin: €35,875
 • Duine Fásta Amháin & 2 Pháistí: €36,750
 • 2 Dhuine Fásta & Páiste Amháin: €37,625
 • 2 Dhuine Fásta & 2 Pháistí: €38,500
 • 2 Dhuine Fásta & 3 Pháistí: €39,375
 • 2 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €40,250
 • 3 Dhuine Fásta & 4 Pháistí nó níos mó: €42,000
Ca fhad sula dtairgfear tithíocht dom?

Ní féidir é seo a dhéanamh amach, faraor. Tá liosta fada iarratasóirí ag fanacht le tacaíocht tithíochta sóisialta.

Cé a dhéanann ionadaíocht don Lucht Siúil?

Oibríonn an tAonad um Chóiríocht don Lucht Siúil i gcomhar leis an gCoiste Comhairleach Áitiúil maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil atá comhdhéanta de Chomhairleoirí Contae, daoine den Lucht Siúil agus Ionadaithe an Lucht Siúil de réir mar a éilítear faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998. Cuireann an Coiste seo comhairle ar an gComhairle maidir le gach rud a bhaineann leis an Lucht Siúil agus, go háirithe, maidir lena riachtanais tithíochta.

Conas a chuirim isteach ar Chóiríocht atá Dírithe ar an Lucht Siúil?

Is é polasaí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ná cóiríocht atá dírithe ar an Lucht Siúil a chur ar fáil do Phobal Taistealaithe dúchais na tíre. Más mian leat cur isteach ar Chóiríocht atá Dírithe ar an Lucht Siúil, is féidir leat teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054848 nó ar ríomhphost chuig travellers@dlrcoco.ie.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil maidir le deisiúcháin?

Is féidir le tionóntaí i dTithíocht Ghrúpáilte nó i mbánna ar láithreáin stad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil ar 01 2054838 nó ríomhphost a chur chuig travellers@dlrcoco.ie. Moltar do thionóntaí an Lámhleabhar do Thionóntaí a cheadú sula ndéanfaidh siad teagmháil leis an Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil.

Iasachtaí & Cíosanna Tithíochta

Cad é an cóimheas idir an iasacht agus an luach?

Ní rachaidh iasachtaí thar 97% de chostas an tí nó den luach margaidh, pé acu is lú (gan aon deontas a áireamh) agus faoi réir uasmhéid de €200,000. Ní rachaidh aisíocaíochtaí morgáiste thar 35% de ghlanphá an iarratasóra.

An mbaineann teorainn ioncaim leis an Scéim Iasachta um Theach a Cheannach?

I gcás gach iarratas ó dhuine aonair ar iasacht, ní mór nach mó an t-olltuilleamh ná €50,000 agus i gcás comhiarratas, ní mór nach mó an t-ollphá iomlán ná €75,000.

Conas a ríomhtar mo chíos?

Tá cíosanna Thithíocht na Comhairle bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘cíosanna difreálacha.’ Ciallaíonn sé seo go mbraitheann méid an chíosa a íocann tú ar ioncam iomlán do theaghlaigh. Má thagann méadú ar d’ioncam, méadófar an cíos fosta agus má laghdaíonn d’ioncam, laghdófar do chíos dá réir. Ríomhtar an cíos de réir na Scéime Cíosa Dhifreálaigh reatha.

Is ionann an príomhshaothraí agus an duine a bhfuil an t-ioncam is mó sa teaghlach aige nó aici. Is foshaothraithe iad na daoine eile sa teaghlach a bhfuil ioncam acu. Ríomhtar an cíos mar seo a leanas: – ioncam an phríomhshaothraí lúide €35 arna iolrú faoi 16%. Ríomhtar ioncam foshaothraithe ar an mbealach céanna ach cuirfear uasteorainn de €18 in aghaidh an tsaothraí air. Tá asbhaint chíosa de €1 i bhfeidhm i leith gach páiste agus mac léinn sa teach. D’fhéadfaí táille seirbhíse bhreise a bheith i gceist, mar chothabháil choire nó táille téimh. 

