A

Languages

Intro Text 

At the Annual Budget Meeting held on Wednesday 4 November 2015, Dún Laoghaire-Rathdown County Council adopted a Budget for 2016 which succeeds in maintaining and expanding service levels and ensures that benefits from the economic recovery are fairly spread across the County

Having successfully delivered balanced budgets for the last number of years despite a major reduction in funding, Budget 2016 provides for expenditure totalling €166.6m and allows for increased service levels across a range of departments and services.  

More specifically, the budget includes:

* The reduction of the maximum 15% allowable to the basic rate of Local Property Tax in 2016 – reducing the average liability from €675 to €573.75, a saving of €101.25 per property

* No increase in the level of Commercial Rates

* An increase of €250,000 for housing maintenance contracts which will be used mainly to fund an annual boiler replacement programme

* In excess of €2m extra funding available for the Homeless Service budget. It is expected that 60% of this will be matched with an increase in central government funding for the service.

* €312,500 additional funding provided for road and footpath restoration and improvement works

* In addition to the continuation of our Business Support Grants, Shop Front Grants and the Vacant Premises incentive scheme an additional €195,000 has been provided to fund initiatives and events designed to increase footfall in commercial areas countywide

The Council prides itself on the quality of its public realm and the cultural and recreational facilities we provide for our residents, businesses and visitors. For the first time in a number of years, Budget 2016 allows for increased expenditure in this area. Initiatives in this area include:

* Increase of €462,500 in the maintenance budget for our flagship parks and open spaces (widely regarded as some of the finest in the Country)

* €120,000 additional funding for the maintenance of our many playgrounds and playing pitches

* The provision of funding for a small number of additional staff required to ensure the maximum potential of dlr LexIcon is achieved

* Additional funding for a new Visual Artist in Residence Programme

 

FAQS

Má cheapann tú nach bhfuil do chearta cosanta sonraí á n-urramú ag an gComhairle, ní mór duit teagmháil leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí san eagraíocht, an tUas. Tom Mahon. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra uainn, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – is iad seo a leanas na sonraí:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canálach
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co Laoise

ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

Rphost:  info@dataprotection.ie

Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Má mheasann tú nach bhfuil an Chomhairle ag urramú do chearta cosanta sonraí, ba cheart duit teagmháil linn. Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra, féadfaidh tú teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – sonraí mar seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Teach na Canálach,

Bóthar an Stáisiúin,

Cúil an tSudaire,

Co. Laoise.

ÍosGhlao:  1890 252 231            Teil:  057 868 4800        Facs:  057 868 4757

Rphost:  info@dataprotection.ie

Suíomh Idirlín:  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

Ní mór go ndéanfar iarratais i scríbhinn agus go seachadfar iad de láimh, sa phost nó i bhfacs. Ní mór iarratais a chur chuig:

An tUas. Conor Peoples

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath

Líne Dhíreach:  01 2047053
Facs: 01 2806969

Ríomhost:  foi@dlrcoco.ie

Ní mór duit a lua go bhfuil an fhaisnéis á hiarraidh agat faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Ba cheart gur leor an fhaisnéis sna hiarratais chun gur féidir linn na taifid i gceist a aithint. Ní mór go sonraítear iontu freisin an fhormáid ina bhfuil rochtain ar na taifid á lorg, mar shampla fótachóip de na taifid, breathnú ar chomhad, ríomhphost, etc.

Má roghnaíonn tú ár bhFoirm Iarratais ar Shaoráil Faisnéise, tá sé ar fáil faoin gceannteideal ‘Related Documents’ thuas.

Cé nach bhfuil aon táille ar an iarratas tosaigh ar Shaoráil Faisnéis, féadfaidh an Chomhairle táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a ghearradh faoi réir na dtairseach a leagtar amach san Acht. Féach an doiciméad ceangailte dar teideal ‘Táille ar Shaoráil Faisnéise’ le haghaidh breis eolais.

