Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
  • Páirceáil
  • Taisteal & Iompar

   Conas a iarraim go gcuirfear comharthaí agus línte ar bhóthar?

   Faigheann an Chomhairle níos mó ná 300 iarratas ar bhearta reachtacha comharthaí agus línte gach bliain.

   Pléann an Grúpa Comhairleach ar Thrácht (TAG) leis na hiarratais seo go léir.

   Bunaíodh an grúpa seo go foirmiúil i Lúnasa 2006 agus tá sé comhdhéanta d’ionadaithe ón nGarda Síochána agus d’innealtóirí ón Rannóg Tráchta.

   Chomh maith le plé a dhéanamh ar iarratais ón bpobal, ó na comhaltaí tofa, ó Bhus Átha Cliath agus ó ghrúpaí gnó, scrúdaíonn TAG saincheisteanna atá aitheanta go díreach ag an Rannóg Tráchta agus ag an nGarda Síochána

   Buaileann an Grúpa Comhairleach ar Thrácht le chéile go míosúil chun plé a dhéanamh ar chlár gnó, a gcuirtear cóip de chuig na comhaltaí tofa mar eolas. Tugtar na moltaí ó gach cruinniú den Ghrúpa do na Coistí Limistéir le nótáil faoi Ghnó na Comhairle dar teideal “Consultation with Garda Commissioner”.

   Toisc gur nós imeachta reachtúil nó dlíthiúil é seo a gcinneann na hinnealtóirí tráchta agus an Garda Síochána é, ba cheart iarratas foirmiúil ar nithe TAG a chur i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie nó i scríbhinn chuig an Roinn Iompair, an Rannóg Tráchta, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Co. Bhaile Átha Cliath.

   Tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú na cúiseanna le d’iarratas in iúil agus go n-áireoidh tú, más féidir, fianaise thacaíochta maidir le cén fáth gur gá é.

   Ar na hiarratais TAG a dhéantar, tá na nithe seo a leanas:

   • Stop
   • géill slí
   • cosc ar iontráil
   • bosca buí
   • haitseáil
   • comharthaí sainordaitheacha
   • líne bhuí shingile
   • líne bhuí dhúbailte
   • bá lódála
   • scoil – coinnigh saor
   • bá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas
   • líne bhán leanúnach
   • glanbhealach
   • srianadh meáchain
   • cosc ar u-chasadh

   Nuair a chuirtear na línte nó na comharthaí a iarradh ar fáil, tá tú ceangailte leis an dlí cloí leo nó gearrfar pionós ort.

   Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn tionchar ag tionscadal beartaithe nó ag oibreacha tógála bóthair ar m’áitreabh?

   Má tá spéis agat i dtionscadal bóthair atá beartaithe nó má tá barúlacha agat le tabhairt faoi sin, ba cheart duit aighneacht a dhéanamh le linn thréimhse an Chomhairliúcháin phoiblí nó teagmháil a dhéanamh le hInnealtóir an Tionscadail de chuid na Comhairle Contae. Beidh sonraí an Innealtóra san áireamh i sonraí na scéime. I gcásanna ina bhfuil sé beartaithe go bhfaighidh an Chomhairle seilbh ar thalamh le haghaidh tionscadail bóthair, déanfaidh an Chomhairle teagmháil dhíreach leis an úinéir/áititheoir.

   Má thagann saincheisteanna chun cinn agus an bóthar á thógáil, mar fhadhbanna rochtana, damáiste, nó uisce nó cumhacht a stopadh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hInnealtóir Cónaitheach na scéime sin sa Chomhairle a chabhróidh leat.

   Scaipfear a s(h)onraí teagmhála i mbileog i gceantar na scéime sula dtosófar na hoibreacha, nó beidh siad ar fáil trí theagmháil le hOifig na Comhairle um Thionscadail Bhóthair ar 00 353 (1) 2054839 nó trí ríomhphost a chur chuig roadprojects@dlrcoco.ie.