Conas is féidir liom mo chíos a íoc?
 • Is féidir leo siúd siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialta an cíos a íoc tríd an scéim asbhainte Buiséid Teaghlaigh. Níor cheart gur mhó na hasbhaintí ná 25% den ioncam (sonraí breise ar fáil ó Chíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie)
 • Le cárta íocaíochta DLR a nglactar leis sna hOifigí Poist go léir agus i siopaí a bhfuil an comhartha PostPoint ar taispeáint iontu.
 • Buanordú tríd an mbanc – tá litreacha buanordaithe ar fáil ó Chíosanna Tithíochta, déan teagmháil le 01–2054841
 • Seic, ordú poist nó dréacht bainc.

 

Cad a dhéanfaidh mé má chaillim mo chárta íocaíochta?
 • Déan teagmháil leis an rannóg Cíosanna Tithíochta ar 01–2054841 nó cuir ríomphost chuig rents@dlrcoco.ie agus cuirfimid cárta nua chugat sa phost.
 • Féadann tú bualadh isteach go dtí an cuntar tithíochta (Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire). Luan–Aoine, 10am go 4pm agus eiseofar cárta nua.
 • Tá oifig againn i nDún Droma freisin, ar Chúl Bhanc na hÉireann, an tSráid Mhór, Dún Droma, uaireanta oscailte 9.30am–4.30pm.
Cad a dhéanfaidh mé má aistríonn ball den teaghlach amach?
 • Cuir an Rannóg Tithíochta ar an eolas láithreach má aistríonn ball den teaghlach amach.
 • Is gá fianaise i scríbhinn den athrú seolta a chur ar fáil chun an áititheoir a bhaint den chuntas cíosa. Ar na cineálacha fianaise a nglacfar leo tá comhaontú léasa nó bille fóntais.
Cad a dhéanfaidh mé más maith le ball den teaghlach bogadh isteach san áitreabh?
 • Ní fhéadfaidh duine ar bith bogadh isteach san áitreabh gan fógra a chur chuig an Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Ba cheart a thuiscint go bhféadfaí an cíos seachtainiúil a mhéadú dá mbeadh duine breise ann.
Cad a tharlóidh má thitim i riaráistí?
 • Níor cheart do thionóntaí a thiteann i riaráistí neamhaird a dhéanamh den fhadhb.
 • Ba cheart riaráistí a íoc láithreach.
 • Mura féidir na riaráistí a íoc láithreach, ba cheart don tionóntaí teagmháil leis an rannóg a phléann le riaráistí cíosa chomh luath agus is féidir ar 01–2054841 nó trí ríomhphost a chur chuig rents@dlrcoco.ie chun plean aisíocaíochta a phlé.
 • Má shocraítear plean aisíocaíochta chun cíos agus riaráistí a íoc thar thréimse ama, caithfear cloí leis an gcomhaontú seo.
 • Tabhair faoi deara, beidh ar an gComhairle imeachtaí dlí a thionscnamh chun an tionónta/na tionóntaí a chur amach as an áitreabh má tá riaráistí ann i gcónaí.
Conas a sheiceálfaidh mé iarmhéid mo chuntais cíosa?
 • Féadfar an t-iarmhéid a thabhairt ar an bhfón nó i ríomhphost do thionónta an áitribh amháin. Cuir glaoch ar 01–2054841 nó ríomhphost chuig rents@dlrcoco.ie
 • Tabhair faoi deara nach féidir linn cúrsaí tionóntachta a phlé ach le tionónta ainmnithe an áitribh, seachas sa chás go bhfuil comhaontú ann go labhróidh tríú páirtí ar son an tionónta.
 • Eisítear ráiteas do thionóntaí gach trí mhí. Is féidir le tionóntaí a n-admhálacha/n-íocaíochtaí a chur i gcomparáid leis an ráiteas seo. Féadfar cóipeanna de ráitis chíos a eisiúint ach iad a iarraidh.
An gá dom foirm eolais teaghlaigh a líonadh isteach gach bliain?
 • Is gá. Is ceanglas de do chomhaontú tionóntacha é.
 • Tá sé an tábhachtach go líonann tionóntaí an fhoirm eolais teaghlaigh isteach go cruinn gach bliain agus go dtugann siad sonraí ioncaim gach ball den teaghlach dúinn. Ar an gcaoi seo, is féidir linn cíos seachtainiúil cruinn a ríomh bunaithe ar na sonraí ioncaim a chuirtear ar fáil.
 • Ba cheart an Chomhairle a chur ar an eolas láithreach má bhíonn aon athrú ar shonraí ioncaim aon bhall den teaghlach le linn na bliana. Má bhíonn moill air seo, féadfar na dochair siardhátaithe a chur i bhfeidhm ar do chuntas.

