Catagóirí

 • Ceisteanna Coitianta Móréilimh dlr
 • Pleanáil
 • Uisce & Draenáil
 • Athchúrsáil & Dramhaíl
 • Taisteal & Iompar
 • Tithíocht
 • An Chomhairle & Daonlathas
  • Seirbhísí Toghcháin
  • Rialachas
  • Gnó na Comhairle
  • Cúram & Cumarsáid Custaiméirí
  • An Chomhairle & Daonlathas

   Cathain a fhoilsítear Féilire na gCruinnithe?

   Faomhann an Coiste um Eagrú, Nós Imeachta agus Prótacal an féilire uair sa ráithe (i.e. Márta, Meitheamh, Meán Fómhar agus Nollaig). Foilsítear an féilire ar an suíomh Idirlín nuair atá sé faofa. 

   Cad é an Ráta Bliantúil Luachála?

   Tar éis an Buiséad Bliantúil a mheas gach bliain, cinneann baill thofa na Comhairle Contae (Comhairleoirí) an ráta bliantúil luachála a ghearrfar an bhliain dár gcionn.

   Cad is Luacháil Inrátaithe ann?

   Tugann an Coimisinéir Luachála san Oifig Luachála luacháil inrátaithe do gach áitreabh. Tá an Coimisinéir Luachála neamhspleách ar na hÚdaráis Áitiúla.

   Cad dó a mbaintear úsáid as an airgead ó rátaí?

   Maoinítear raon de sheirbhísí a chuireann an Chomhairle Contae ar fáil ar fud an Chontae leis an iocam ó rátaí.

   Cad is brí leis an "ráta a dhéanamh"?

   Gach bliain, tar éis chruinniú an Bhuiséid Bhliantúil, ullmhaítear na leabhair Ráta le haghaidh an Chontae agus bíonn siad ar fáil don phobal le hiniúchadh ar feadh 14 lá. Tar éis na 14 lá, déanann an Bainisteoir Contae an ráta a dhéanamh agus greamaítear séala na Comhairle de na leabhair Ráta. Tarlaíonn sé seo go ginearálta go déanach i mí Eanáir nó go luath i mí Feabhra gach bliain. Fógraítear an dáta a ndearnadh an Ráta sna meáin gach bliain.

   Cé atá faoi dhliteanas rátaí a íoc?

   Tá an t-áititheoir ar an dáta ar a ndéantar an ráta faoi dhliteanas go príomha i leith rátaí na bliana iomláine a íoc agus, i gcás go mainníonn sé/sí iad a íoc, cuirfear an chéad áititheoir eile faoi dhliteanas i gcúinsí áirithe. Má bhíonn áitreabh folamh, beidh an t-úinéir nó an duine atá i dteideal an t-áitreabh a áitiú faoi dhliteanas i leith na rátaí a íoc ach beidh sé/sí cáilithe na rátaí a d’íoc sé nó sí a fháil ar ais faoi réir critéir shonraithe áirithe a chomhlíonadh. Rinneadh an ráta do 2013 ar an 24 Eanáir, 2013.

   An féidir liom achomharc a dhéanamh chun an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ansin?

   Nuair atá an t-athbhreithniú inmheánach i gcrích, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh sin a iarraidh ar an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Caithfear achomhairc chun an Choimisinéara a dhéanamh laistigh de mhí ó chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chun an choimisinéara freisin mura bhfreagraíonn an Chomhairle d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach ar an gcéad chinneadh laistigh de mhí.

   Caithfear achomhairc chun an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig:

   Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil

   18 Sráid Líosain Íochtarach

   Baile Átha Cliath 2

   Teil:   01 6395689

   Rphost:  info@ocei.ie

   Tá tuilleadh sonraí teagmhála agus breis eolais ar Oifig an Choimisinéir ar fáil ar www.ocei.ie.

   Féadfaidh tríú páirtithe a bhfuil tionchar ag cinneadh na Comhairle orthu achomharc a dhéanamh chun an Choimisinéara in aghaidh chinneadh na Comhairle.

   Ní mór duit an táille cheart ar d’achomharc a áireamh (breis eolais i Rannán na dTáillí).

    

   Conas a íocaim na rátaí?

   Is féidir leat na rátaí a íoc ar na bealaí seo a leanas:

   Trí Shochar Díreach
   Is féidir leat na rátaí a íoc ina ngálaí míosúla le linn bliana amháin. 

   Trí Ghíoró Bainc Aistriú Creidmheasa/Ríomhaistriú Airgid
   Tá Gíoró Bainc ceangailte leis an Éileamh Rátaí. 

   Leis an mBailitheoir Rátaí
   Féach na sonraí thíos

   Sa Phost
   Seiceanna, Ordú Airgid, Orduithe Poist.

   Go pearsanta
   In oifigí na Comhairle i nDún Laoghaire agus i nDún Droma.

   Ní ghlacfar le hairgead tirim in oifigí na Comhairle i Halla an Chontae ná i nDún Droma. Chomh maith leis sin, níor cheart airgead tirim a sheoladh sa phost. 
    

   Cén duine ar cheart dom teagmháil leis/léi má tá ceist agam faoi mo bhille rátaí?

   Ba cheart d’íocóirí rátaí teagmháil leis an mBailitheoir Rátaí dá limistéar. Is féidir le híocóirí rátaí teagmháil leis an Oifig Rátaí freisin ar 01-2054821 nó ríomhphost a chur chuig rates@dlrcoco.ie.

   An Charraig Dhubh/Dún Laoghaire/Stigh Lorgan

   Is é P.J. Meaghar an Bailitheoir Rátaí gníomhach don limistéar ó theorainn an Chontae le Cathair Bhaile Átha Cliath go lár Dhún Laoghaire. Ar a chuid limistéar tá Baile an Bhóthair, an Charraig Dhubh, Baile na Manach, an limistéar ó Bhaile na Manach go Bóthar na Mara i nDún Laoghaire agus Stigh Lorgan/Cluain Sceach. Is féidir teagmháil leis ar (01) 205 4798 nó 086 8585867 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig pjmeagher@dlrcoco.ie.

   Dún Laoghaire/Seanchill

   Is í Emma Hynes an Bailitheoir Rátaí d’iarthar an Chontae. Ar a cuid limistéar tá an chuid de Dhún Laoghaire ó Bhóthar na Mara go Glas Tuathail, Glas Tuathail, Deilginis, Seanchill, Coill na Silíní, Baile an tSionnaigh. Is féidir teagmháil léi ar (01) 205 4895 nó 086 0204632 trí ríomhphost a sheoladh chuig ehynes@dlrcoco.ie.

   Dún Droma/Áth an Ghainimh

   Is í Barbara Hanney an Bailitheoir Rátaí d’iarthar an Chontae. Ar a cuid limistéar tá Dún Droma, Stigh Lorgan, Áth an Ghainimh, Rathfearnáin agus Baile an Teampaill. Is féidir teagmháil léi ar (01) 204 7088 nó 086 1714135 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig bhanney@dlrcoco.ie.

   Dá mba rud é go ndearna mé “aighneachtaí” cheana féin nuair a eisíodh na Deimhnithe Luachála molta an bhliain seo chaite?

   Rinne an Coimisinéir Luachála breis is 2,200 aighneacht ó íocóirí rátaí a mheas sular eisigh sé na Deimhnithe Luachála deiridh. Má tá aighneachtaí déanta agat cheana féin a ndearnadh an Coimisinéir cinneadh fúthu, tá sé fós de cheart agat achomharc a dhéanamh. Ba cheart duit a choinneáil i gcuimhne, áfach, go mbeadh an Coimisinéir tar éis na nithe i do chuid aighneachtaí a mheas sular eisigh sé an Deimhniú Luachála.

   Dá mba rud é go mbeinn fós míshásta leis an luacháil tar éis an achomhairc?

   Tá ceart breise chun achomharc a dhéanamh chuig an mBinse Luachála ann. Ní achomharc bailí a bheidh in achomharc chuig an mBinse Luachála mura leanann sé cinneadh an Choimisinéara Luachála maidir leis an gcéad achomharc. Caithfhidh an t-achomharc a bheith i scríbhinn agus ní mór go sonrófar forais an achomhairc ann. Caithfear an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 28 lá agus ní mór go mbeidh an táille chuí a bheith ag gabháil leis. Tá tuilleadh eolais ar an mBinse Luachála ar www.valuation-trib.ie/

   An cinneadh deiridh é chinneadh an Bhinse Luachála?

   Is cinneadh deiridh é cinneadh an Bhinse Luachála ó thaobh méid na luachála de. Tá ceart breise achomhairc ann, áfach, chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí agus, sa deireadh, chuig an gCúirt Uachtarach.

   Céard iad sonraí teagmhála na Rannóige Rátaí i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

    

   An Rannóg Rátaí
   An Rannóg Airgeadais
   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
   Halla an Chontae
   Bóthar na Mara
   Dún Laoghaire
   Co. Bhaile Átha Cliath

   Fón:              (01) 205 4821 
   Facs:             (01)  280 5581 
   Rphost:          rates@dlrcoco.ie 
   Suíomh:         www.dlrcoco.ie/

   Tá mo Dheimhniú Luachála Deiridh faighte agam ón Oifig Luachála. Cad ba cheart dom a dhéanamh anois?

   Ba cheart duit na doiciméid go léir a chuir an Oifig Luachála chugat a scrúdú, an sliocht ó Thuarascáil an Luachálaí go háirithe, agus a dheimhniú go bhfuil tú sásta go bhfuil sé i gceart. Beidh litir faighte agat ón gComhairle chomh maith i mí Eanáir ag cur do dhliteanais rátaí do 211 in iúl duit chomh maith le luach d’áitribh agus an dáta is deireanaí le haghaidh achomharc a dhéanamh. 