Táillí eile

I gcomhréir le hAlt 27 den Acht, féadfar táillí a ghearradh as an am a chaitear ag aimsiú taifead agus as aon chostas fótachóipeála a thabhaítear ag cur an ábhair a iarradh ar fáil. Ní ghearrfar táillí maidir le taifid phearsanta, seachas i gcás go bhfuil líon mór taifead i gceist. Socraítear na táillí ar thaifid a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil de réir Ionstraim Reachtúil Uimh. 484 de 2014 mar seo a leanas:

€20 san uair don chuardach agus aisghabháil

€ 0.04 ina aghaidh an leathanaigh don fhótachóipeáil

€ 10 le haghaidh CD-ROM

Ní mór go mbeidh orduithe airgid nó seiceanna a n-íocfar as táillí agus muirir leo iníoctha le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Laghduithe agus Tarscaoilte

Tarscaoilfear táille maidir le taifid a chuardach, a aisghabháil agus a chuardach nuair  nach mó an costas ná €100.

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ar d’iarratas nó má theipeann ar an gComhairle freagra a chur chugat laistigh den tréimhse atá sannta dó sin, féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach ar an gceist a iarraidh. Déanfaidh oifigeach na Comhairle nach raibh baint aige leis an gcinneadh bunaidh an t-athbhreithniú sin. Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair tú an litir faoin gcinneadh agus ní mór don Chomhairle freagra a chur chugat maidir leis an achomharc laistigh de mhí ón dáta ar a bhfuair sí an t-achomharc.

Cuir an t-achomharc chuig:

Conor Peoples

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath.

 

Teil:  01 2047053

 

Facs:  01 2806969

 

Rphost: foi@dlrcoco.ie

Comhairleoirí (Iomlán: 12)

Marie Baker 
Jennifer Cuffe
Cormac Devlin
Mary Fayne
Hugh Lewis
Lynsey McGovern

Carron McKinney
Sorcha Nic Cormaic
Seamas O'Neill
Barry Saul
Carrie Smyth
Ossian Smyth (Cathaoirleach)

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Talmhaíochta/Feirmeoireachta (1)

- Denis Mulvey (Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann)

An Earnáil Chomshaoil/Chaomhantais (1)
- Diarmuid McAree (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
- Peter Clancy (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Errol Close (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Elizabeth Clooney (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Marese Hegarty (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

Comhairleoirí (Iomlán: 13)

Chris Curran

Kevin Daly
Liam Dockery
Kate Feeney
Melisa Halpin
Mary Hanafin
Lettie McCarthy
Michael Merrigan
Tom Murphy
Peter O'Brien
Denis O'Callaghan

Emma Blaine

John Kennedy
Barry Ward (Cathaoirleach)

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1) 
- Tom Kivlehan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1) 
- Sean O'Neill (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (2) 
- Dr Josephine Browne (Chambers Ireland)
- Jim Leyden (Chambers Ireland)

An Earnáil Cheardchumann (1) 
- Rosheen Callendar (Comhdháil na gCeardchumann)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1) 
- Aileen Eglinton (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1) 
- Fardus Sultan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Comhairleoirí (Iomlán: 12)

Deirdre Donnelly
Mary Fayne
Karl Gill
Mary Hanafin
Lynsey McGovern
Sorcha Nic Cormaic
Carrie Smyth (Cathaoirleach)
Patricia Stewart
Grace Tallon

Emma Blaine

John Kennedy

Karen Furlong

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomantais (1)
- Victoria White (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Larry O’Connor (Chambers Ireland )

An Earnáil Phobail/Dheonach (2)
- Michele Relihan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Tom Conlon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (2)
- Clare Abdel-Basit (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Geraldine Graydon (Líonra Rannpháirtíochta Pobail) 

 

Comhairleoirí (Iomlán: 14)

John Bailey

Shay Brennan (Cathaoirleach)
Liam Dockery
Deirdre Donnelly
Pat Hand
Donal Smith
Deirdre Kingston
Hugh Lewis
Lettie McCarthy
Shane O'Brien
Seamas O'Neill
Barry Saul
Ossian Smyth
Barry Ward

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

 

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)

