Intro Text 

Tá eolas ar na nithe seo a leanas ar an leathanach seo:

Ceadúnais

Caithfidh ceadúnas a bheith ag gach madra agus caithfear athnuachan a dhéanamh ar an gceadúnas gach bliain. Tá costas €20 ar an gceadúnas agus féadfar é a cheannach ar líne nó san Oifig Phoist áitiúil. Mura bhfuil ceadúnas ag do mhadra, féadfaidh an Maor Madraí fíneáil de €100 a eisiúint agus mura n-íocfaidh tú an fhíneáil, tabharfaidh an Chomhairle os comhair na cúirte thú.

Fíneálacha i leith Madraí

Féadfar Fíneálacha i leith Madraí de €100 a eisiúint i ngeall ar na nithe seo a leanas: 

 • mainneachtain ceadúnas a thabhairt ar aird
 • easpa coiléir nó ID
 • pórtha srianta – easpa béalóige
 • pórtha srianta – easpa éille
 • cúnna – easpa éille
 • mainneachtain do mhadra a choinneáil faoi shrian ceart

D'ainmhí a Choinneáil faoi Shrian

Ní mór madraí a choinneáil faoi shrian i gcónaí. Caithfidh duine a bheith in éineacht le madraí agus in aice leis an madra a bhfuil siad ag siúl leo i gcónaí, bíodh an madra ar éill nó traenáilte chun bheith le sail an duine. Mura gcoinneofar do mhadra faoi shrian ceart nó má bhíonn sé amuigh leis féin, féadfaidh an Maor Madraí fíneáil de €100 a eisiúint. 

Madraí ar Strae nó ar Seachrán a Thuairisciú

Baileoidh an Maor Madraí madraí atá ar strae agus tabharfar iad chuig Póna Madraí Ashton, Caisleán Cnucha (01 8383236) áit a gcoinneofar iad ar feadh cúig lá. Mura n-aimseofar an t-úinéir, déanfaidh an Póna iarracht baile nua a fháil don mhadra.

Baile nua a fháil do Mhadra

Más spéis leat baile nua a thabhairt do mhadra, is féidir leat teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an bPóna ar 01 8383236 nó ar an ríomhphost ag ashtondogpound@eircom.net. Ní aimsítear go leor bailte nua do na hainmhithe agus tá do chabhair ag teastáil le cinntiú go bhfaighfear bailte nua d'ainmithe sláintiúla.

Madra Caillte Aimsiú

Má chailleann tú do mhadra, is féidir leat teagmháil leis an Rannóg um Rialú Madra nó le Póna Ashton chun fáil amach ar bhailíomar do mhadra.

Coileadh / Neodrú

Is gá 30,000 coileán nach dteastaíonn a chur síos in Éirinn gach bliain. Déantar madraí a choilleadh nó a neodrú chun nach mbeidh coileáin acu. Laghdóidh na gnáthaimh seo an riosca go dtolgfaidh do pheasta galair a d'fhéadfadh a bheith bagrach dá bheatha. Déanfaidh an tréidlia áitiúil an gnáthamh agus beidh to mhadra ar biseach laistigh de dhá sheachtain.

Micrishlis a chur i Madra

Is bealach simplí é an mhicrishlis chun a chinntiú go bhféadfar do mhadra a aithint má scarfar uait é. Ní mór don mhadra coiléar agus clib ID ar a bhfuil ainm agus seoladh an úinéara a bheith air i gcónaí.

Ón 31 Márta, 2016, is gá go mbeidh micrichslis i ngach madra (lena n-áiríear coileáin) agus go mbeidh siad cláraithe agus deimhnithe.