        Féach an nasc don “fhoirm eolais teaghlaigh”

Conas a dhéanfaidh mé coinne le duine éigin chun mo riaráistí a phlé?

Is féidir leat labhairt le Amanda Guinan, an tOifigeach Tacaíochta Riaráistí, ar an bhfón 01–2054836 nó ríomhphost a chur chuig aguinan@dlrcoco.ie nó is féidir leat teagmháil le haon bhall d’fhoireann Rannóige Iasachtaí Tithíochta.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá imní orm faoi mo riaráistí?

Déan teagmháil le Amanda Guinan, Rannóg Iasachtaí Tithíochta ar 01–2054836.

Conas is féidir liom mo mhorgáiste a íoc?
 • I gcás roinnt de na seanchuntais a mbaintear úsáid as cárta íocaíochta ina leith, is féidir íoc in oifig an phoist nó i siopaí ina bhfuil an fógra “Post Point” ar taispeáint.
 • Buanordú tríd an mbanc
 • Baincéireacht ar líne
 • Seic iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Cad a dhéanfaidh mé más mian le ball den teaghlach/páirtí bogadh isteach san áitreabh?

Ní féidir le haon duine bogadh isteach san áitreabh gan fógra a thabhairt don Rannóg Tithíochta (Leithdháiltí) agus cead a fháil uaithi. Má tá sé beartaithe ag aon duine bogadh isteach in áitreabh ar leis an Chomhairle é, ba cheart dóibh teagmháil le Leithdháiltí Tithíochta ar 01–2054828

 

 

Cad is MARP ann?

Tugadh an Próiseas um Riaráistí Morgáiste a Réiteach (MARP) isteach ar na hÚdaráis Áitiúla i nDeireadh Fómhair 2012 chun cabhrú a thabhairt d'iasachtóirí atá i riaráiste.

An ndéileálfar le mo chás mar chás rúnda?

Déileálfar. Déileáiltear le cás gach iasachtaí mar chás rúnda.

Cathain a bheidh mo mhorgáiste dlite?

Ba cheart go mbeadh d'íocaíocht i do chuntas morgáiste ar an gcéad lá de gach mí. 

Conas is féidir liom mo mhorgáiste iomlán a íoc?

Is féidir leat iarratas ar mheastachán fuascailte a chur chuig an Rannóg Iasachtaí Tithíochta. Seolfar meastachán scríofa chugat sa phost.

 

Conas a fhaighim amach go bhfuil nó nach bhfuil m'íocaíochtaí míosúla suas le dáta?

Eisítear ráiteas bliantúil gach bliain nó is féidir leat ráiteas a fháil a léireoidh na sonraí seo trí ghlaoch a chur ar an rannóg Cuntais Iasachtaí ar 01–2054836.

Cad a chlúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste?

Clúdaíonn Árachas um Chosaint Morgáiste an t-iasachtaí i gcás éagumais go haois 65 bliana agus i gcás báis go haois 75 bliana. Ní chlúdaíonn sé iomarcaíocht ná dífhostaíocht. Má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar 01–2054836.

Cá mhéad de m’iasacht atá fós le híoc?

Is féidir leat glaoch a chur ar aon bhall foirne sa rannóg Iasachtaí Ioncam Tithíochta ar 01–2054836.

Deontais Tithíochta

Cén cineál oibre a chlúdaíonn an deontas?

Níl ach obair athshreangaithe, díonta nua agus téamh lárnach (i gcás nach bhfuil sé ann) ar fáil faoin scéim seo.

N.B. Téamh Lárnach – Níl aon deontas ar fáil faoin scéim seo le haghaidh córas téimh lárnaigh atá ann cheana féin a uasghrádú. Tá na deontais sin ar fáil ón Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar 1850 927000 nó ar www.seai.ie

Cad é an t-uasdeontas atá ar fáil?

Is ionann an t-uasdeontas atá ar fáil agus €6,000 nó 100% de ghlanchostas ceadaithe na n-oibreacha atá beartaithe. D’fhéadfadh an t-iarratasóir a bheith incháilithe d’aisíocaíocht CBL ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi réir coinníollacha áirithe nuair atá an conraitheoir íoctha go hiomlán aige nó aici. 