- Keith Byrne (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Clare O’Sullivan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
- Pat Neill (Chambers Ireland)
- Gregory Alken (Chambers Ireland )

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Tom Nolan (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Jim Colgan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Jim Nolan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Comhairleoirí (Iomlán: 13)

Marie Baker

Anne Colgan

Jennifer Cuffe
Kevin Daly

Karen Furlong

Jim Gildea
Karl Gill
Carron McKinney
Michael Merrigan (Cathaoirleach)
Brian Murphy
Tom Murphy
Patricia Stewart
Grace Tallon

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 7)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (2)
- Goff Lalor (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)
- Rob Goodbody (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (2)
- Matt Gallagher (Chambers Ireland)
- Martin O'Donnell (Chambers Ireland)

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Kevin Fitzgerald (Chambers Ireland)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Paul O'Callaghan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Sóisialta (1)
- Veronica Heywood (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Comhairleoirí (Iomlán: 14)

John Bailey (Cathaoirleach)
Anne Colgan
Jim Gildea
Shay Brennan
Chris Curran
Cormac Devlin
Kate Feeney
Melisa Halpin
Pat Hand
Deirdre Kingston
Michael Merrigan
Brian Murphy
Peter O'Brien
Denis O'Callaghan

 

Ionadaithe Earnála (Iomlán: 6)

An Earnáil Chomhshaoil/Chaomhantais (1)
- Terence Corish (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Forbartha/Foirgníochta (1)
- Kathy Irwin (Chambers Ireland )

An Earnáil Ghnó/Tráchtála (1)
- Liz Ferris (Chambers Ireland )

An Earnáil Cheardchumann (1)
- Jimmy Jordan (Comhdháil na gCeardchumann)

An Earnáil Phobail/Dheonach (1)
- Kieron Brennan (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

An Earnáil Cuimsithe Shóisialta (1)
- Catherine Kenny (Líonra Rannpháirtíochta Pobail)

 

Níl Clár na dToghthóirí ar fáil don phobal mar gheall ar cheanglais dlí a bhaineann le rúndacht phearsanta. Tá Clár in Eagar ar fáil ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ach táille a íoc. Féach tuilleadh eolais faoi “Tá mé buartha go mbeidh mo shonraí ar fáil do dhaoine eile agus go bhfaighidh mé dramhphost” sna Ceisteanna Coitianta seo.

Faoi Alt 3 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá ceart agat a fháil amach, saor in aisce, má tá faisnéis ort i seilbh na Comhairle. Tá an ceart agat chomh maith tuairisc ar an bhfaisnéis a fháil agus ar an gcuspóir/na cuspóirí atá leis an bhfaisnéis sin a bheith aici.

Faoi Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart agat cóip den fhaisnéis phearsanta a fháil. Baineann sé seo le gach cineál faisnéise, e.g. faisnéis i scríbhinn, CCTV, etc. Tá tú i dteideal fios a bheith agat cén áit a bhfuarthas an fhaisnéis, cén chaoi ar baineadh úsáid aisti agus ar tugadh í d’aon duine eile. Tá ar an gComhairle freagra ar d’iarratas a chur chugat laistigh de 21 lá faoi Alt 3.

Ní mór aon iarratas ar shonraí pearsanta a chur ar aghaidh i scríbhinn, sa phost, ar ríomhphost nó i bhfacs. Féadfar go n-iarrfar fianaise chéannachta ort chun nach dtabharfar faisnéis phearsanta don duine mícheart. Cuir d’iarratas chuig:

An tUas. Tom Mahon

An tOifigeach Cosanta Sonraí

An Rannóg Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bóthar na Mara

Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath

 

Líne Dhíreach: 01 2054787

Facs:  01 2806969

Rphost: tmahon@dlrcoco.ie

Rphost Oifige: foi@dlrcoco.ie

Ní mór gach aon sonra a thabhairt a d’fhéadfadh a bheith ina chabhair don Chomhairle Contae thú a aithint agus do shonraí a aimsiú, e.g. aon seoladh roimhe seo agus/nó dáta breithe. Chomh maith leis sin, ní mór a bheith soiléir faoi na sonraí atá á lorg agat mura bhfuil ach faisnéis áirithe ag teastáil uait.

