Intro Text 

An Buiséad Bliantúil
 

Glacann an Chomhairle lena Buiséad ag an gcruinniú buiséid bliantúil. Féadfar é sin a chur ar atráth ach is gá glacadh leis an Buiséad laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta chruinniú an Bhuiséid. Reáchtáiltear an cruinniú i mí na Samhna de ghnáth ach is é an tAire a fhorordaíonn an tréimhse inar gá é a reáchtáil. Foilsítear fógra seacht lá ar a laghad roimh a gcruinniú i nuachtán náisiúnta ina gcuirtear dáta an Chruinnithe Buiséid in iúl.

 

Ullmhaítear an Buiséad san fhormáid a fhorordaíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus leagtar amach ann an caiteachas atá le tabhú ag an gComhairle ar chur ar fáil na seirbhísí áirithe agus an t-ioncam a bhaineann leis na seirbhísí sin a mhaoiniú. Is iad na príomhchineálacha seirbhíse ná tithíocht, iompar, seirbhísí uisce (faoin gcomhaontú seirbhíse le hUisce Éireann go príomha) pleanáil, fiontar, comhshaol agus áineas agus taitneamhacht lena n-áirítear páirceanna, leabharlanna, spóirt, oidhreacht agus na healaíona. Tá soláthar sa bhuiséad ioncaim do chaiteachas reatha nó ó lá go lá maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil.

Is ó raon d’fhoinsi ioncaim a mhaoinítear caiteachas ioncaim, eadhon: 

  • Rátaí Tráchtála
  • Cáin Mhaoine Áitiúil
  • Deontais Rialtais ar leith
  • Táillí agus muirir d’earraí agus do sheirbhísí

Rátaí Tráchtála
 

The Finance (Local Property Tax) Act 2012 (as amended), makes specific provision that elected members of a local authority mTá foráil shonrach san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna leasú), go bhféadfaidh comhaltaí tofa den údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a athrú ina limistéar feidhme de réir céatadáin ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil.

Ciallaíonn sé seo gur féidir le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin bunráta na Cánach Maoine Áitiúla a laghdú nó a mhéadú de nach mó ná +/-15% nó é a fhágáil gan athrú.

Caithfear an cheist a mheas go bliantúil agus iarrann an Chomhairle go ndéanfar aighneachtaí maidir leis an athrú trí fhógra a chur sa nuachtán náisiúnta. Maireann an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ó lár an Mheithimh go lár Lúnasa de ghnáth agus déantar an cinneadh ag Cruinniú na Comhairle i Meán Fómhair.

An Clár Caipiúil
 

Chomh maith leis an mBuiséad ina bhfuil foráil do chaiteachas reatha, ullmhaíonn an Chomhairle Clár Caipitiúil Trí Bliana a ndéantar athbhreithniú air go bliantúil agus ina bhfuil soláthar do thionscadail chaipitiúla. Is é cuspóir an chláir ná dul i ngleic le heasnaimh san infreastruchtúr chun forbairt sa chontae a chur chun cinn agus áirítear raon de thionscadail spóirt, fóillíochta agus phobail ann freisin.

 

Back