Cén cineál oibre atá clúdaithe faoin Deontas?

Ar na hoibreacha atá clúdaithe tá greimráillí, rampaí rochtana, cithfholcadáin boinn leibhéalta, cathaoireacha staighre agus mionoibreacha eile a meastar gur gá leo chun go mbeidh an teach níos oiriúnaí chun cónaithe do dhuine a bhfuil fadhbanna gluaisteachta aige nó aici. 

An bhfuil mé incháilithe do Dheontas Tithíochta le haghaidh Áiseanna Soghluaisteachta?

Déantar tástáil acmhainne maidir leis an deontas seo agus cinntear leibhéal an deontais trí ollioncam bliantúil úinéir cláraithe an áitribh a chur san áireamh le hollioncam bhaill eile an teaghlaigh, iad siúd atá os cionn 18 mbliana d’aois (nó 23, má tá siad ag freastal ar chúrsa oideachais lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe. Le bheith incháilithe do dheontas faoin scéim seo, ní mór go mbeidh ollioncam an teaghlaigh faoi bhun €30,000 (féadfaidh iarratasóirí áirithe a bheith incháilithe do chineálacha neamhairde ioncaim).

Cur ar fáil Tithíochta

An cuma cá bhfuil an teach/t-árasán?
Glacfaidh an Chomhairle le d'iarratas fad is atá sé laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae Dhún-Laghaoire Ráth an Dúin.
Conas a íocfar an cíos?

Íocfar an cíos go ráithiúil roimh ré trí aistriú leictreonach díreach isteach i gcuntas bainc. Tabhair faoi deara, go mbeidh an t-ioncam cíosa faoi réir cáin shiarchoinneálach má tá an t-úinéir ina chónaí taobh amuigh d’Éirinn. Tá tuilleadh sonraí ar an ábhar seo ar fáil ar www.revenue.ie.

 
Cé chomh minic is a dhéantar an cíos a athbhreithniú?
Gach 3–4 bliana de réir an chomaontaithe léasa, fiú má bhíonn méadú nó laghdú ar chíosanna.
Cén cíos a íocfaidh an Chomhairle dom chun m'áitreabh a fháil ar léas?
An cíos cothrom le 80% den chíos margaidh reatha.
 
 
Cé na cúiseanna go ndiúltódh an Chomhairle do m'áitreabh?
Déanfaidh an Chomhairle an gá le tithíocht a mheas de réir 'Sustainable Communities Objectives' na Comhairle. Ansin, bheadh sé ag brath ar cé chomh oiriúnach is atá an t-áitreabh chun ár riachtanais a chomhlíonadh agus ar an mbail atá ar an áitreabh, cíos a aontú, na píosaí eolais éagsúla a iarrtar a bheith curtha ar fáil, e.g. Deimhniú BER agus coinníollacha léasa.
Cé a gheobhaidh m'áitreabh ar cíos?
Sanntar iarratasóirí ó liosta Leithdháiltí Tithíochta na Comhairle.
 
An ndéanfaidh an Chomhairle an t-áitreabh a iniúchadh?

Ní mór go bhfuil dea-bhail nó sár-bhail ar áitribh. Le linn an phróisis idirbheartaíochta, socróidh an Chomhairle go ndéanfar an t-áitreabh a iniúchadh lena oiriúnacht maidir le socruithe léasa a mheas. Déanfar é a iniúchadh le deimhniú go gcomhlíonann sé ardchaighdeáin ó thaobh struchtúir agus maisithe de. Ní mór go gcomhlíonann áitrithe na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithíocht ar Cíos) 2008 agus leis na Rialacháin phleanála agus tógála go léir.

An gá go bhfaighidh sibh seilbh ghlan?
Is gá
 
An gá le troscán?

Is gá. Féach an liosta thíos.