Ba cheart go bhfaighfeá na sonraí seo laistigh de 40 lá ó dháta an iarratais

Agus tú ag iarraidh faisnéise faoi na Rialacháin AFC, ní mór duit:

d’iarratas a chur isteach i scríbhinn nó i bhfoirm leictreonach agus a lua go bhfuil sé á dhéanamh faoi na Rialacháin RFC

 • do shonraí teagmhála a chur ar fáil

 • an fhaisnéis chomhshaoil atá ag teastáil a lua ar bhealach chomh soiléir agus is féidir

 • más mian leat an fhaisnéis a fháil i bhformáid ar leith nó go mbeidh teacht agat air ar bhealach ar leith, ní mór duit é sin a lua san iarratas.

Tá oibleagáid orainn freagra a thabhairt laistigh de mhí ón dáta a bhfaightear an t-iarratas.

Cuir an t-iarratas chuig:

Conor Peoples
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha & Acmhainní Daonna
Comhairle Contae Dhún LAoghaire-Ráth an Dúin
Bóthar na Mara
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath

 Teil:  01 2047053

Facs:  01 2806969

Rphost: foi@dlrcoco.ie

Teil oifige:  01 2047053

Rphost oifige:  foi@dlrcoco.ie

Foráiltear sna Rialacháin RFC go bhfaighidh daoine rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh údarás poiblí nó atá á coinneáil dóibh agus nach mbíonn ar fáil ar bhealaí eile go rialta.    

Feidhmíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1996 agus 2003 i gcomhthráth leis na Rialacháin RFC. Ciallaíonn sé seo gur féidir le daoine rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi na Rialacháin RFC.

Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na Comhairle faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, breathnaigh ar an Rannóg um Chosaint Sonraí.

 

Is féidir leat fanacht ar an gClár má tá sé ar intinn agat filleadh ar d’áitreabh laistigh de 18 mí.

Ó 2004, caithfidh údaráis chlárúcháin dhá leagan den Chlár a fhoilsiú – an Clár Iomlán agus an Clár Atheagraithe. Tá liosta de gach duine atá i dteideal vóta a chaitheamh ar an gclár iomlán agus ní féidir é a úsáid ach do chuspóir toghchánach nó do chuspóir reachtúil eile. Tá ainmneacha agus seoltaí daoine ar féidir iad a úsáid do chuspóir nach cuspóir reachtach ná toghchánach é ar an gClár atheagraithe, e.g. le húsáid ag eagraíocht tráchtála nó eagraíocht eile le haghaidh margaíocht dhíreach. Roghnaigh bosca an diúltaithe ar an bhfoirm chlárúcháin chun nach gcuirfear do shonraí san áireamh ar an gClár Atheagraithe.

Ní éigeantach é an cárta vótála a bheith agat chun vóta a chaitheamh. Fiú má tá an cárta vótála faighte agat, beidh ort ceann amháin de na doiciméid seo a leanas a thabhairt leat mar chruthúnas céannachta:

 • Pas
 • Ceadúnas tiomána reatha
 • Cárta aitheantais fostaí a bhfuil grianghraf air
 • Cárta aitheantais mic léinn a d’eisigh institiúid oideachais agus a bhfuil grianghraf air
 • Doiciméad taistil a bhfuil ainm agus grianghraf air
 • Leabhar Bainc nó Coigiltis nó Comhar Creidmheasa
 • Cárta Deimhnithe Cónaithe sealadach
 • Seic-chárta seic*
 • Cárta creidmheasa*
 • Teastas breithe*
 • Teastas pósta*
 • A cheque card*
 • A credit card*
 • A birth certificate*
 • A marriage certificate*

 

*Ní mór go mbeidh doiciméad eile ag gabháil leis na ceithre rud dheireanacha ar a dtaispeánfar seoladh an duine sa dáilcheantar nó sa  toghlimistéar áitiúil.

Back