   Conas is féidir liom sonraí tionscadail atá beartaithe a fheiceáil?

   Foilseoidh an Chomhairle dearaí tosaigh le haghaidh an tionscadail roimh phróiseas comhairliúcháin phoiblí. Nuair a fhaomhfar iad, cruthófar an dearadh mionsonraithe.

   Mairfidh tréimhse an chomhairliúcháin phoiblí ar feadh 8 seachtaine agus fógrófar é sna meáin náisiúnta agus trí bhileoga a scaipeadh sa cheantar.

   Reáchtálfaidh an Chomhairle imeachtaí eolais phoiblí um thráthnóna i rith na tréimhse comhairliúcháin phoiblí in ionad sa cheantar ina mbeidh na hoibreacha beartaithe ar siúl.

   Chomh maith leis sin, beidh líníochtaí ar fáil le breathnú orthu le linn na tréimhse comhairliúcháin phoiblí sa Roinn Pleanála i Halla an Chontae, Dún Laoghaire agus in Oifigí na Comhairle i nDún Droma.

   Bíonn sonraí agus líníochtaí a bhaineann le tionscadail reatha agus le tionscadail bheartaithe ar fáil freisin. 

   Conas is féidir liom fabhtanna bóthair nó cosáin a thuairisciú?

   Conas is féidir liom fabhtanna bóthair nó cosáin a thuairisciú?

   Ba cheart fabhtanna cosáin mar phollta, scoilteanna, turnamh, etc. a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

   Ba cheart cineál an fhabht agus suíomh cruinn an fhabht a áireamh sa tuairisc, i.e. seoladh an áitribh is cóngaraí don fhabht.

   Is féidir fabhtanna cosáin nó bóthair a thuairisciú ar cheann de na bealaí seo a leanas:

   An Rannóg Cothabhála Bóithre,
   An Rannóg Iompair,
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
   Halla an Chontae,
   Bóthar na Mara,
   Dún Laoghaire,
   Co. Bhaile Átha Cliath.
   Conas is féidir liom fabhtanna sna soilse sráide a thuairisciú?

   Ba cheart fabhtanna sa Soilsiú Poiblí a thuairisciú don Rannóg Soilsithe Phoiblí, an Rannóg Iompair.

   Ba cheart uimhir an chuaille solais, an seoladh is cóngaraí don solas agus cineál an fhabht a áireamh i dtuairisc ar fhabht, i.e. solas múchta / lasta 24–7 / ag lasadh agus ag múchadh, etc.

   Is féidir fabhtanna sa Soilsiú Poiblí a thuairisciú ar cheann de na bealaí seo a leanas:

   An Rannóg Soilsithe Phoiblí,
   An Rannóg Iompair,
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
   Halla an Chontae,
   Bóthar na Mara,
   Dún Laoghaire,
   Co. Bhaile Átha Cliath.
   Cad a dhéanfaidh mé má tá crainn nó fálta ar áitreabh príobháideach ag fás amach ar chosán poiblí nó ar bhóthar poiblí?

   Má bhíonn fálta nó sceacha ó áitreabh príobháideach ag fás amach ar an mbóthar nó ar an gcosán agus más contúirt atá ann, ní mór duit suíomh/seoladh na faidhbe a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

   Is féidir teagmháil leis an Rannóg Cothabhála Bóithre ar na bealaí seo a leanas: 

   An Rannóg Cothabhála Bóithre,
   An Roinn Iompair,
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
   Halla an Chontae,
   Bóthar na Mara,
   Dún Laoghaire,
   Co. Bhaile Átha Cliath.
   Conas a fhaighim amach cé atá i mbun oibreacha cosáin nó bóthair?

