A

Languages

Intro Text 

Is ionann Plean Corparáideach Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 2015–2019 agus creat straitéiseach na Comhairle le haghaidh na tréimhse 2015–2019. Ullmhaíodh an plean seo de réir fhorálacha an Achta um Rialtais Áitiúil 2001 arna leasú ag an Acht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2014. Tá raon de phleananna agus de pholasaithe náisiúnta, réigiúnacha agus Eorpacha a bhaineann le gníomhaíochtaí na Comhairle curtha san áireamh ag an gComhairle agus na hAidhmeanna agus Cuspóirí Corparáideacha á bhforbairt don Phlean seo.

Chun an plean a léamh, breathnaigh ar na Doiciméid Ghaolmhara ar dheis an leathanaigh seo.

 

Ráitis Físe Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – an Contae

“Contae galánta spleodrach atá tarraingteach, ionchuimsitheach agus inrochtana.”

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin – an Chomhairle

“Comhairle a chruthóidh todhchaí níos fearr don Chontae agus do na pobail go léir inti."

Ráiteas Misin

“Beidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i gceannas ar sheirbhísí poiblí ardchaighdeáin a sholáthar, a chomhordú agus a rialú dár bpobail, i gcomhar lenár bpáirtithe leasmhara.”
Back