   Mar chuid den phróiseas athluachála, eisíodh Deimhnithe Luachála d’Íocóirí Rátaí i Meitheamh agus i Meán Fómhair anuraidh. Tugadh cuireadh d’íocóirí an t-am sin uiríll a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Luachála. Rinne níos mó ná 2,200 íocóir uiríll. Mheas an Coimisinéir aon uiríll a rinneadh sular eisigh sé na Deimhnithe Luachála deiridh.

   Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an Choimisinéara maidir le do luacháil, is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Beidh ort an t-achomharc a dhéanamh faoin 8 Feabhra 2011. Measfaidh an Coimisinéir Luachála d’achomharc agus déanfaidh sé cinneadh laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfuarthas an t-achomharc.

   Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais ar mo luacháil nó ar an bpróiseas athluachála?

   Má bhíonn aon cheist agat, is féidir leat ríomhphost a chur chuig revalinfo@valoff.ie nó glaoch a chur ar (01) 817 1033. Íosghlaoch a dhéanamh ar 1890 531 431 nó breathnaigh ar shuíomh idirlín na hOifige Luachála ar www.valoff.ie/revaluation.html.  

   Cad é Tobhach Réadmhaoine na Bliana Iontrála agus an gá dom é a íoc?

   Is muirear é Tobhach Réadmhaoine na Bliana Iontrála a gcuireann an tÚdarás Áitiúil i bhfeidhm é i leith áitreabh nuathógtha go dtí go ngearrfar rátaí tráchtála. Tugadh isteach é den chéad uair in 2007 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair Feabhsúcháin Gnó) 2006, a achtaíodh ar an 24 Nollaig, 2006.

   Cad is athluacháil ann?

   Is éard atá i gceist le hathluacháil ná Liosta Luachála suas chun dáta a chruthú de na háitribh tráchtála agus tionscail go léir laistigh de cheantar an údaráis rátála, faoi threoir luachanna cíosa áitreabh ar an dáta luachála sonraithe arbh é, i gcás cheantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, an 30 Meán Fómhair, 2005. Athdháilfear an dliteanas rátaí tráchtála idir íocóirí rátaí mar thoradh ar an athluacháil.  

   Cé atá freagrach as Athluacháil a dhéanamh?

   Ba é an Coimisinéir Luachála a thionscain athluacháil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, de réir na gcumhachtaí a dhílsítear ann faoin Acht Luachála, 2001, tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin araon mar a éilítear sa reachtaíocht. Rinne sé an tOrdú Luachála ar an 27 Meitheamh 2008, rud a chuir tús leis an bpróiseas i gContae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

   Cén fáth gur thionscain an Coimisinéir Luachála an próiseas Athluachála?

   Ní raibh na Liostaí Luachála roimhe sin ag teacht leis na hathruithe móra a tháinig ar luachanna réadmhaoine thar na blianta. D’fhéach an Coimisinéir le tuilleadh córa, cothromaíochta agus trédhearcachta a thabhairt isteach i gcóras rátála na nÚdarás Áitiúil trí luachálacha a bheith ag teacht le luachanna cíosa áitreabh. Déantar é seo chun a chinntiú go measfar rátaí tráchtála de réir liosta suas chun data de luachálacha ar áitribh tráchtála agus tionscail.

   Caithfidh nach bailí an 30 Meán Fómhair 2005 i gcomhthéacs an mheathlaithe sa mhargadh?

   Ní fhéadfaí locht a fháil ar dhuine as an tuairim sin a bheith aige nó aici. An toradh atá air sin ná go measfaidh íocóirí rátaí go bhfuil an mheasúnacht ar a rátaí níos airde ná mar ba cheart toisc go bhfuil laghdú ar a luachanna cíosa. Ní hamhlaidh atá. Tá dáta an luachála bunaidh gan tábhacht nach mór mar leasaítear iolraitheoir na Comhairle (ráta bliantúil ar an luacháil nó ARV mar is fearr aithne air sa Bhéarla) chun a chinntiú go mbeidh na leibhéil chéanna rátaí le híoc, beag beann ar dháta na Luachála. 

   Conas a oibríonn dáileadh an Dliteanais Rátaí seo?

   Is fearr é sin a mhíniú le sampla. Breathnaigh ar an méid seo a leanas:

     Áitreabh A Áitreabh B Áitreabh C Rátaí Iomlána
   Luacháil Inrátaithe €200 €200 €200  
   Ráta Bliantúil ar an Luacháil (ARV) – Roimh Athluacháil €69.20 €69.20 €69.20  
   Dliteanas Rátaí – Roimh Athluacháil €13,840 €13,840 €13,840 €41,520
   Luach Cíosa  €60,000 €81,500 €100,000  
   ARV i ndiaidh Athluachála   €0.170 €0.170 €0.170  
   Dliteanas Rátaí i ndiaidh Athluachála €10,200 €13,855 €17,000 €41,055

   Roimh an athluacháil, bíonn an luacháil agus an measúnú rátaí mar an gcéanna i leith gach áitreabh. Tógann an Chomhairle rátaí de €41,520 isteach san iomlán. I ndiaidh na hathluachála, léiríonn na luachálacha rátaí na luachanna cíosa ar an margadh oscailte (ón dáta luachála, an 30 Meán Fómhair 2005). Is léir, i ndiaidh na hathluachála, go bhfuil an measúnú rátaí le haghaidh áitreabh A laghdaithe, go bhfuil áitreabh B nach mór mar an gcéanna ach go bhfuil measúnú méadaithe ag áitreabh C. Tógann an Chomhairle níos lú airgid isteach ar an iomlán freisin. 

   Cathain a thagann na rátaí chun bheith dlite?

   Íocfar na rátaí ina dhá ghála, an chéad ghála nuair a dhéantar an ráta agus nuair a fhaigheann áititheoir an áitribh an bille rátaí agus an dara gála faoin 1 Iúil. Mar rogha air sin, is féidir le híocóirí rátaí iad a íoc go míosúil trí dhochar díreach.

   Gnó na Comhairle

   Cé chomh minic is a bhíonn cruinnithe ag na Coistí um Beartais Straitéiseacha?

   Tagann gach Coiste um Beartais Straitéiseacha le chéile go rathúil (i.e. Márta, Meitheamh, Meán Fómhair & Mí na Nollag).

   Cad é an liúntas atá in íoctha le Cathaoirleach agus le Leas-Chathaoirleach Údaráis Áitiúla faoi Alt 143?

   Alt 143 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú):

   €30k do liúntas an Chathaoirligh

   €6k do liúntas an LeasChathaoirligh

   Seirbhísí Toghcháin

   Conas is féidir liom an Dréacht-Chlár a cheadú?
   • ar an suíomh idirlín ag an nasc seo
   • trí ghlaoch a chur ar Rannóg an Chláir ar 01 2054880.
   • trí bhualadh isteach chuig oifigí na Comhairle i nDún Laoghaire agus Dún Droma.
   • trí bhualadh isteach chuig an leabharlann áitiúil, oifig an phoist nó stáisiún na ngardaí.
   Conas is féidir liom an Stáisiún Vótála Áitiúil a aimsiú?

   Déantar na láthair na Stáisiún Vótála a athbhreithniú sa tréimhse roimh aon toghchán/reifreann. 

   Aimsigh do Stáisiún Vótála

    

    

   Níl mé in ann teacht ar m’ainm nuair a dhéanaim cuardach ar an suíomh idirlín …

   Chun go mbeimid i gcomhréir le rialacháin Cosanta Sonraí, tá an córas socraithe ar an gcaoi nach ndeimhneofar ach sonraí beachta ar an leathanach fiosrúcháin.

   Ar aibhsigh tú an baile fearainn ceart ar an liosta anuas?

   Ar thriail tú do shonraí a chuardach tríd an Eircode a chur isteach?

   Ar chuir tú do chéad ainm agus do shloinne iomlán isteach, e.g. d’fhéadfaí Anthony McVeigh a chur isteach mar Tony McVeigh?

   Is ionann na hiontrálacha ar an gclár agus an méid a chuir tú ar an bhfoirm. I gcás roinnt toghthóirí, tugadh ainm dóibh ach úsáideann siad ainm eile, e.g., Margaret ach glaoitear Peggy uirthi.

   D’fhéadfadh sé gur chuir tú Patrick ar an bhfoirm ach go bhfuil Paddy nó Pat á chuardach agat.

   D’fhéadfadh sé go bhfuil spásanna nó sínte fada i sloinnte mar O’Reilly, McMahon/Mac nó in ainmneacha Gaeilge.

   D’fhéadfadh sé go bhfuil spás nó fleiscín san ainm.

   Má chuir tú iarratas isteach le bheith ar an gClár i ndiaidh an 25 Samhain, ní fheicfidh tú d’ainm ar an gClár Beo ar líne go dtí go bhfoilsítear é ar an 1 Feabhra.

   Má chuir tú iarratas isteach le bheith ar an gClár tar éis dó a bheith foilsithe ar an 1 Feabhra, ní fheicfidh tú d’ainm ar líne. Beidh d’ainm ar an Dréacht-Chlár a bheidh ar fáil ar líne ón 1 Samhain. 

   Cén fáth gur baineadh m’ainm den Chlár?

   Seoltar foirm RFA do shealbhóirí tí le linn mhíonna an tsamhraidh atá le líonadh isteach agus le seoladh ar ais chugainn chun gur féidir linn an clár a nuashonrú. Mura bhfuil d’ainm ar an bhfoirm seo, bainfear d’ainm den Chlár toisc nach n-áirítear ar an gClár seo ach daoine a luaitear go bhfuil gnáthchónaí orthu ag an seoladh áirithe sin.