   Má bhíonn oibreacha idir lámha ar mhaith leat eolas orthu a fháil, i.e. cuspóir nó fad, is féidir leat teagmháil leis an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

   Is féidir leat teagmháil linn ar na bealaí seo a leanas:

   An Rannóg Cothabhála Bóithre,
   An Roinn Iompair,
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
   Halla an Chontae,
   Bóthar na Mara,
   Dún Laoghaire,
   Co. Bhaile Átha Cliath.
   Conas a dhéanfaidh mé ainmchláir nó fógraí atá damáistithe, caite nó in easnamh ar fad a thuairisciú?

   Má thugann tú faoi deara go bhfuil ainmchláir bhóthair nó fógraí treo damáistithe, loite nó meirgeach, etc., is féidir leat an fhadhb agus an suíomh a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

   Is féidir teagmháil linn ar na bealaí seo a leanas:

   An Rannóg Cothabhála Bóithre,
   An Roinn Iompair,
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin
   Halla an Chontae,
   Bóthar na Mara,
   Dún Laoghaire,
   Co. Bhaile Átha Cliath
   Cé na nithe ar cheart dom ceadúnas a fháil dóibh?

   Boird agus cathaoireacha taobh amuigh d'áitreabh tráchtála

   Dúnadh sealadach bóithre

   Fógraí ar bhóithre poiblí maidir le himeachtaí

   Eolas áitiúil nó comtharthaí treo bóthair comhairleacha

   Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar athnuachan marcanna bóthair atá tréigthe?

   Ní mór iarratais ar athnuachan línte bóthair a chur i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco, nó i scríbhinn chuig an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

   Tabhair sonraí beachta na suíomhanna atá i gceist.

   Déanfaidh an tInnealtóir Tráchta an suíomh a scrúdú agus más gá na línte a athnuachan, cuirfear an t-eolas sin chuig an gconraitheoir línte le háireamh ar a liosta oibre. Tabhair faoi deara nach n-áirítear athnuachan línte mar chuid de phróiseas an Ghrúpa Chomhairligh maidir le Trácht (nó ‘TAG’ mar is fearr aithne air sin sa Bhéarla).

   Conas a iarrfaidh mé tuairisc ar sheicheamhú soilse tráchta?

   Cuir d’iarratas i scríbhinn chuig an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath nó cuir na sonraí i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie.

   Tá táille sheasta de €100 ar na costais riaracháin móide táille bhreise de €50 má tá mapaí/líníochtaí ag teastáil.

   Áireofar aon fhabht a tuairiscíodh le linn na tréimhse iarrtha, líníocht den phasléaráid agus cóip de na hamanna sa tuairisc.

    

   Conas a iarrfaidh trasrian coisithe le haghaidh mo cheantair?

   Is ionann trasrian coisithe agus láthair den tsráid ar a dtugann solas tráchta ceart slí do choisithe.

   Is féidir trasrian coisithe le haghaidh do cheantair a iarraidh i ríomhphost chuig: traffic@dlrcoco.ie nó i scríbhinn chuig an Rannóg Iompair, an Rannóg Cothabhála Bóithre, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

   Cuir na sonraí seo a leanas ar fáil leis:

   • D’ainm agus do sheoladh
   • Ainm na sráide nó an bhóthair ar mian leat go gcuirfear trasrian coisithe air
   • An chúis a measann tú gur gá le trasrian coisithe san áit sin
   • Grianghraf den suíomh (más féidir)

   Fiosróidh an Rannóg Iompair d’iarratas, ag cur leithead an bhóthair san áireamh chomh maith le cé chomh cóngarach is atá sé do phointí trasnaithe eile, na comhairimh ó thaobh sruth na gcoisithe de, méid an tráchta agus stair na dtimpistí chun cinneadh a dhéanamh an gá le trasrian coisithe ar an suíomh sin nó nach gá.

   I gcásanna áirithe, nuair nach gá le solas tráchta, breathnóidh an Rannóg Tráchta ar thearmann nó oileán do choisithe a chur ar fáil.

   Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar Dhúnadh Sealadach Bóthair?

   Sula ndéanfar aon iarratas ar dhúnadh sealadach bóthair, IS GÁ don iarratasóir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Tráchta den Rannóg Iompair i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie, nó trí ghlaoch a chur ar (01) 205 4700 chun cruinniú a shocrú leis an Innealtóir Tráchta ábhartha.  

   Nuair atá plé déanta agat leis an innealtóir tráchta agus má mheastar gur oiriúnach an dúnadh, is féidir leat an fhoirm iarratais ar dhúnadh bóthair a chomhlánú agus a chur chuig an Rannóg Tráchta, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

   Conas a iarrfaidh mé bearta moillithe tráchta le haghaidh m'eastáit?

   Toisc go bhfuil acmhainní airgeadais le haghaidh beart moillithe tráchta teoranta, d’earcaigh an Rannóg Tráchta Innealtóir Comhairleach chun tosaíocht a thabhairt do na hiarratais ar mhoilliú tráchta i Nollaig 2007 mar bhealach chun an maoiniú a dháileadh go cuí sna ceantair ar mó gá iontu.

   Tá tuilleadh eolais air seo ar fáil sa tuarascáil “Prioritisation of Traffic Calming Schemes in the Dún Laoghaire Rathdown County Council Area” (2008).

   Mar thoradh ar shrianta maoinithe ina dhiaidh sin, tabharfaidh an Rannóg Tráchta tosaíocht do chur i bhfeidhm na 16 scéim a aithníodh sa tuarascáil le haghaidh Timpistí a Fhiosrú agus a Chosc (nó ‘Accident Investigation and Prevention (AIP) mar is fearr aithne air sa Bhéarla) nuair a bheidh maoiniú ar fáil thar Liostáil na Scéimeanna Moillithe Tráchta Tosaíochta. Is gá AIP a dhéanamh sna ceantair sin mar gheall ar líon ard na dtimpistí ar na sráideanna, acomhail agus/nó sna ceantair timpeall ar na suíomhanna a ndearnadh measúnacht orthu.

   Idir an dá linn, cuirfear aon iarratas ar mhoilliú tráchta ar liosta le meas agus cláir moillithe tráchta don todhchaí á gceapadh. I gcás nach bhfuil an Chomhairle freagrach as eastát, ní bheidh aon chumhacht ag an gComhairle bearta moillithe tráchta a chur ar fáil mar rampaí moillithe, etc. Ba cheart imní maidir le tiománaithe ag dul go róthapa, maidir le tiomáint neamh-airdeallach nó maidir le tiomáint chontúirteach i gceantar a chur faoi bhráid an Stáisiúin Gardaí áitiúil.

   Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil maidir le mórlánaí bus nó raonta rothar?

   Tá an Rannóg Tráchta i gcomhar leis an Oifig um Pleanáil Tráchta agus Tionscadail Bhóithre agus Oifig Tionscadail Ghréasán na Mórlánaí Bus freagrach as an nGréasán Bus a chur ar fáil de réir mar a leagtar amach i Straitéis Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath “Platform for Change” agus Iompar 21.

   Tá raonta rothair á gcur ar fáil againn ar bhonn leanúnach agus leanfaimid leis sin de réir ár ndoiciméid polasaí rothaíochta.

   Chomh maith leis sin, táimid fós ag cur saoráidí páirceála rothar ar fáil ar eochairshuíomhanna  ar fud an chontae

   Céard iad na céimeanna a bhaineann le bóthar a thógáil nó le mórfheabhsuithe bóthair a dhéanamh?

