Intro Text 

Cuntais Iníoctha

Déantar earraí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil don Chomhairle a phróiseáil go lárnach agus déanann Roinn na gCuntas Iníoctha na híocaíochtaí.

 

Íocaíochtaí

Cuirtear íocaíochtaí díreach isteach i gcuntais bhainc soláthraithe trí Ríomhaistriú Airgid (nó EFT mar is fearr aithne air sa Bhéarla). Seoltar duillíní íocaíochta i ríomhphost chuig soláthraithe ina bhfuil sonraí na sonrasc atá á n-íoc. Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth Dúin tiomanta do sholáthraithe a íoc go tráthúil de réir an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012.

Ordú agus Sonrascú

Níor chóir go gcuirfeadh soláthraithe aon earraí/seirbhísí ar fail don Chomhairle gan Ordú Ceannaigh bailí comhlánaithe a fháil ar a n-áireofaí praghas, méid agus sonraí na n-earraí/na seirbhíse a ordaíodh.

Ní mór go n-eiseofar gach sonrasc do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Ní mór go seolfar sonraisc go díreach chuig Cuntais Iníoctha i ríomhphost chuig accountspayable@dlrcoco.ie nó sa phost chuig Cuntais Iníoctha, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.  Níor cheart iad a eisiúint i níos mó ná formáid amháin – dá seolfaí sonrasc i ríomhphost, níor chóir go seolfaí ceann sa phost freisin.

Ba cheart uimhir ordaithe ceannaigh bhailí a lua ar gach sonrasc a bhainfeadh go sonrach leis na hearraí/an tseirbhís a cuireadh ar fáil ar an bpraghas a luadh. Seolfar aon sonrasc nach bhfuil uimhir ordaithe ceannaigh bailí luaite air ar ais chuig an soláthraí.

Imréiteach Cánach

Caithfear sonraí Imréitigh Cánach a chur ar fáil i leith aon soláthraí a chuireann earraí/seirbhísí ar fáil ar luach níos mo ná €10,000 in aon tréimhse leanúnach de 12 mhí.  

Cáin Shiarchoinneálach/Cáin Chonarthaí Iomchuí

Éilítear ar an gComhairle cáin shiarchoinneálach a asbhaint de gach íocaíocht le haghaidh seirbhíse gairmiúla. Asbhaintear é ag an bhfoinse de réir ráta chaighdeánaigh na cánach ionaim agus íoctar leis na Coimisinéirí Ioncaim é.

Baineann an Cháin Chonartha Ábhartha le sonraisc tógála. Asbhaintear í seo ag an bhfoinse de réir an ráta a mholann na Coimisinéirí Ioncaim agus íoctar í do na Coimisinéirí Ioncaim. 

Íocaíochtaí Prasa

Tá íoc sonrasc ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin rialaithe ag an Acht um Íoc Pras 1997 arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012. Ní dhéanfar sonraisc a íoc go pras ach i gcás sonrasc a chomhlíonann riachtanais Ordaithe agus Sonrasctha na Comhairle mar a leagtar amach thuas. 

Cisteoir

Is é Cisteoir na Comhairle ná Banc na hÉireann, 101 Sráid Sheoirse Uachtarach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Back