   Beidh mé 18 mbliana d’aois tar éis teacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra ach beidh me 18 mbliana d’aois roimh Lá na Vótála. An bhféadfar mé a áireamh ar an gClár?

   Is féidir leat cur isteach le bheith san áireamh san Fhorlíonadh a chuirfear leis an gClár trí Fhoirm Iarratais Forlíonaidh (RFA2) a chomhlánú, an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus í a sheoladh ar ais roimh an dáta deiridh le bheith curtha san áireamh san Fhorlíonadh.

   An féidir liom aon rud a dhéanamh má tá Lá na Vótála tagtha ach nach bhfuil mo Chárta Vótála faighte agam?

   Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ar dtús ar 01 205 4880 agus a chinntiú go bhfuil tú cláraithe ag an seoladh ceart agus go bhfuil an stádas/náisiúntacht cheart agat. Nuair a dheimhneofar an dá shonra seo, tabharfar treoracha duit chuig an Stáisiún Vótála cuí chun do vóta a úsáid.

   Bhog mé chuig seoladh eile tar éis teacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra, an áireofar mé ar an gClár ag mo sheoladh nua má ghairfear Toghchán/Reifreann?

   Is féidir leat iarraidh go n-áireofar thú ar an bhforlíonadh leis an gClár trí Fhoirm Iarratais Forlíonaidh (RFA3) a chomhlánú, an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus í a sheoladh ar ais chugainn roimh an dáta deiridh ar a n-áireofar daoine ar an bhForlíonadh.

   Cad is brí le cineál Toghcháin?

   Uachtarán: Is féidir le saoránaigh na hÉireann a bhfuil cónaí orthu in Éirinn vóta a chaitheamh i Reifreann nó i dToghchán Uachtaráin, Toghcháin don Dáil, Toghcháin don Eoraip agus Toghcháin Áitiúla.

   Dáil: Is féidir le saoránaigh na Breataine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn (D) vóta a chaitheamh i dToghcháin don Dáil, Toghcháin don Eoraip agus Toghcháin Áitiúla.

   Eoraip: Is féidir le saoránaigh an AE a bhfuil cónaí orthu in Éirinn (E) vóta a chaitheamh i dToghcháin don Eoraip agus i dToghcháin Áitiúla.

   Áitiúil: Is féidir le saoránaigh neamh-AE (L) vóta a chaitheamh i dToghcháin Áitiúla.

   *arna chur in iúl ar an gclár.

    

   Mura bhfuil mé cláraithe nuair a ghairtear Toghchán/Reifreann, an féidir liom vóta a chaitheamh?

   Ní féidir. Caithfidh tú a bheith ar an gClár chun vóta a chaitheamh.

   Chuir mé m'ainm isteach le bheith san áireamh san Fhorlíonadh ach ní fheicim m'ainm ar líne?

   Ní chuirfear an Forlíonadh ar líne go dtí go bhfuil an dáta deiridh ar a n-áirítear ainmneacha air thart.

   Tá m’ainm ar an gClár agus anois is Saoránach na hÉireann mé tar éis theacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra. An athrófar mo stádas ar an gClár má ghairtear Toghchán/Reifreann?

   Is féidir leat foirm iarratais (RFA5) a líonadh amach chun go gcuirfear d’ainm ar an bhforlíonadh le Clár na dToghthóirí. Caithfidh tú an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus ní mór fianaise ar an tsaoránacht Éireann a chur leis, mar shampla cóip de do Dheimhniú Eadóirsithe nó den leathanach ábhartha de do Phas Éireannaigh.

   Tá mé faoi mhíchumas – cé na socruithe speisialta atá déanta dom?

   Tá eolas do vótálaithe faoi mhíchumas ar shuíomh Idirlín na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

   http://www.environ.ie/sites/default/files/migrated-files/en/Publications/LocalGovernment/Voting/FileDownLoad%2C1896%2Cen.pdf

   Rialachas

   Cén áit a bhfaighidh mé cóip den Chlár?

   Níl Clár na dToghthóirí ar fáil don phobal mar gheall ar cheanglais dlí a bhaineann le rúndacht phearsanta. Tá Clár in Eagar ar fáil ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ach táille a íoc. Féach tuilleadh eolais faoi “Tá mé buartha go mbeidh mo shonraí ar fáil do dhaoine eile agus go bhfaighidh mé dramhphost” sna Ceisteanna Coitianta seo.

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Thithíocht Shóisialta?

   Comhairleoirí (Iomlán: 14)

   John Bailey (Cathaoirleach)
   Anne Colgan
   Jim Gildea
   Shay Brennan
   Chris Curran
   Cormac Devlin
   Kate Feeney
   Melisa Halpin
   Pat Hand
   Deirdre Kingston
   Michael Merrigan
   Brian Murphy
   Peter O'Brien
   Denis O'Callaghan

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

   An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1)
   - Terence Corish (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
   - Kathy Irwin (Chambers Ireland )

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
   - Liz Ferris (Chambers Ireland )

   An Earnáil Cheardchumann (1)
   - Jimmy Jordan (Comhdháil na gCeardchumann)

   An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
   - Kieron Brennan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
   - Catherine Kenny (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

    

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Iompar agus Gluaiseacht ar fud an Chontae?

   Comhairleoirí (Iomlán: 14)

   John Bailey

   Shay Brennan (Cathaoirleach)
   Liam Dockery
   Deirdre Donnelly
   Pat Hand
   Donal Smith
   Deirdre Kingston
   Hugh Lewis
   Lettie McCarthy
   Shane O'Brien
   Seamas O'Neill
   Barry Saul
   Ossian Smyth
   Barry Ward

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

    

   An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)

   - Keith Byrne (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
   - Clare O’Sullivan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
   - Pat Neill (Chambers Ireland)
   - Gregory Alken (Chambers Ireland )

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
   - Tom Nolan (Chambers Ireland)

   An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
   - Jim Colgan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
   - Jim Nolan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

    

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Chomhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh?

   Comhairleoirí (Iomlán: 12)

   Marie Baker 
   Jennifer Cuffe
   Cormac Devlin
   Mary Fayne
   Hugh Lewis
   Lynsey McGovern

   Carron McKinney
   Sorcha Nic Cormaic
   Seamas O'Neill
   Barry Saul
   Carrie Smyth
   Ossian Smyth (Cathaoirleach)

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

   An Earnáil Talmhaíochta/Feirmeoireachta (1)

   - Denis Mulvey (Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann)

   An Earnáil Chomshaoil/Chaomhantais (1)
   - Diarmuid McAree (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
   - Peter Clancy (Chambers Ireland)

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
   - Errol Close (Chambers Ireland)

   An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
   - Elizabeth Clooney (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
   - Marese Hegarty (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Pleanáil?

   Comhairleoirí (Iomlán: 13)

   Marie Baker

   Anne Colgan

   Jennifer Cuffe
   Kevin Daly

   Karen Furlong

   Jim Gildea
   Karl Gill
   Carron McKinney
   Michael Merrigan (Cathaoirleach)
   Brian Murphy
   Tom Murphy
   Patricia Stewart
   Grace Tallon

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

   An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)
   - Goff Lalor (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
   - Rob Goodbody (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
   - Matt Gallagher (Chambers Ireland)
   - Martin O'Donnell (Chambers Ireland)

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
   - Kevin Fitzgerald (Chambers Ireland)

   An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
   - Paul O'Callaghan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Sóisialta (1)
   - Veronica Heywood (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

    

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar?

   Comhairleoirí (Iomlán: 13)

   Chris Curran

   Kevin Daly
   Liam Dockery
   Kate Feeney
   Melisa Halpin
   Mary Hanafin
   Lettie McCarthy
   Michael Merrigan
   Tom Murphy
   Peter O'Brien
   Denis O'Callaghan

   Emma Blaine

   John Kennedy
   Barry Ward (Cathaoirleach)

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

   An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1) 
   - Tom Kivlehan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1) 
   - Sean O'Neill (Chambers Ireland)

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (2) 
   - Dr Josephine Browne (Chambers Ireland)
   - Jim Leyden (Chambers Ireland)

   An Earnáil Cheardchumann (1) 
   - Rosheen Callendar (Comhdháil na gCeardchumann)

   An Earnáil Phobail/Dheonach (1) 
   - Aileen Eglinton (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1) 
   - Fardus Sultan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

    

   Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Pobail, Cultúr agus Aosú?

   Comhairleoirí (Iomlán: 12)

   Deirdre Donnelly
   Mary Fayne
   Karl Gill
   Mary Hanafin
   Lynsey McGovern
   Sorcha Nic Cormaic
   Carrie Smyth (Cathaoirleach)
   Patricia Stewart
   Grace Tallon

   Emma Blaine

   John Kennedy

   Karen Furlong

    

   Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

   An Earnáil Chomhshaoil/Chaomantais (1)
   - Victoria White (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
   - Larry O’Connor (Chambers Ireland )

   An Earnáil Phobail/Dheonach (2)
   - Michele Relihan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
   - Tom Conlon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

   An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (2)
   - Clare Abdel-Basit (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
   - Geraldine Graydon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail) 

    

   Conas a iarraim faisnéis faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil (RFC)?

