Intro Text 

Déanann Oifigigh Sláinte Comhshaoil iniúchadh thar ceann na Comhairle ar ghearáin faoi thruailliú torainn nó núis torainn.

Ina dhiaidh sin, féadfar Fógraí Reachtúla a sheirbheáil ar an té is cúis leis an bhfadhb ag éileamh orthu stop a chur leis an núis torainn faoi na Rialacháin um Thruailliú Torainn 1994. Mura gcuirtear stop leis an núis, féadfar an cheist a chur chuig na Cúirteanna.

Má bhí tú faoi réir thruaillithe torainn nó núise torainn in aon cheann de na himthosca seo a leanas, is féidir leat gearán a chur faoi bhráid na Rannóige Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil.

  • Torann ag teacht ó áitreabh príobháideach (nach teaghais phríobháideach é) nó ó áit phoiblí a d’fhéadfadh a bheith ina chúis bearráin in áit phoiblí agus/nó in áitreabh príobháideach ina dhiaidh sin.

Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh an Chomhairle iniúchadh ar ghearáin maidir le háitribh teaghlaigh, lena n-áirítear árasáin, ach nuair atá gnó á oibriú san áitreabh sin. 

Is féidir gearáin faoi thruailliú torainn agus faoi núis torainn a chur faoi bhráid na Rannóige Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil ar an bhFoirm do Ghearáin Chomhshaoil, nó trí theagmháil a dhéanamh go díreach leis an Rannóg ar (01) 204 7954, nó trí ríomhphost a chur chuige wasteenforcement@dlrcoco.ie . 

 

Gearáin faoi Chomharsana Callánacha 

Is féidir le haon duine atá faoi réir núise torainn ó áitreabh baile iarratas ar Orduithe Cúirte a chur faoi bhráid na Cúirte Dúiche faoi Alt 108 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992. Tá tuilleadh eolais ar Fhógraí Alt 108 agus ar thruailliú torainn ar fáil ach cliceáil ar an mBhileog maidir le Rialacháin Núise atá ceangailte.

Is féidir le daoine a bhfuil núis torainn ó thionóntaí in áitribh phríobháideacha ar chíos ag cur isteach orthu, iarratas a chur faoi bhráid an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe go díreach (www.prtb.ie  nó glaoch a chur ar (01) 635 0600) chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leis an PRTB ordú dleathach a thabhairt do thiarnaí talún téarmaí dá gcomhaontuithe tionóntachta a chomhlíonadh ó thaobh núise agus foirmeacha eile iompraíochta frithshóisialta.

Ní mór do dhaoine atá faoi réir núise torainn ó thionóntaí in áitribh ar leis an gComhairle iad a ngearán a chur go díreach chuig na Rannóige um Iompraíocht Fhrithshóisialta sa Roinn Tithíochta.

Torann ó Oibreacha Foirgníochta

Níl aon amanna cinnte sa dlí ó thaobh teorainn a cur le huaireanta oibre ar láithreáin tógála. Ghlac an Chomhairle le hamanna caighdeánacha mar threoir, áfach, agus tá siad i bhfeidhm ar ghníomhaíocht foirgníochta. Má dhéanfar obair lasmuigh de na huaireanta sin, féadfar a mheas gur núis torainn é agus féadfaidh Oifigigh Chomhshaoil Sláinte na Comhairle iniúchadh a dhéanamh. Féadfar uaireanta oibre ar fhorbairt ar leith a rialú trí choinníoll a chur leis an gcead pleanála.

Is iad na hamanna caighdeánacha le haghaidh oibreacha foirgníochta i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin ná:

Luan go hAoine: 8 a.m. go 7 p.m.

Dé Sathairn: 8 a.m. go 2 p.m.

Dé Domhnaigh & Laethanta Saoire Bainc: Cosc ar oibreacha de ghnáth.

Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil sna hamanna seo ach treoir agus, in imthosca áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hoibreacha tógála lasmuigh de na huaireanta sin. Chomh maith leis sin, níl feidhm ag na hamanna treorach seo i gcás aon oibreacha éigeandála a dhéanann ESB, Bord Gáis, Iarnród Éireann, etc.

Back