   Mar chuid de thionscadal bóthair nua nó de mhórthionscadal feabhsaithe bóthair, déanfar próiseas deartha agus comhairliúcháin a bhfaomhfaidh Baill thofa na Comhairle Contae faoi Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 nó a bhfaomhfaidh an Bord Pleanála ag brath ar mhéid agus ar scóip an tionscadail. Féadfaidh an Bord Pleanála Éisteacht ó Bhéal a reáchtáil a mbeidh Cigire a cheapfaidh an Bord ina chathaoirleach uirthi chun éisteacht le fianaise an údaráis mholta agus aighneachtaí na bpáirtithe leasmhara.

 • Tithíocht
 • An Chomhairle & Daonlathas
 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

Taisteal & Iompar

Conas a iarraim go gcuirfear comharthaí agus línte ar bhóthar?

Faigheann an Chomhairle níos mó ná 300 iarratas ar bhearta reachtacha comharthaí agus línte gach bliain.

Pléann an Grúpa Comhairleach ar Thrácht (TAG) leis na hiarratais seo go léir.

Bunaíodh an grúpa seo go foirmiúil i Lúnasa 2006 agus tá sé comhdhéanta d’ionadaithe ón nGarda Síochána agus d’innealtóirí ón Rannóg Tráchta.

Chomh maith le plé a dhéanamh ar iarratais ón bpobal, ó na comhaltaí tofa, ó Bhus Átha Cliath agus ó ghrúpaí gnó, scrúdaíonn TAG saincheisteanna atá aitheanta go díreach ag an Rannóg Tráchta agus ag an nGarda Síochána

Buaileann an Grúpa Comhairleach ar Thrácht le chéile go míosúil chun plé a dhéanamh ar chlár gnó, a gcuirtear cóip de chuig na comhaltaí tofa mar eolas. Tugtar na moltaí ó gach cruinniú den Ghrúpa do na Coistí Limistéir le nótáil faoi Ghnó na Comhairle dar teideal “Consultation with Garda Commissioner”.

Toisc gur nós imeachta reachtúil nó dlíthiúil é seo a gcinneann na hinnealtóirí tráchta agus an Garda Síochána é, ba cheart iarratas foirmiúil ar nithe TAG a chur i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie nó i scríbhinn chuig an Roinn Iompair, an Rannóg Tráchta, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú na cúiseanna le d’iarratas in iúil agus go n-áireoidh tú, más féidir, fianaise thacaíochta maidir le cén fáth gur gá é.

Ar na hiarratais TAG a dhéantar, tá na nithe seo a leanas:

 • Stop
 • géill slí
 • cosc ar iontráil
 • bosca buí
 • haitseáil
 • comharthaí sainordaitheacha
 • líne bhuí shingile
 • líne bhuí dhúbailte
 • bá lódála
 • scoil – coinnigh saor
 • bá páirceála do dhaoine faoi mhíchumas
 • líne bhán leanúnach
 • glanbhealach
 • srianadh meáchain
 • cosc ar u-chasadh

Nuair a chuirtear na línte nó na comharthaí a iarradh ar fáil, tá tú ceangailte leis an dlí cloí leo nó gearrfar pionós ort.

Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn tionchar ag tionscadal beartaithe nó ag oibreacha tógála bóthair ar m’áitreabh?

Má tá spéis agat i dtionscadal bóthair atá beartaithe nó má tá barúlacha agat le tabhairt faoi sin, ba cheart duit aighneacht a dhéanamh le linn thréimhse an Chomhairliúcháin phoiblí nó teagmháil a dhéanamh le hInnealtóir an Tionscadail de chuid na Comhairle Contae. Beidh sonraí an Innealtóra san áireamh i sonraí na scéime. I gcásanna ina bhfuil sé beartaithe go bhfaighidh an Chomhairle seilbh ar thalamh le haghaidh tionscadail bóthair, déanfaidh an Chomhairle teagmháil dhíreach leis an úinéir/áititheoir.

Má thagann saincheisteanna chun cinn agus an bóthar á thógáil, mar fhadhbanna rochtana, damáiste, nó uisce nó cumhacht a stopadh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hInnealtóir Cónaitheach na scéime sin sa Chomhairle a chabhróidh leat.