   Agus tú ag iarraidh faisnéise faoi na Rialacháin AFC, ní mór duit:

   d’iarratas a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach agus a lua go bhfuil sé á dhéanamh faoi na Rialacháin RFC

   • do shonraí teagmhála a chur ar fáil

   • an fhaisnéis chomhshaoil atá ag teastáil a lua ar bhealach chomh soiléir agus is féidir

   • más mian leat an fhaisnéis a fháil i bhformáid ar leith nó go mbeidh teacht agat air ar bhealach ar leith, ní mór duit é sin a lua san iarratas.

   Tá oibleagáid orainn freagra a thabhairt laistigh de mhí ón dáta a bhfaightear an t-iarratas.

   Cuir an t-iarratas chuig:

   Conor Peoples
   An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
   An Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha & Acmhainní Daonna
   Comhairle Contae Dhún LAoghaire-Ráth an Dúin
   Bóthar na Mara
   Dún Laoghaire
   Co. Bhaile Átha Cliath

    Teil:  01 2047053

   Facs:  01 2806969

   Rphost: foi@dlrcoco.ie

   Teil oifige:  01 2047053

   Rphost oifige:  foi@dlrcoco.ie

   Foráiltear sna Rialacháin RFC go bhfaighidh daoine rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh údarás poiblí nó atá á coinneáil dóibh agus nach mbíonn ar fáil ar bhealaí eile go rialta.    

   Feidhmíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1996 agus 2003 i gcomhthráth leis na Rialacháin RFC. Ciallaíonn sé seo gur féidir le daoine rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi na Rialacháin RFC.

   Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na Comhairle faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, breathnaigh ar an Rannóg um Chosaint Sonraí.

    

   An bhfuil cead achomhairc agam?

   Má cheapann tú nach bhfuil do chearta cosanta sonraí á n-urramú ag an gComhairle, ní mór duit teagmháil leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí san eagraíocht, an tUas. Tom Mahon. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra uainn, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – is iad seo a leanas na sonraí:

   Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
   Teach na Canálach
   Bóthar an Stáisiúin
   Cúil an tSúdaire
   Co Laoise

   ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

   Rphost:  info@dataprotection.ie

   Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

   Tá mo chárta vótála ar iarraidh. An féidir liom vóta a chaitheamh?

   Ní éigeantach é an cárta vótála a bheith agat chun vóta a chaitheamh. Fiú má tá an cárta vótála faighte agat, beidh ort ceann amháin de na doiciméid seo a leanas a thabhairt leat mar chruthúnas céannachta:

   • Pas
   • Ceadúnas tiomána reatha
   • Cárta aitheantais fostaí a bhfuil grianghraf air
   • Cárta aitheantais mic léinn a d’eisigh institiúid oideachais agus a bhfuil grianghraf air
   • Doiciméad taistil a bhfuil ainm agus grianghraf air
   • Leabhar Bainc nó Coigiltis nó Comhar Creidmheasa
   • Cárta Deimhnithe Cónaithe sealadach
   • Seic-chárta seic*
   • Cárta creidmheasa*
   • Teastas breithe*
   • Teastas pósta*
   • A cheque card*
   • A credit card*
   • A birth certificate*
   • A marriage certificate*

    

   *Ní mór go mbeidh doiciméad eile ag gabháil leis na ceithre rud dheireanacha ar a dtaispeánfar seoladh an duine sa dáilcheantar nó sa  toghlimistéar áitiúil.

   Tá imní orm go mbeidh mo shonraí ar fáil do dhaoine eile agus go gcuirfear dramhphost chugam.

   Ó 2004, caithfidh údaráis chlárúcháin dhá leagan den Chlár a fhoilsiú – an Clár Iomlán agus an Clár Atheagraithe. Tá liosta de gach duine atá i dteideal vóta a chaitheamh ar an gclár iomlán agus ní féidir é a úsáid ach do chuspóir toghchánach nó do chuspóir reachtúil eile. Tá ainmneacha agus seoltaí daoine ar féidir iad a úsáid do chuspóir nach cuspóir reachtach ná toghchánach é ar an gClár atheagraithe, e.g. le húsáid ag eagraíocht tráchtála nó eagraíocht eile le haghaidh margaíocht dhíreach. Roghnaigh bosca an diúltaithe ar an bhfoirm chlárúcháin chun nach gcuirfear do shonraí san áireamh ar an gClár Atheagraithe.

   Cé na Comhairleoirí Áitiúla atá an faoi láthair?

   Liosta na gComhairleoirí Áitiúla atá ann faoi láthair:

   http://ecouncil.dlrcoco.ie:9071/mgMemberIndex.aspx?VW=TABLE&PIC=1&FN=ALPHA

   Má bhím thar lear nuair a thiomsaítear an Clár, an féidir liom fanacht ar an gClár fiú mura mbeidh mé i mo chónaí ag mo sheoladh baile?

   Is féidir leat fanacht ar an gClár má tá sé ar intinn agat filleadh ar d’áitreabh laistigh de 18 mí.

   Conas a fhaighim rochtain ar mo shonraí pearsanta?

   Faoi Alt 3 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá ceart agat a fháil amach, saor in aisce, má tá faisnéis ort i seilbh na Comhairle. Tá an ceart agat chomh maith tuairisc ar an bhfaisnéis a fháil agus ar an gcuspóir/na cuspóirí atá leis an bhfaisnéis sin a bheith aici.

   Faoi Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart agat cóip den fhaisnéis phearsanta a fháil. Baineann sé seo le gach cineál faisnéise, e.g. faisnéis i scríbhinn, CCTV, etc. Tá tú i dteideal fios a bheith agat cén áit a bhfuarthas an fhaisnéis, cén chaoi ar baineadh úsáid aisti agus ar tugadh í d’aon duine eile. Tá ar an gComhairle freagra ar d’iarratas a chur chugat laistigh de 21 lá faoi Alt 3.

   Ní mór aon iarratas ar shonraí pearsanta a chur ar aghaidh i scríbhinn, sa phost, ar ríomhphost nó i bhfacs. Féadfar go n-iarrfar fianaise chéannachta ort chun nach dtabharfar faisnéis phearsanta don duine mícheart. Cuir d’iarratas chuig:

   An tUas. Tom Mahon

   An tOifigeach Cosanta Sonraí

   An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais.

   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

   Bóthar na Mara

   Dún Laoghaire

   Co. Bhaile Átha Cliath

    

   Líne Dhíreach: 01 2054787

   Facs:  01 2806969

   Rphost: tmahon@dlrcoco.ie

   Rphost Oifige: foi@dlrcoco.ie

   Ní mór gach aon sonra a thabhairt a d’fhéadfadh a bheith ina chabhair don Chomhairle Contae thú a aithint agus do shonraí a aimsiú, e.g. aon seoladh roimhe seo agus/nó dáta breithe. Chomh maith leis sin, ní mór a bheith soiléir faoi na sonraí atá á lorg agat mura bhfuil ach faisnéis áirithe ag teastáil uait.

   Ba cheart go bhfaighfeá na sonraí seo laistigh de 40 lá ó dháta an iarratais

   An gcaithfidh m’iarratas a bheith i scríbhinn?

   Ní mór go ndéanfar iarratais i scríbhinn agus go seachadfar iad de láimh, sa phost nó i bhfacs. Ní mór iarratais a chur chuig:

   An tUas. Conor Peoples

   An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

   An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

   Bóthar na Mara

   Dún Laoghaire

   Co. Bhaile Átha Cliath

   Líne Dhíreach:  01 2047053
   Facs: 01 2806969

   Ríomhost:  foi@dlrcoco.ie

   Ní mór duit a lua go bhfuil an fhaisnéis á hiarraidh agat faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

   Ba cheart gur leor an fhaisnéis sna hiarratais chun gur féidir linn na taifid i gceist a aithint. Ní mór go sonraítear iontu freisin an fhormáid ina bhfuil rochtain ar na taifid á lorg, mar shampla fótachóip de na taifid, breathnú ar chomhad, ríomhphost, etc.

   Má roghnaíonn tú ár bhFoirm Iarratais ar Shaoráil Faisnéise, tá sé ar fáil faoin gceannteideal ‘Related Documents’ thuas.

   An mbeidh orm táille a íoc agus iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise á dhéanamh agam?

   Cé nach bhfuil aon táille ar an iarratas tosaigh ar Shaoráil Faisnéis, féadfaidh an Chomhairle táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a ghearradh faoi réir na dtairseach a leagtar amach san Acht. Féach an doiciméad ceangailte dar teideal ‘Táille ar Shaoráil Faisnéise’ le haghaidh breis eolais.

   Táillí eile

   I gcomhréir le hAlt 27 den Acht, féadfar táillí a ghearradh as an am a chaitear ag aimsiú taifead agus as aon chostas fótachóipeála a thabhaítear ag cur an ábhair a iarradh ar fáil. Ní ghearrfar táillí maidir le taifid phearsanta, seachas i gcás go bhfuil líon mór taifead i gceist. Socraítear na táillí ar thaifid a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil de réir Ionstraim Reachtúil Uimh. 484 de 2014 mar seo a leanas:

   €20 san uair don chuardach agus aisghabháil

   € 0.04 ina aghaidh an leathanaigh don fhótachóipeáil

   € 10 le haghaidh CD-ROM

   Ní mór go mbeidh orduithe airgid nó seiceanna a n-íocfar as táillí agus muirir leo iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

   Laghduithe agus Tarscaoilte

   Tarscaoilfear táille maidir le taifid a chuardach, a aisghabháil agus a chuardach nuair  nach mó an costas ná €100.

   Cad é mo Cheart chun Achomhairc?

   Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ar d’iarratas nó má theipeann ar an gComhairle freagra a chur chugat laistigh den tréimhse atá sannta dó sin, féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach ar an gceist a iarraidh. Déanfaidh oifigeach na Comhairle nach raibh baint aige leis an gcinneadh bunaidh an t-athbhreithniú sin. Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair tú an litir faoin gcinneadh agus ní mór don Chomhairle freagra a chur chugat maidir leis an achomharc laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair sí an t-achomharc.