Sceideal na dTroscán agus na bhFearas

Seomraí

Cistin

-Clúdach Urláir Cuí (dea-bhail air)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Cócaireán (i dtreoir oibre)

-Eastarraingteoir Cochaill (i dtreoir oibre)

-Cuisneoir / Reoiteoir (i dtreoir oibre)

-Meaisín Níocháin (i dtreoir oibre)

Seomra Suí

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Foireann Troscáin (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail uirthi)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

Seomra Bia

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Bord & Cathaoireacha (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail orthu)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

Seomra Codlata 1

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Codlata 2

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Codlata 3

-Clúdach/Clúdaigh Urláir (dea-bhail air/orthu)

-Leaba/Tocht (in oiriúint do mhéid an tseomra, nua/réasúnta nua)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu))

-Vardrús (in oiriúint do mhéid an tseomra agus dea-bhail air)

Seomra Folctha/En Suite

-Clúdach/Clúdaigh Urláir Oiriúnacha (dea-bhail air/orthu)

-Caibinéad Seomra Folctha (dea-bhail air)

-Sciath/Cuirtín Cithfholcadáin (dea-bhail air)

-Dallóga/Cuirtíní (dea-bhail orthu)

 
Cé na doiciméid/sonraí ar gá dom iad a thabhairt don Chomhairle?
Beidh cur síos ar an áitreabh ag teastáil ón gComhairle chomh maith le doiciméid mar an BER (Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh), Deimhniú Imréitigh Cánach Bailí agus sonraí bainc. Is gá cruthúnas úinéireachta a thabhairt chomh maith le cead ón iasachtóir má bhaineann le hábhar. Tabharfar liosta iomlán na ndoiciméad is gá leo don úinéir sula síneofar an léas.
An gceannóidh an Chomhairle an t-áitreabh uaim?

I gcásanna áirithe, aontóidh úinéir an áitribh leis an údarás áitiúil go n-áireofar “céadrogha ar cheannach” agus “ceart an chéad diúltú” mar choinníoll sa léas. Tugann na clásail seo an rogha don údarás áitiúil an t-áitreabh a cheannach ag amanna le linn nó ag deireadh na tréimhse léasa nó éilíonn siad ar an úinéir go dtairgfidh sé nó sí an t-áitreabh don Chomhairle má shocraíonn se nó sí é a dhíol.

 
An féidir liom éirí as an gconradh le linn téarma an léasa más maith liom an t-áitreabh a dhíol?

Ní féidir. Faoin socrú léasa fadtéarmach, féadfaidh úinéir an áitribh an t-áitreabh a dhíol ar an gcoinníoll go n-aistreofar an comhaontú léasa don úinéir nua agus go dtabharfar fógra roimh ré don údarás áitiúil agus go n-aontóidh sé.

 
Cad a tharlóidh má fhágann an tionónta an t-áitreabh? An íocfar mé fós féin?

Íocfar. Féadfar deireadh a chur leis na híocaíochtaí, áfach, má sháraíonn an tiarna talún a (h)oibleagáidí faoi théarma an chomhaontaithe léasa.

An gcaithfidh mé clárú leis an PRTB (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha)?

Ní chaithfidh.

 

 

Má bhíonn iompraíocht fhrith-shóisialta ar siúl ag an tionónta nó má chruthaíonn sé/sí núis, cén caingean dlí atá ar fáil dom?
Beidh an Chomhairle freagrach as déileáil le hiompraíocht fhrith-shóisialta.
 

 

Cé a íocann na Táillí Bainistíochta bliantúla?
Bíonn na táillí bainistíochta le híoc ag úinéir an áitribh i gcónaí.
Cé atá freagrach as an bhféar a lomadh/na fuinneoga a ghlanadh?
An duine/na daoine a sanntar an t-áitreabh dóibh i gcás tithe agus an Comhlacht Bainistíochta i gcás árasán.
 
Cé chomh fada go dtí go mbeidh a fhios agam gur spéis leis an gComhairle m'áitreabh a thógáil ar léas?
Laistigh de sheachtain amháin. Déanfar an t-áitreabh a iniúchadh agus má mheastar go bhfuil sé oiriúnach chun tabhairt ar léas, cuirfidh an Chomhairle tús le hidirbheartaíocht leat maidir le téarmaí cíosa.
Cé chomh fada is a bheidh an léas? Cé a dhéanfaidh an cinneadh sin?
Beidh tréimhse 10 nó 20 bliain i gceist leis an léas agus aontóidh an t-úinéir agus an Chomhairle é eatarthu.
 
Cé a bheidh freagrach as struchtúr an áitribh a chaomhnú?
Beidh úinéir an áitribh freagrach i gcónaí as caomhnú, árachas agus deisiú ó thaobh struchtúir de.
Back