Scaipfear a s(h)onraí teagmhála i mbileog i gceantar na scéime sula dtosófar na hoibreacha, nó beidh siad ar fáil trí theagmháil le hOifig na Comhairle um Thionscadail Bhóthair ar 00 353 (1) 2054839 nó trí ríomhphost a chur chuig roadprojects@dlrcoco.ie.

Conas is féidir liom sonraí tionscadail atá beartaithe a fheiceáil?

Foilseoidh an Chomhairle dearaí tosaigh le haghaidh an tionscadail roimh phróiseas comhairliúcháin phoiblí. Nuair a fhaomhfar iad, cruthófar an dearadh mionsonraithe.

Mairfidh tréimhse an chomhairliúcháin phoiblí ar feadh 8 seachtaine agus fógrófar é sna meáin náisiúnta agus trí bhileoga a scaipeadh sa cheantar.

Reáchtálfaidh an Chomhairle imeachtaí eolais phoiblí um thráthnóna i rith na tréimhse comhairliúcháin phoiblí in ionad sa cheantar ina mbeidh na hoibreacha beartaithe ar siúl.

Chomh maith leis sin, beidh líníochtaí ar fáil le breathnú orthu le linn na tréimhse comhairliúcháin phoiblí sa Roinn Pleanála i Halla an Chontae, Dún Laoghaire agus in Oifigí na Comhairle i nDún Droma.

Bíonn sonraí agus líníochtaí a bhaineann le tionscadail reatha agus le tionscadail bheartaithe ar fáil freisin. 

Conas is féidir liom fabhtanna bóthair nó cosáin a thuairisciú?

Conas is féidir liom fabhtanna bóthair nó cosáin a thuairisciú?

Ba cheart fabhtanna cosáin mar phollta, scoilteanna, turnamh, etc. a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

Ba cheart cineál an fhabht agus suíomh cruinn an fhabht a áireamh sa tuairisc, i.e. seoladh an áitribh is cóngaraí don fhabht.

Is féidir fabhtanna cosáin nó bóthair a thuairisciú ar cheann de na bealaí seo a leanas:

An Rannóg Cothabhála Bóithre,
An Rannóg Iompair,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
Conas is féidir liom fabhtanna sna soilse sráide a thuairisciú?

Ba cheart fabhtanna sa Soilsiú Poiblí a thuairisciú don Rannóg Soilsithe Phoiblí, an Rannóg Iompair.

Ba cheart uimhir an chuaille solais, an seoladh is cóngaraí don solas agus cineál an fhabht a áireamh i dtuairisc ar fhabht, i.e. solas múchta / lasta 24–7 / ag lasadh agus ag múchadh, etc.

Is féidir fabhtanna sa Soilsiú Poiblí a thuairisciú ar cheann de na bealaí seo a leanas:

An Rannóg Soilsithe Phoiblí,
An Rannóg Iompair,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
Cad a dhéanfaidh mé má tá crainn nó fálta ar áitreabh príobháideach ag fás amach ar chosán poiblí nó ar bhóthar poiblí?

Má bhíonn fálta nó sceacha ó áitreabh príobháideach ag fás amach ar an mbóthar nó ar an gcosán agus más contúirt atá ann, ní mór duit suíomh/seoladh na faidhbe a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

Is féidir teagmháil leis an Rannóg Cothabhála Bóithre ar na bealaí seo a leanas: 

An Rannóg Cothabhála Bóithre,
An Roinn Iompair,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
Conas a fhaighim amach cé atá i mbun oibreacha cosáin nó bóthair?

Má bhíonn oibreacha idir lámha ar mhaith leat eolas orthu a fháil, i.e. cuspóir nó fad, is féidir leat teagmháil leis an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

Is féidir leat teagmháil linn ar na bealaí seo a leanas:

An Rannóg Cothabhála Bóithre,
An Roinn Iompair,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
Conas a dhéanfaidh mé ainmchláir nó fógraí atá damáistithe, caite nó in easnamh ar fad a thuairisciú?