   Cuir an t-achomharc chuig:

   Conor Peoples

   Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

   An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

   Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

   Bóthar na Mara

   Dún Laoghaire

   Co. Bhaile Átha Cliath.

    

   Teil:  01 2047053

    

   Facs:  01 2806969

    

   Rphost: foi@dlrcoco.ie

   An bhfuil ceart achomhairc chun an Choimisinéara Cosanta Sonraí?

   An Coimisinéir Cosanta Sonraí

   Má mheasann tú nach bhfuil an Chomhairle ag urramú do chearta cosanta sonraí, ba cheart duit teagmháil linn. Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – sonraí mar seo a leanas:

   Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

   Teach na Canálach,

   Bóthar an Stáisiúin,

   Cúil an tSudaire,

   Co. Laoise.

   ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

   Rphost:  info@dataprotection.ie

   Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

 • Airgeadas
 • Oidhreacht
 • Reiligí
 • Páirceanna & Spásanna Oscailte
 • Pobal
 • Ailtireacht
 • Film Locations
 • Information Technology
 • Dún Laoghaire Baths

An Chomhairle & Daonlathas

Cathain a fhoilsítear Féilire na gCruinnithe?

Faomhann an Coiste um Eagrú, Nós Imeachta agus Prótacal an féilire uair sa ráithe (i.e. Márta, Meitheamh, Meán Fómhar agus Nollaig). Foilsítear an féilire ar an suíomh Idirlín nuair atá sé faofa. 

Cad é an Ráta Bliantúil Luachála?

Tar éis an Buiséad Bliantúil a mheas gach bliain, cinneann baill thofa na Comhairle Contae (Comhairleoirí) an ráta bliantúil luachála a ghearrfar an bhliain dár gcionn.

Cad is Luacháil Inrátaithe ann?

Tugann an Coimisinéir Luachála san Oifig Luachála luacháil inrátaithe do gach áitreabh. Tá an Coimisinéir Luachála neamhspleách ar na hÚdaráis Áitiúla.

Cad dó a mbaintear úsáid as an airgead ó rátaí?

Maoinítear raon de sheirbhísí a chuireann an Chomhairle Contae ar fáil ar fud an Chontae leis an iocam ó rátaí.

Cad is brí leis an "ráta a dhéanamh"?

Gach bliain, tar éis chruinniú an Bhuiséid Bhliantúil, ullmhaítear na leabhair Ráta le haghaidh an Chontae agus bíonn siad ar fáil don phobal le hiniúchadh ar feadh 14 lá. Tar éis na 14 lá, déanann an Bainisteoir Contae an ráta a dhéanamh agus greamaítear séala na Comhairle de na leabhair Ráta. Tarlaíonn sé seo go ginearálta go déanach i mí Eanáir nó go luath i mí Feabhra gach bliain. Fógraítear an dáta a ndearnadh an Ráta sna meáin gach bliain.

Cé atá faoi dhliteanas rátaí a íoc?

Tá an t-áititheoir ar an dáta ar a ndéantar an ráta faoi dhliteanas go príomha i leith rátaí na bliana iomláine a íoc agus, i gcás go mainníonn sé/sí iad a íoc, cuirfear an chéad áititheoir eile faoi dhliteanas i gcúinsí áirithe. Má bhíonn áitreabh folamh, beidh an t-úinéir nó an duine atá i dteideal an t-áitreabh a áitiú faoi dhliteanas i leith na rátaí a íoc ach beidh sé/sí cáilithe na rátaí a d’íoc sé nó sí a fháil ar ais faoi réir critéir shonraithe áirithe a chomhlíonadh. Rinneadh an ráta do 2013 ar an 24 Eanáir, 2013.

An féidir liom achomharc a dhéanamh chun an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ansin?

Nuair atá an t-athbhreithniú inmheánach i gcrích, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh sin a iarraidh ar an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Caithfear achomhairc chun an Choimisinéara a dhéanamh laistigh de mhí ó chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chun an choimisinéara freisin mura bhfreagraíonn an Chomhairle d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach ar an gcéad chinneadh laistigh de mhí.

Caithfear achomhairc chun an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig:

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

Teil:   01 6395689

Rphost:  info@ocei.ie

Tá tuilleadh sonraí teagmhála agus breis eolais ar Oifig an Choimisinéir ar fáil ar www.ocei.ie.

Féadfaidh tríú páirtithe a bhfuil tionchar ag cinneadh na Comhairle orthu achomharc a dhéanamh chun an Choimisinéara in aghaidh chinneadh na Comhairle.

Ní mór duit an táille cheart ar d’achomharc a áireamh (breis eolais i Rannán na dTáillí).

 

Conas a íocaim na rátaí?

Is féidir leat na rátaí a íoc ar na bealaí seo a leanas:

Trí Shochar Díreach
Is féidir leat na rátaí a íoc ina ngálaí míosúla le linn bliana amháin. 

Trí Ghíoró Bainc Aistriú Creidmheasa/Ríomhaistriú Airgid
Tá Gíoró Bainc ceangailte leis an Éileamh Rátaí. 

Leis an mBailitheoir Rátaí
Féach na sonraí thíos

Sa Phost
Seiceanna, Ordú Airgid, Orduithe Poist.

Go pearsanta
In oifigí na Comhairle i nDún Laoghaire agus i nDún Droma.

Ní ghlacfar le hairgead tirim in oifigí na Comhairle i Halla an Chontae ná i nDún Droma. Chomh maith leis sin, níor cheart airgead tirim a sheoladh sa phost. 
 

Cén duine ar cheart dom teagmháil leis/léi má tá ceist agam faoi mo bhille rátaí?

Ba cheart d’íocóirí rátaí teagmháil leis an mBailitheoir Rátaí dá limistéar. Is féidir le híocóirí rátaí teagmháil leis an Oifig Rátaí freisin ar 01-2054821 nó ríomhphost a chur chuig rates@dlrcoco.ie.

An Charraig Dhubh/Dún Laoghaire/Stigh Lorgan

Is é P.J. Meaghar an Bailitheoir Rátaí gníomhach don limistéar ó theorainn an Chontae le Cathair Bhaile Átha Cliath go lár Dhún Laoghaire. Ar a chuid limistéar tá Baile an Bhóthair, an Charraig Dhubh, Baile na Manach, an limistéar ó Bhaile na Manach go Bóthar na Mara i nDún Laoghaire agus Stigh Lorgan/Cluain Sceach. Is féidir teagmháil leis ar (01) 205 4798 nó 086 8585867 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig pjmeagher@dlrcoco.ie.

Dún Laoghaire/Seanchill

Is í Emma Hynes an Bailitheoir Rátaí d’iarthar an Chontae. Ar a cuid limistéar tá an chuid de Dhún Laoghaire ó Bhóthar na Mara go Glas Tuathail, Glas Tuathail, Deilginis, Seanchill, Coill na Silíní, Baile an tSionnaigh. Is féidir teagmháil léi ar (01) 205 4895 nó 086 0204632 trí ríomhphost a sheoladh chuig ehynes@dlrcoco.ie.

Dún Droma/Áth an Ghainimh

Is í Barbara Hanney an Bailitheoir Rátaí d’iarthar an Chontae. Ar a cuid limistéar tá Dún Droma, Stigh Lorgan, Áth an Ghainimh, Rathfearnáin agus Baile an Teampaill. Is féidir teagmháil léi ar (01) 204 7088 nó 086 1714135 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig bhanney@dlrcoco.ie.

Dá mba rud é go ndearna mé “aighneachtaí” cheana féin nuair a eisíodh na Deimhnithe Luachála molta an bhliain seo chaite?

Rinne an Coimisinéir Luachála breis is 2,200 aighneacht ó íocóirí rátaí a mheas sular eisigh sé na Deimhnithe Luachála deiridh. Má tá aighneachtaí déanta agat cheana féin a ndearnadh an Coimisinéir cinneadh fúthu, tá sé fós de cheart agat achomharc a dhéanamh. Ba cheart duit a choinneáil i gcuimhne, áfach, go mbeadh an Coimisinéir tar éis na nithe i do chuid aighneachtaí a mheas sular eisigh sé an Deimhniú Luachála.

Dá mba rud é go mbeinn fós míshásta leis an luacháil tar éis an achomhairc?

Tá ceart breise chun achomharc a dhéanamh chuig an mBinse Luachála ann. Ní achomharc bailí a bheidh in achomharc chuig an mBinse Luachála mura leanann sé cinneadh an Choimisinéara Luachála maidir leis an gcéad achomharc. Caithfhidh an t-achomharc a bheith i scríbhinn agus ní mór go sonrófar forais an achomhairc ann. Caithfear an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 28 lá agus ní mór go mbeidh an táille chuí a bheith ag gabháil leis. Tá tuilleadh eolais ar an mBinse Luachála ar www.valuation-trib.ie/

An cinneadh deiridh é chinneadh an Bhinse Luachála?

Is cinneadh deiridh é cinneadh an Bhinse Luachála ó thaobh méid na luachála de. Tá ceart breise achomhairc ann, áfach, chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí agus, sa deireadh, chuig an gCúirt Uachtarach.

Céard iad sonraí teagmhála na Rannóige Rátaí i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin?

 

An Rannóg Rátaí
An Rannóg Airgeadais
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Halla an Chontae
Bóthar na Mara
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath

Fón:              (01) 205 4821 
Facs:             (01)  280 5581 
Rphost:          rates@dlrcoco.ie 
Suíomh:         www.dlrcoco.ie/

Tá mo Dheimhniú Luachála Deiridh faighte agam ón Oifig Luachála. Cad ba cheart dom a dhéanamh anois?

