Intro Text 

Tacaíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le clár do ghnólachtaí maidir le feasacht chomhshaoil. Bíonn Oifigeach na nGnólachtaí Glasa ar fáil chun comhairle a thabhairt faoin gcaoi a mbíonn tionchar ag do ghnólacht ar an gcomhshaol agus na gníomhartha a laghdóidh an tionchar sin.

Chun teagmháil a dhéanamh le hOifigeach na nGnólachtaí Glasa, cuir rphost chuig mcoles@dlrcoco.ie nó glaoch ar (01) 205 4846.

 

 

Bí Glas ar Mhaithe le Carthanachtaí

Bí Glas ar mhaithe le Carthanachtaí trí athruithe a dhéanamh chun go mbeidh na cleachtais ghlasa inbhuanaithe ar bun i d’ionad oibre agus trí 50% de do choigilteas a thabhairt do do rogha carthanachta. Is éard atá i gceist le ‘Green 50’ ná tionscnamh neamhbhrabúis arna thacú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil chun tacú le gnólachtaí ar mhaith leo fíorchoigilteas a bhaint amach trí éifeachtacht a gcleachtas gnó a fheabhsú. Le haghaidh breis eolais nó chun páirt a ghlacadh téigh chuig www.green50.ie nó cuir ríomphost chuig info@green50.ie.

Clár ‘€coMerit’

Is clár feabhsuithe comhshaoil a mhaireann trí bliana é €coMerit a chabhraíonn le heagraíochtaí beaga, meánacha agus móra airgead a shábháil trí scrúdú a dhéanamh ar chostais fuinnimh, uisce agus dramhaíola agus bealaí cost-éifeachtacha a aimsiú chun iad sin a laghdú. Tacaíonn Comhairle Contae DLR leis an gclár atá molta ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tá tuilleadh sonraí ar fáil i mbileog EcoMerit. Chun teacht ar thuilleadh cás-staidéar agus faisnéise, logáil isteach ar www.ecocert.ie.

Fiontraíocht Éireann

Cuireann Fiontraíocht Éireann 3 Chlár Ghlasa ar fáil do chliaint a bhfuil leibhéil mhéadaitheacha chumais ag baint leo ó thaobh prionsabail Ghnó Ghlais a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm.

Ceapadh an clár ‘Green Start’ chun an fheasacht chomhshaoil ar chomhlíonadh rialacháin agus ar fhorbairtí i margaí Glasa a mhéadú i gcomhlachtaí nach bhfuil aon saineolas intí iontu ná taithí ar shaincheisteanna comhshaoil acu.  

Ceapadh ‘Green Plus’ chun cur leis an gclár ‘Green Start’ agus chun cabhrú le comhlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhorbairt a chomhlíonfaidh ceanglais áirithe an tSoláthair Ghlais. I measc a bhfuil i gceist leis sin, tá cur i bhfeidhm caighdeán comhshaoil, feabhas a chur ar tháirgí nó phróisis, straitéis bainistíochta carbóin a bhunú nó iarratas a chur isteach ar Éicilipéid.. 

Ceapadh ‘Green Transform’ le haghaidh comhlachtaí a bhfuil a oiread feabhais agus is féidir curtha acu ar a n-éifeachtúlacht fuinnimh nó a bhfuil a lorg carbóin chomh beag agus is féidir. Is ionann an tacaíocht agus Caipiteal a chur ar fáil do thograí fáis an chomhlachta.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, cuir rphost chuig declan.white@enterprise-ireland.com nó logáil isteach ar enterprise-ireland.com

Naisc Úsáideacha le haghaidh Gnólachtaí

Cuireann Greenbusiness.ie comhairle neamhchlaonta saor in aisce ar fail do ghnólachtaí in Éirinn maidir le héifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú trí chur amú ábhar, tomhaltán, uisce agus fuinnimh a laghdú. Tuilleadh eolais ar fáil ar greenbusiness.ie.

Éascaíonn FreeTrade Ireland le gnólachtaí nithe nach bhfuil uathu a thabhairt do ghnólachtaí eile nó d’úsáideoirí eile saor in aisce. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.freetradeireland.ie.

 
Back