 1. Ón 1 Meán Fómhair, 2015, caithfear micrishlis a bheith curtha i ngach coileán sula mbeidh siad 12 sheachtain d'aois nó sula n-imeoidh siad ón mbunachas ar ar rugadh iad. Caithfear cur na micrislise a chlárú ar bhunachar atá faofa ag an Rialtas,  http://www.agriculture.gov.ie, agus cairthfidh an póraitheoir nó an t-úinéir deimhniú a bheith acu ón mbunachar ar a bhfuil sonraí na gcoileán agus na n-úinéirí.
 2. Ón 1 Meán Fómhair, beidh sé neamhdhleathach coileán a dhíol, a chur ar fáil nó úinéireacht a ghlacadh air mura bhfuil deimhniú aige ó bhunachar faofa gur cláraíodh an mhicrislis. Baineann an dlí seo le gach madra ón 31 Márta, 2016.
 3. NÍ GÁ micrishlis a chur i madra as an nua má cuireadh ceann ann roimh thosach feidhme na rialachán seo. Is gá don úinéir, áfach, a chinntiú go bhfuil a sonraí stóráilte i mbunachar faofa agus go bhfuil siad i gceart. Cuirfidh an bunachar deimhniú ar an méid sin go léir ar fáil dó ansin.

Salú Madraí

Tá sé in aghaidh an dlí gan glanadh suas a dhéanamh i ndiaidh do mhadra. Is é an fhíneáil as an gcion seo ná €150. Ní chuireann an Chomhairle sluaistíní caca ar fáil a thuilleadh ach tá "nappy sacks" ar fáil ar chostas beag in an-chuid siopaí agus tá siad an-oiriúnach do ghlanadh suas i ndiaidh do mhadra.

Béalóg a chur ar Mhadraí

IS GÁ béalóg a chur ar na cineálacha madraí seo a leanas agus iad amuigh i measc an phobail:

 • Tarbh-Bhrocaire Meiriceánach
 • Iallmhadra
 • Tarbhmhaistín
 • Pinséir Dobermann Pinscher
 • Tarbh-Bhrocaire Sasanach
 • Sípéir Gearmánach / Alsáiseach
 • Aicíte Sheapánach
 • Tósa Seapánach
 • Dronnach Róidéiseach
 • Rótvaidhléir
 • Tarbh-Bhrocaire Staffordshire
 • Aon ainmhí ar meascadh de na pórtha thuasluaite é

Caithfidh na madraí seo a bheith ar ghreim sriain le duine os cionn 16 bliana d'aois agus coinnithe ar shlabhra láidir nó éill nach faide ná dhá mhéadar. Tá fíneáil de €100 i gceist.

Tafann Madraí

Más cúis le núis é tafann madra i do cheantar, tá sé de cheart agat achainí a chur faoi bhráid na Cúirte Dúiche ar urghaire chun cosc a chur ar thafann an mhadra. Déan an fhoirm Ghearáin faoi Thafann Madra a íoslódáil más mian leat é seo a dhéanamh.

Fodhlíthe

Faoi na Fodhlíthe Páirceanna, is cion é madra a scaoileadh den éill seachas i bPáirc Chnoc Chill Iníon Léinín agus sna limistéir sonraithe i bPáirceanna Mharlaí, Sheangánaí agus Chabán tSíle.

Tabhair faoi deara go bhfuil cosc ar phórtha srianta a scaoileadh den éill in aon cheann de na limistéir seo.

Faoi na Fodhlíthe Tránna 2012, tá na srianta seo a leanas i bhfeidhm i leith madraí: 

Trá Rinn an Mara

Limistéar Snámha – ní cead AON mhadra a bheith ann ó cheann ceann na bliana

Trá Chuas an Ghainimh

Limistéar Snámha – ní cead AON mhadra a bheith ann ó cheann ceann na bliana

Taobh Amuigh den Limistéar Snámha – 10.00 am go 7.00 pm– caithfear madraí a choinneáil ar éill ó cheann ceann na bliana

Trá Chill Iníon Léinín

Limistéar Snámha – ní cead AON mhadra a bheith ann ón 1 Meitheamh go dtí an 15 Meán Fómhair ó 10.00 am go 7.00 pm

Caithfidh madraí a bheith ar éill sa limistéar snámha i gcónaí lasmuigh de na hamanna seo.

Ní bhaineann an srianta thuas le madraí treorach do dhaoine dalla.

Tá téacs iomlán na bhFodhlíthe Tránna, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir, 2013, ar fáil faoi dhoiciméid ghaolmara. 

Treoirlínte do Bhunachais Pórúcháin Madraí

D'eisigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil treoirlínte do Bhunachais Pórúcháin Madraí (lena n-áirítear conchróite coinneála) faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010. Tá na treoirlínte seo ar fáil ar www.agriculture.gov.ie.

Back