Ba cheart duit na doiciméid go léir a chuir an Oifig Luachála chugat a scrúdú, an sliocht ó Thuarascáil an Luachálaí go háirithe, agus a dheimhniú go bhfuil tú sásta go bhfuil sé i gceart. Beidh litir faighte agat ón gComhairle chomh maith i mí Eanáir ag cur do dhliteanais rátaí do 211 in iúl duit chomh maith le luach d’áitribh agus an dáta is deireanaí le haghaidh achomharc a dhéanamh. 

Mar chuid den phróiseas athluachála, eisíodh Deimhnithe Luachála d’Íocóirí Rátaí i Meitheamh agus i Meán Fómhair anuraidh. Tugadh cuireadh d’íocóirí an t-am sin uiríll a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Luachála. Rinne níos mó ná 2,200 íocóir uiríll. Mheas an Coimisinéir aon uiríll a rinneadh sular eisigh sé na Deimhnithe Luachála deiridh.

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an Choimisinéara maidir le do luacháil, is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Beidh ort an t-achomharc a dhéanamh faoin 8 Feabhra 2011. Measfaidh an Coimisinéir Luachála d’achomharc agus déanfaidh sé cinneadh laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfuarthas an t-achomharc.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais ar mo luacháil nó ar an bpróiseas athluachála?

Má bhíonn aon cheist agat, is féidir leat ríomhphost a chur chuig revalinfo@valoff.ie nó glaoch a chur ar (01) 817 1033. Íosghlaoch a dhéanamh ar 1890 531 431 nó breathnaigh ar shuíomh idirlín na hOifige Luachála ar www.valoff.ie/revaluation.html.  

Cad é Tobhach Réadmhaoine na Bliana Iontrála agus an gá dom é a íoc?

Is muirear é Tobhach Réadmhaoine na Bliana Iontrála a gcuireann an tÚdarás Áitiúil i bhfeidhm é i leith áitreabh nuathógtha go dtí go ngearrfar rátaí tráchtála. Tugadh isteach é den chéad uair in 2007 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair Feabhsúcháin Gnó) 2006, a achtaíodh ar an 24 Nollaig, 2006.

Cad is athluacháil ann?

Is éard atá i gceist le hathluacháil ná Liosta Luachála suas chun dáta a chruthú de na háitribh tráchtála agus tionscail go léir laistigh de cheantar an údaráis rátála, faoi threoir luachanna cíosa áitreabh ar an dáta luachála sonraithe arbh é, i gcás cheantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, an 30 Meán Fómhair, 2005. Athdháilfear an dliteanas rátaí tráchtála idir íocóirí rátaí mar thoradh ar an athluacháil.  

Cé atá freagrach as Athluacháil a dhéanamh?

Ba é an Coimisinéir Luachála a thionscain athluacháil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, de réir na gcumhachtaí a dhílsítear ann faoin Acht Luachála, 2001, tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin araon mar a éilítear sa reachtaíocht. Rinne sé an tOrdú Luachála ar an 27 Meitheamh 2008, rud a chuir tús leis an bpróiseas i gContae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Cén fáth gur thionscain an Coimisinéir Luachála an próiseas Athluachála?

Ní raibh na Liostaí Luachála roimhe sin ag teacht leis na hathruithe móra a tháinig ar luachanna réadmhaoine thar na blianta. D’fhéach an Coimisinéir le tuilleadh córa, cothromaíochta agus trédhearcachta a thabhairt isteach i gcóras rátála na nÚdarás Áitiúil trí luachálacha a bheith ag teacht le luachanna cíosa áitreabh. Déantar é seo chun a chinntiú go measfar rátaí tráchtála de réir liosta suas chun data de luachálacha ar áitribh tráchtála agus tionscail.

Caithfidh nach bailí an 30 Meán Fómhair 2005 i gcomhthéacs an mheathlaithe sa mhargadh?

Ní fhéadfaí locht a fháil ar dhuine as an tuairim sin a bheith aige nó aici. An toradh atá air sin ná go measfaidh íocóirí rátaí go bhfuil an mheasúnacht ar a rátaí níos airde ná mar ba cheart toisc go bhfuil laghdú ar a luachanna cíosa. Ní hamhlaidh atá. Tá dáta an luachála bunaidh gan tábhacht nach mór mar leasaítear iolraitheoir na Comhairle (ráta bliantúil ar an luacháil nó ARV mar is fearr aithne air sa Bhéarla) chun a chinntiú go mbeidh na leibhéil chéanna rátaí le híoc, beag beann ar dháta na Luachála. 

Conas a oibríonn dáileadh an Dliteanais Rátaí seo?

Is fearr é sin a mhíniú le sampla. Breathnaigh ar an méid seo a leanas:

  Áitreabh A Áitreabh B Áitreabh C Rátaí Iomlána
Luacháil Inrátaithe €200 €200 €200  
Ráta Bliantúil ar an Luacháil (ARV) – Roimh Athluacháil €69.20 €69.20 €69.20  
Dliteanas Rátaí – Roimh Athluacháil €13,840 €13,840 €13,840 €41,520
Luach Cíosa  €60,000 €81,500 €100,000  
ARV i ndiaidh Athluachála   €0.170 €0.170 €0.170  
Dliteanas Rátaí i ndiaidh Athluachála €10,200 €13,855 €17,000 €41,055

Roimh an athluacháil, bíonn an luacháil agus an measúnú rátaí mar an gcéanna i leith gach áitreabh. Tógann an Chomhairle rátaí de €41,520 isteach san iomlán. I ndiaidh na hathluachála, léiríonn na luachálacha rátaí na luachanna cíosa ar an margadh oscailte (ón dáta luachála, an 30 Meán Fómhair 2005). Is léir, i ndiaidh na hathluachála, go bhfuil an measúnú rátaí le haghaidh áitreabh A laghdaithe, go bhfuil áitreabh B nach mór mar an gcéanna ach go bhfuil measúnú méadaithe ag áitreabh C. Tógann an Chomhairle níos lú airgid isteach ar an iomlán freisin. 

Cathain a thagann na rátaí chun bheith dlite?

Íocfar na rátaí ina dhá ghála, an chéad ghála nuair a dhéantar an ráta agus nuair a fhaigheann áititheoir an áitribh an bille rátaí agus an dara gála faoin 1 Iúil. Mar rogha air sin, is féidir le híocóirí rátaí iad a íoc go míosúil trí dhochar díreach.

Gnó na Comhairle

Cé chomh minic is a bhíonn cruinnithe ag na Coistí um Beartais Straitéiseacha?

Tagann gach Coiste um Beartais Straitéiseacha le chéile go rathúil (i.e. Márta, Meitheamh, Meán Fómhair & Mí na Nollag).

Cad é an liúntas atá in íoctha le Cathaoirleach agus le Leas-Chathaoirleach Údaráis Áitiúla faoi Alt 143?

Alt 143 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 (arna leasú):

€30k do liúntas an Chathaoirligh

€6k do liúntas an LeasChathaoirligh

Seirbhísí Toghcháin

Conas is féidir liom an Dréacht-Chlár a cheadú?
 • ar an suíomh idirlín ag an nasc seo
 • trí ghlaoch a chur ar Rannóg an Chláir ar 01 2054880.
 • trí bhualadh isteach chuig oifigí na Comhairle i nDún Laoghaire agus Dún Droma.
 • trí bhualadh isteach chuig an leabharlann áitiúil, oifig an phoist nó stáisiún na ngardaí.
Conas is féidir liom an Stáisiún Vótála Áitiúil a aimsiú?

Déantar na láthair na Stáisiún Vótála a athbhreithniú sa tréimhse roimh aon toghchán/reifreann. 

Aimsigh do Stáisiún Vótála

 

 

Níl mé in ann teacht ar m’ainm nuair a dhéanaim cuardach ar an suíomh idirlín …

Chun go mbeimid i gcomhréir le rialacháin Cosanta Sonraí, tá an córas socraithe ar an gcaoi nach ndeimhneofar ach sonraí beachta ar an leathanach fiosrúcháin.

Ar aibhsigh tú an baile fearainn ceart ar an liosta anuas?

Ar thriail tú do shonraí a chuardach tríd an Eircode a chur isteach?

Ar chuir tú do chéad ainm agus do shloinne iomlán isteach, e.g. d’fhéadfaí Anthony McVeigh a chur isteach mar Tony McVeigh?

Is ionann na hiontrálacha ar an gclár agus an méid a chuir tú ar an bhfoirm. I gcás roinnt toghthóirí, tugadh ainm dóibh ach úsáideann siad ainm eile, e.g., Margaret ach glaoitear Peggy uirthi.

D’fhéadfadh sé gur chuir tú Patrick ar an bhfoirm ach go bhfuil Paddy nó Pat á chuardach agat.

D’fhéadfadh sé go bhfuil spásanna nó sínte fada i sloinnte mar O’Reilly, McMahon/Mac nó in ainmneacha Gaeilge.

D’fhéadfadh sé go bhfuil spás nó fleiscín san ainm.

Má chuir tú iarratas isteach le bheith ar an gClár i ndiaidh an 25 Samhain, ní fheicfidh tú d’ainm ar an gClár Beo ar líne go dtí go bhfoilsítear é ar an 1 Feabhra.

Má chuir tú iarratas isteach le bheith ar an gClár tar éis dó a bheith foilsithe ar an 1 Feabhra, ní fheicfidh tú d’ainm ar líne. Beidh d’ainm ar an Dréacht-Chlár a bheidh ar fáil ar líne ón 1 Samhain. 