Má thugann tú faoi deara go bhfuil ainmchláir bhóthair nó fógraí treo damáistithe, loite nó meirgeach, etc., is féidir leat an fhadhb agus an suíomh a thuairisciú don Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair.

Is féidir teagmháil linn ar na bealaí seo a leanas:

An Rannóg Cothabhála Bóithre,
An Roinn Iompair,
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin
Halla an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Cé na nithe ar cheart dom ceadúnas a fháil dóibh?

Boird agus cathaoireacha taobh amuigh d'áitreabh tráchtála

Dúnadh sealadach bóithre

Fógraí ar bhóithre poiblí maidir le himeachtaí

Eolas áitiúil nó comtharthaí treo bóthair comhairleacha

Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar athnuachan marcanna bóthair atá tréigthe?

Ní mór iarratais ar athnuachan línte bóthair a chur i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco, nó i scríbhinn chuig an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tabhair sonraí beachta na suíomhanna atá i gceist.

Déanfaidh an tInnealtóir Tráchta an suíomh a scrúdú agus más gá na línte a athnuachan, cuirfear an t-eolas sin chuig an gconraitheoir línte le háireamh ar a liosta oibre. Tabhair faoi deara nach n-áirítear athnuachan línte mar chuid de phróiseas an Ghrúpa Chomhairligh maidir le Trácht (nó ‘TAG’ mar is fearr aithne air sin sa Bhéarla).

Conas a iarrfaidh mé tuairisc ar sheicheamhú soilse tráchta?

Cuir d’iarratas i scríbhinn chuig an Rannóg Cothabhála Bóithre, an Rannóg Iompair, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath nó cuir na sonraí i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie.

Tá táille sheasta de €100 ar na costais riaracháin móide táille bhreise de €50 má tá mapaí/líníochtaí ag teastáil.

Áireofar aon fhabht a tuairiscíodh le linn na tréimhse iarrtha, líníocht den phasléaráid agus cóip de na hamanna sa tuairisc.

 

Conas a iarrfaidh trasrian coisithe le haghaidh mo cheantair?

Is ionann trasrian coisithe agus láthair den tsráid ar a dtugann solas tráchta ceart slí do choisithe.

Is féidir trasrian coisithe le haghaidh do cheantair a iarraidh i ríomhphost chuig: traffic@dlrcoco.ie nó i scríbhinn chuig an Rannóg Iompair, an Rannóg Cothabhála Bóithre, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Cuir na sonraí seo a leanas ar fáil leis:

 • D’ainm agus do sheoladh
 • Ainm na sráide nó an bhóthair ar mian leat go gcuirfear trasrian coisithe air
 • An chúis a measann tú gur gá le trasrian coisithe san áit sin
 • Grianghraf den suíomh (más féidir)

Fiosróidh an Rannóg Iompair d’iarratas, ag cur leithead an bhóthair san áireamh chomh maith le cé chomh cóngarach is atá sé do phointí trasnaithe eile, na comhairimh ó thaobh sruth na gcoisithe de, méid an tráchta agus stair na dtimpistí chun cinneadh a dhéanamh an gá le trasrian coisithe ar an suíomh sin nó nach gá.

I gcásanna áirithe, nuair nach gá le solas tráchta, breathnóidh an Rannóg Tráchta ar thearmann nó oileán do choisithe a chur ar fáil.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar Dhúnadh Sealadach Bóthair?

Sula ndéanfar aon iarratas ar dhúnadh sealadach bóthair, IS GÁ don iarratasóir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Tráchta den Rannóg Iompair i ríomhphost chuig traffic@dlrcoco.ie, nó trí ghlaoch a chur ar (01) 205 4700 chun cruinniú a shocrú leis an Innealtóir Tráchta ábhartha.  