Cén fáth gur baineadh m’ainm den Chlár?

Seoltar foirm RFA do shealbhóirí tí le linn mhíonna an tsamhraidh atá le líonadh isteach agus le seoladh ar ais chugainn chun gur féidir linn an clár a nuashonrú. Mura bhfuil d’ainm ar an bhfoirm seo, bainfear d’ainm den Chlár toisc nach n-áirítear ar an gClár seo ach daoine a luaitear go bhfuil gnáthchónaí orthu ag an seoladh áirithe sin.

Beidh mé 18 mbliana d’aois tar éis teacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra ach beidh me 18 mbliana d’aois roimh Lá na Vótála. An bhféadfar mé a áireamh ar an gClár?

Is féidir leat cur isteach le bheith san áireamh san Fhorlíonadh a chuirfear leis an gClár trí Fhoirm Iarratais Forlíonaidh (RFA2) a chomhlánú, an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus í a sheoladh ar ais roimh an dáta deiridh le bheith curtha san áireamh san Fhorlíonadh.

An féidir liom aon rud a dhéanamh má tá Lá na Vótála tagtha ach nach bhfuil mo Chárta Vótála faighte agam?

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ar dtús ar 01 205 4880 agus a chinntiú go bhfuil tú cláraithe ag an seoladh ceart agus go bhfuil an stádas/náisiúntacht cheart agat. Nuair a dheimhneofar an dá shonra seo, tabharfar treoracha duit chuig an Stáisiún Vótála cuí chun do vóta a úsáid.

Bhog mé chuig seoladh eile tar éis teacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra, an áireofar mé ar an gClár ag mo sheoladh nua má ghairfear Toghchán/Reifreann?

Is féidir leat iarraidh go n-áireofar thú ar an bhforlíonadh leis an gClár trí Fhoirm Iarratais Forlíonaidh (RFA3) a chomhlánú, an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus í a sheoladh ar ais chugainn roimh an dáta deiridh ar a n-áireofar daoine ar an bhForlíonadh.

Cad is brí le cineál Toghcháin?

Uachtarán: Is féidir le saoránaigh na hÉireann a bhfuil cónaí orthu in Éirinn vóta a chaitheamh i Reifreann nó i dToghchán Uachtaráin, Toghcháin don Dáil, Toghcháin don Eoraip agus Toghcháin Áitiúla.

Dáil: Is féidir le saoránaigh na Breataine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn (D) vóta a chaitheamh i dToghcháin don Dáil, Toghcháin don Eoraip agus Toghcháin Áitiúla.

Eoraip: Is féidir le saoránaigh an AE a bhfuil cónaí orthu in Éirinn (E) vóta a chaitheamh i dToghcháin don Eoraip agus i dToghcháin Áitiúla.

Áitiúil: Is féidir le saoránaigh neamh-AE (L) vóta a chaitheamh i dToghcháin Áitiúla.

*arna chur in iúl ar an gclár.

 

Mura bhfuil mé cláraithe nuair a ghairtear Toghchán/Reifreann, an féidir liom vóta a chaitheamh?

Ní féidir. Caithfidh tú a bheith ar an gClár chun vóta a chaitheamh.

Chuir mé m'ainm isteach le bheith san áireamh san Fhorlíonadh ach ní fheicim m'ainm ar líne?

Ní chuirfear an Forlíonadh ar líne go dtí go bhfuil an dáta deiridh ar a n-áirítear ainmneacha air thart.

Tá m’ainm ar an gClár agus anois is Saoránach na hÉireann mé tar éis theacht i bhfeidhm an Chláir ar an 15 Feabhra. An athrófar mo stádas ar an gClár má ghairtear Toghchán/Reifreann?

Is féidir leat foirm iarratais (RFA5) a líonadh amach chun go gcuirfear d’ainm ar an bhforlíonadh le Clár na dToghthóirí. Caithfidh tú an fhoirm a fháil fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus ní mór fianaise ar an tsaoránacht Éireann a chur leis, mar shampla cóip de do Dheimhniú Eadóirsithe nó den leathanach ábhartha de do Phas Éireannaigh.

Tá mé faoi mhíchumas – cé na socruithe speisialta atá déanta dom?

Tá eolas do vótálaithe faoi mhíchumas ar shuíomh Idirlín na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

http://www.environ.ie/sites/default/files/migrated-files/en/Publications/LocalGovernment/Voting/FileDownLoad%2C1896%2Cen.pdf

Rialachas

Cén áit a bhfaighidh mé cóip den Chlár?

Níl Clár na dToghthóirí ar fáil don phobal mar gheall ar cheanglais dlí a bhaineann le rúndacht phearsanta. Tá Clár in Eagar ar fáil ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ach táille a íoc. Féach tuilleadh eolais faoi “Tá mé buartha go mbeidh mo shonraí ar fáil do dhaoine eile agus go bhfaighidh mé dramhphost” sna Ceisteanna Coitianta seo.

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Thithíocht Shóisialta?

Comhairleoirí (Iomlán: 14)

John Bailey (Cathaoirleach)
Anne Colgan
Jim Gildea
Shay Brennan
Chris Curran
Cormac Devlin
Kate Feeney
Melisa Halpin
Pat Hand
Deirdre Kingston
Michael Merrigan
Brian Murphy
Peter O'Brien
Denis O'Callaghan

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1)
- Terence Corish (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
- Kathy Irwin (Chambers Ireland )

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Liz Ferris (Chambers Ireland )

An Earnáil Cheardchumann (1)
- Jimmy Jordan (Comhdháil na gCeardchumann)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Kieron Brennan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Catherine Kenny (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Iompar agus Gluaiseacht ar fud an Chontae?

Comhairleoirí (Iomlán: 14)

John Bailey

Shay Brennan (Cathaoirleach)
Liam Dockery
Deirdre Donnelly
Pat Hand
Donal Smith
Deirdre Kingston
Hugh Lewis
Lettie McCarthy
Shane O'Brien
Seamas O'Neill
Barry Saul
Ossian Smyth
Barry Ward

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

 

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)

- Keith Byrne (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Clare O’Sullivan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
- Pat Neill (Chambers Ireland)
- Gregory Alken (Chambers Ireland )

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Tom Nolan (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Jim Colgan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Jim Nolan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Chomhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh?

Comhairleoirí (Iomlán: 12)

Marie Baker 
Jennifer Cuffe
Cormac Devlin
Mary Fayne
Hugh Lewis
Lynsey McGovern

Carron McKinney
Sorcha Nic Cormaic
Seamas O'Neill
Barry Saul
Carrie Smyth
Ossian Smyth (Cathaoirleach)

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Talmhaíochta/Feirmeoireachta (1)

- Denis Mulvey (Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann)

An Earnáil Chomshaoil/Chaomhantais (1)
- Diarmuid McAree (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
- Peter Clancy (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Errol Close (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Elizabeth Clooney (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Marese Hegarty (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Pleanáil?

Comhairleoirí (Iomlán: 13)

Marie Baker

Anne Colgan

Jennifer Cuffe
Kevin Daly

Karen Furlong

Jim Gildea
Karl Gill
Carron McKinney
Michael Merrigan (Cathaoirleach)
Brian Murphy
Tom Murphy
Patricia Stewart
Grace Tallon

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)
- Goff Lalor (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Rob Goodbody (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
- Matt Gallagher (Chambers Ireland)
- Martin O'Donnell (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Kevin Fitzgerald (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Paul O'Callaghan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Sóisialta (1)
- Veronica Heywood (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar?

Comhairleoirí (Iomlán: 13)

Chris Curran

Kevin Daly
Liam Dockery
Kate Feeney
Melisa Halpin
Mary Hanafin
Lettie McCarthy
Michael Merrigan
Tom Murphy
Peter O'Brien
Denis O'Callaghan

Emma Blaine

John Kennedy
Barry Ward (Cathaoirleach)

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1) 
- Tom Kivlehan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1) 
- Sean O'Neill (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (2) 
- Dr Josephine Browne (Chambers Ireland)
- Jim Leyden (Chambers Ireland)

An Earnáil Cheardchumann (1) 
- Rosheen Callendar (Comhdháil na gCeardchumann)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1) 
- Aileen Eglinton (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1) 
- Fardus Sultan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Cé hiad baill an Choiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Pobail, Cultúr agus Aosú?

Comhairleoirí (Iomlán: 12)

Deirdre Donnelly
Mary Fayne
Karl Gill
Mary Hanafin
Lynsey McGovern
Sorcha Nic Cormaic
Carrie Smyth (Cathaoirleach)
Patricia Stewart
Grace Tallon

Emma Blaine

John Kennedy

Karen Furlong

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomantais (1)
- Victoria White (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Larry O’Connor (Chambers Ireland )

An Earnáil Phobail/Dheonach (2)
- Michele Relihan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Tom Conlon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (2)
- Clare Abdel-Basit (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Geraldine Graydon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail) 

 

Conas a iarraim faisnéis faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil (RFC)?

Agus tú ag iarraidh faisnéise faoi na Rialacháin AFC, ní mór duit:

d’iarratas a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach agus a lua go bhfuil sé á dhéanamh faoi na Rialacháin RFC

 • do shonraí teagmhála a chur ar fáil

 • an fhaisnéis chomhshaoil atá ag teastáil a lua ar bhealach chomh soiléir agus is féidir

 • más mian leat an fhaisnéis a fháil i bhformáid ar leith nó go mbeidh teacht agat air ar bhealach ar leith, ní mór duit é sin a lua san iarratas.

Tá oibleagáid orainn freagra a thabhairt laistigh de mhí ón dáta a bhfaightear an t-iarratas.

Cuir an t-iarratas chuig:

Conor Peoples
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha & Acmhainní Daonna
Comhairle Contae Dhún LAoghaire-Ráth an Dúin
Bóthar na Mara
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath

 Teil:  01 2047053

Facs:  01 2806969

Rphost: foi@dlrcoco.ie

Teil oifige:  01 2047053

Rphost oifige:  foi@dlrcoco.ie

Foráiltear sna Rialacháin RFC go bhfaighidh daoine rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh údarás poiblí nó atá á coinneáil dóibh agus nach mbíonn ar fáil ar bhealaí eile go rialta.    

Feidhmíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1996 agus 2003 i gcomhthráth leis na Rialacháin RFC. Ciallaíonn sé seo gur féidir le daoine rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi na Rialacháin RFC.

Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na Comhairle faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, breathnaigh ar an Rannóg um Chosaint Sonraí.

 

An bhfuil cead achomhairc agam?

Má cheapann tú nach bhfuil do chearta cosanta sonraí á n-urramú ag an gComhairle, ní mór duit teagmháil leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí san eagraíocht, an tUas. Tom Mahon. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra uainn, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – is iad seo a leanas na sonraí:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canálach
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co Laoise

ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

Rphost:  info@dataprotection.ie

Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

Tá mo chárta vótála ar iarraidh. An féidir liom vóta a chaitheamh?

Ní éigeantach é an cárta vótála a bheith agat chun vóta a chaitheamh. Fiú má tá an cárta vótála faighte agat, beidh ort ceann amháin de na doiciméid seo a leanas a thabhairt leat mar chruthúnas céannachta:

 • Pas
 • Ceadúnas tiomána reatha
 • Cárta aitheantais fostaí a bhfuil grianghraf air
 • Cárta aitheantais mic léinn a d’eisigh institiúid oideachais agus a bhfuil grianghraf air
 • Doiciméad taistil a bhfuil ainm agus grianghraf air
 • Leabhar Bainc nó Coigiltis nó Comhar Creidmheasa
 • Cárta Deimhnithe Cónaithe sealadach
 • Seic-chárta seic*
 • Cárta creidmheasa*
 • Teastas breithe*
 • Teastas pósta*
 • A cheque card*
 • A credit card*
 • A birth certificate*
 • A marriage certificate*

 

*Ní mór go mbeidh doiciméad eile ag gabháil leis na ceithre rud dheireanacha ar a dtaispeánfar seoladh an duine sa dáilcheantar nó sa  toghlimistéar áitiúil.

Tá imní orm go mbeidh mo shonraí ar fáil do dhaoine eile agus go gcuirfear dramhphost chugam.

Ó 2004, caithfidh údaráis chlárúcháin dhá leagan den Chlár a fhoilsiú – an Clár Iomlán agus an Clár Atheagraithe. Tá liosta de gach duine atá i dteideal vóta a chaitheamh ar an gclár iomlán agus ní féidir é a úsáid ach do chuspóir toghchánach nó do chuspóir reachtúil eile. Tá ainmneacha agus seoltaí daoine ar féidir iad a úsáid do chuspóir nach cuspóir reachtach ná toghchánach é ar an gClár atheagraithe, e.g. le húsáid ag eagraíocht tráchtála nó eagraíocht eile le haghaidh margaíocht dhíreach. Roghnaigh bosca an diúltaithe ar an bhfoirm chlárúcháin chun nach gcuirfear do shonraí san áireamh ar an gClár Atheagraithe.

Cé na Comhairleoirí Áitiúla atá an faoi láthair?

Liosta na gComhairleoirí Áitiúla atá ann faoi láthair:

http://ecouncil.dlrcoco.ie:9071/mgMemberIndex.aspx?VW=TABLE&PIC=1&FN=ALPHA

Má bhím thar lear nuair a thiomsaítear an Clár, an féidir liom fanacht ar an gClár fiú mura mbeidh mé i mo chónaí ag mo sheoladh baile?

Is féidir leat fanacht ar an gClár má tá sé ar intinn agat filleadh ar d’áitreabh laistigh de 18 mí.

Conas a fhaighim rochtain ar mo shonraí pearsanta?

Faoi Alt 3 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá ceart agat a fháil amach, saor in aisce, má tá faisnéis ort i seilbh na Comhairle. Tá an ceart agat chomh maith tuairisc ar an bhfaisnéis a fháil agus ar an gcuspóir/na cuspóirí atá leis an bhfaisnéis sin a bheith aici.

Faoi Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart agat cóip den fhaisnéis phearsanta a fháil. Baineann sé seo le gach cineál faisnéise, e.g. faisnéis i scríbhinn, CCTV, etc. Tá tú i dteideal fios a bheith agat cén áit a bhfuarthas an fhaisnéis, cén chaoi ar baineadh úsáid aisti agus ar tugadh í d’aon duine eile. Tá ar an gComhairle freagra ar d’iarratas a chur chugat laistigh de 21 lá faoi Alt 3.

Ní mór aon iarratas ar shonraí pearsanta a chur ar aghaidh i scríbhinn, sa phost, ar ríomhphost nó i bhfacs. Féadfar go n-iarrfar fianaise chéannachta ort chun nach dtabharfar faisnéis phearsanta don duine mícheart. Cuir d’iarratas chuig:

An tUas. Tom Mahon

An tOifigeach Cosanta Sonraí

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath

 

Líne Dhíreach: 01 2054787

Facs:  01 2806969

Rphost: tmahon@dlrcoco.ie

Rphost Oifige: foi@dlrcoco.ie

Ní mór gach aon sonra a thabhairt a d’fhéadfadh a bheith ina chabhair don Chomhairle Contae thú a aithint agus do shonraí a aimsiú, e.g. aon seoladh roimhe seo agus/nó dáta breithe. Chomh maith leis sin, ní mór a bheith soiléir faoi na sonraí atá á lorg agat mura bhfuil ach faisnéis áirithe ag teastáil uait.

Ba cheart go bhfaighfeá na sonraí seo laistigh de 40 lá ó dháta an iarratais

An gcaithfidh m’iarratas a bheith i scríbhinn?

Ní mór go ndéanfar iarratais i scríbhinn agus go seachadfar iad de láimh, sa phost nó i bhfacs. Ní mór iarratais a chur chuig:

An tUas. Conor Peoples

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath

Líne Dhíreach:  01 2047053
Facs: 01 2806969

Ríomhost:  foi@dlrcoco.ie

Ní mór duit a lua go bhfuil an fhaisnéis á hiarraidh agat faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Ba cheart gur leor an fhaisnéis sna hiarratais chun gur féidir linn na taifid i gceist a aithint. Ní mór go sonraítear iontu freisin an fhormáid ina bhfuil rochtain ar na taifid á lorg, mar shampla fótachóip de na taifid, breathnú ar chomhad, ríomhphost, etc.

Má roghnaíonn tú ár bhFoirm Iarratais ar Shaoráil Faisnéise, tá sé ar fáil faoin gceannteideal ‘Related Documents’ thuas.

An mbeidh orm táille a íoc agus iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise á dhéanamh agam?

Cé nach bhfuil aon táille ar an iarratas tosaigh ar Shaoráil Faisnéis, féadfaidh an Chomhairle táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a ghearradh faoi réir na dtairseach a leagtar amach san Acht. Féach an doiciméad ceangailte dar teideal ‘Táille ar Shaoráil Faisnéise’ le haghaidh breis eolais.

Táillí eile

I gcomhréir le hAlt 27 den Acht, féadfar táillí a ghearradh as an am a chaitear ag aimsiú taifead agus as aon chostas fótachóipeála a thabhaítear ag cur an ábhair a iarradh ar fáil. Ní ghearrfar táillí maidir le taifid phearsanta, seachas i gcás go bhfuil líon mór taifead i gceist. Socraítear na táillí ar thaifid a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil de réir Ionstraim Reachtúil Uimh. 484 de 2014 mar seo a leanas:

€20 san uair don chuardach agus aisghabháil

€ 0.04 ina aghaidh an leathanaigh don fhótachóipeáil

€ 10 le haghaidh CD-ROM

Ní mór go mbeidh orduithe airgid nó seiceanna a n-íocfar as táillí agus muirir leo iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Laghduithe agus Tarscaoilte

Tarscaoilfear táille maidir le taifid a chuardach, a aisghabháil agus a chuardach nuair  nach mó an costas ná €100.

Cad é mo Cheart chun Achomhairc?

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ar d’iarratas nó má theipeann ar an gComhairle freagra a chur chugat laistigh den tréimhse atá sannta dó sin, féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach ar an gceist a iarraidh. Déanfaidh oifigeach na Comhairle nach raibh baint aige leis an gcinneadh bunaidh an t-athbhreithniú sin. Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair tú an litir faoin gcinneadh agus ní mór don Chomhairle freagra a chur chugat maidir leis an achomharc laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair sí an t-achomharc.

Cuir an t-achomharc chuig:

Conor Peoples

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath.

 

Teil:  01 2047053

 

Facs:  01 2806969

 

Rphost: foi@dlrcoco.ie

An bhfuil ceart achomhairc chun an Choimisinéara Cosanta Sonraí?

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Má mheasann tú nach bhfuil an Chomhairle ag urramú do chearta cosanta sonraí, ba cheart duit teagmháil linn. Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – sonraí mar seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Teach na Canálach,

Bóthar an Stáisiúin,

Cúil an tSudaire,

Co. Laoise.

ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

Rphost:  info@dataprotection.ie

Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

Back