Nuair atá plé déanta agat leis an innealtóir tráchta agus má mheastar gur oiriúnach an dúnadh, is féidir leat an fhoirm iarratais ar dhúnadh bóthair a chomhlánú agus a chur chuig an Rannóg Tráchta, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Conas a iarrfaidh mé bearta moillithe tráchta le haghaidh m'eastáit?

Toisc go bhfuil acmhainní airgeadais le haghaidh beart moillithe tráchta teoranta, d’earcaigh an Rannóg Tráchta Innealtóir Comhairleach chun tosaíocht a thabhairt do na hiarratais ar mhoilliú tráchta i Nollaig 2007 mar bhealach chun an maoiniú a dháileadh go cuí sna ceantair ar mó gá iontu.

Tá tuilleadh eolais air seo ar fáil sa tuarascáil “Prioritisation of Traffic Calming Schemes in the Dún Laoghaire Rathdown County Council Area” (2008).

Mar thoradh ar shrianta maoinithe ina dhiaidh sin, tabharfaidh an Rannóg Tráchta tosaíocht do chur i bhfeidhm na 16 scéim a aithníodh sa tuarascáil le haghaidh Timpistí a Fhiosrú agus a Chosc (nó ‘Accident Investigation and Prevention (AIP) mar is fearr aithne air sa Bhéarla) nuair a bheidh maoiniú ar fáil thar Liostáil na Scéimeanna Moillithe Tráchta Tosaíochta. Is gá AIP a dhéanamh sna ceantair sin mar gheall ar líon ard na dtimpistí ar na sráideanna, acomhail agus/nó sna ceantair timpeall ar na suíomhanna a ndearnadh measúnacht orthu.

Idir an dá linn, cuirfear aon iarratas ar mhoilliú tráchta ar liosta le meas agus cláir moillithe tráchta don todhchaí á gceapadh. I gcás nach bhfuil an Chomhairle freagrach as eastát, ní bheidh aon chumhacht ag an gComhairle bearta moillithe tráchta a chur ar fáil mar rampaí moillithe, etc. Ba cheart imní maidir le tiománaithe ag dul go róthapa, maidir le tiomáint neamh-airdeallach nó maidir le tiomáint chontúirteach i gceantar a chur faoi bhráid an Stáisiúin Gardaí áitiúil.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil maidir le mórlánaí bus nó raonta rothar?

Tá an Rannóg Tráchta i gcomhar leis an Oifig um Pleanáil Tráchta agus Tionscadail Bhóithre agus Oifig Tionscadail Ghréasán na Mórlánaí Bus freagrach as an nGréasán Bus a chur ar fáil de réir mar a leagtar amach i Straitéis Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath “Platform for Change” agus Iompar 21.

Tá raonta rothair á gcur ar fáil againn ar bhonn leanúnach agus leanfaimid leis sin de réir ár ndoiciméid polasaí rothaíochta.

Chomh maith leis sin, táimid fós ag cur saoráidí páirceála rothar ar fáil ar eochairshuíomhanna  ar fud an chontae

Céard iad na céimeanna a bhaineann le bóthar a thógáil nó le mórfheabhsuithe bóthair a dhéanamh?

Mar chuid de thionscadal bóthair nua nó de mhórthionscadal feabhsaithe bóthair, déanfar próiseas deartha agus comhairliúcháin a bhfaomhfaidh Baill thofa na Comhairle Contae faoi Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 nó a bhfaomhfaidh an Bord Pleanála ag brath ar mhéid agus ar scóip an tionscadail. Féadfaidh an Bord Pleanála Éisteacht ó Bhéal a reáchtáil a mbeidh Cigire a cheapfaidh an Bord ina chathaoirleach uirthi chun éisteacht le fianaise an údaráis mholta agus aighneachtaí na bpáirtithe leasmhara.

Back