A

Languages

Intro Text 

Sonraí Teagmhála na Comhairle

 

 

Seoladh:   Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath

Fón: +353 (01) 2054700
Facs: +353 (01) 2806969
Suíomh Gréasáinwww.dlrcoco.ie
Ríomhphostcorp@dlrcoco.ie

Má tá cónaí ort in iarthar an Chontae, seans go mbeidh sé níos éasca duit cuairt a thabhairt ar an oifig i nDún Droma.

Seoladh: Oifig Áitiúil Dhún Dorma, Páirc Oifigí Dhún Droma, An tSráid Mhór, Dún Droma
Fón: +353 (01) 2054700
Facs: +353 (01) 2986827
Suíomh Gréasáinwww.dlrcoco.ie
Ríomhphostcorp@dlrcoco.ie

Uimhreacha Fóin Coitianta

Táillí (araide) dramhaíola timpeallachta – 2054747
Bailiú bruscair – 2054810
Fón ‘crios saor ó bhruscar’ – 1800 403 503
Soláthar uisce – 2054800
Draenacha – 2054800
Saoráil faisnéise – 2054734
Deontas ardoideachais – 2054777
Tithíocht, daoine gan dídean – 2054828
Tithíocht, próiseáil iarratas – 2054828
Tithíocht, cothabháil – 2054832
Tithíocht, cíosanna– 2054841
Iarratais phleanála – 2054859
Achomhairc phleanála – 2054867
Rialú/cinntí forbartha – 2054863
Fógraí tosaithe – 2047957
Trácht/Páirceáil – 2054884

Chairt Chustaiméirí

Freagróimid fiosrúcháin fóin go pras agus go béasach. Admhóidh muid go bhfuarthas teachtaireachtaí glórphoist laistigh de 24 uair an chloig.

Teagmháil litreacha nó ríomhphoist
I gcás litreacha ar gá iad a fhreagairt, bíonn sé d’aidhm againn admháil a sheoladh go bhfuarthas iad laistigh de 7 lá oibre ón lá a tháinig iad. Eiseoimid freagra iomlán chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin. Tabharfaimid ainmneacha teagmhála inár gcumarsáid.

Cuairteoirí chuig ár n-oifigí
Deimhneoimid go gcomhlíonann ár n-oifigí poiblí na caighdeáin sábháilteachta agus sláinte ceirde. Cuirfimid feabhas ar na hoifigí poiblí chun go mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas orthu.

Seirbhís i nGaeilge
Déanfaimid iarracht freastal ar ár gcustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh i nGaeilge.

Eolas
Féachfaimid le heolas soiléir cruinn tráthúil a chur ar fáil ag gach láthair seirbhíse. Freastalóimid ar dhaoine le riachtanais ar leith nuair is féidir. 

Rogha
Féachfaimid le rogha a chur ar fáil, nuair is féidir, ó thaobh modhanna íocaíochta, suíomh na bpointí teagmhála, uaireanta oscailte agus amanna seachadta.

Comhairliúchán agus Meastóireacht
Tá an Chomhairle tiomanta do dhul i gcomhairle lena custaiméirí agus dá seirbhísí a mheas.

Gearáin/Fiosrúcháin
Pléifimid go hoscailte agus go cothrom le gearáin/fiosrúcháin.

Feidhmíocht
Déanfaimid ár bhfeidhmíocht a mheas i gcomhthéacs ghealltanais na Cairte seo.

Ról na gCustaiméirí

Cuirimid fáilte roimh bhur dtuairimí agus bhur moltaí ar an gcairt seo agus ar na bealaí inar féidir linn ár seirbhísí a fheabhsú sa todhchaí. Más maith leat tuairim nó moladh a roinnt linn, scríobh chuig Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath nó cuir ríomhphost chuig corp@dlrcoco.ie

Tá an Custaiméir i dteideal seirbhís den scoth a fháil agus, ar an mbealach céanna, tá na Comhairleoirí agus na baill foirne i dteideal an cineál céanna measa béasaí a fháil ón gCustaiméir

Níl iompraíocht ó chustaiméirí den chineál seo a leanas inghlactha:-

  • Iompraíocht thrioblóideach nó iompraíocht a chuireann isteach ar úsáid saoráidí na Comhairle. 
  • An fhoireann nó daoine den phobal a chiapadh le teanga mhaslach, chiníoch nó bhagrach.
  • Foréigean a úsáid nó a bhagairt ar an bhfoireann agus/nó ar dhaoine den phobal. 
  • Damáiste mailíseach do mhaoin na Comhairle agus/nó í a ghoid.
  • Alcól nó drugaí mídhleathacha a úsáid i saoráidí na Comhairle.
  • Tobac a chaitheamh ar áitreabh na Comhairle.
  • Maoin phearsanta a fhágáil ar áitreabh na Comhairle gan faire.

Saoráil Faisnéise – Cosaint Sonraí

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003

Éilíonn na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003 go bhfuil Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin freagrach as sonraí pearsanta a phróiseáil go cothrom. Cosnaíonn na hAchtanna príobháideacht phearsanta agus cearta an duine agus cuireann sé freagrachtaí áirithe ar na daoine a phróiseálfaidh na sonraí. 

Leagtar amach sna hAchtanna an prionsabal ginearálta gur cheart go mbeadh smacht ag daoine aonair ar úsáid na sonraí a bhaineann leo. Caithfidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin caighdeáin áirithe a chomhlíonadh i ndáil le sonraí pearsanta a láimhseáil, agus caithfidh siad aitheantas a thabhairt do chearta daoine aonair faoin Acht um Chosaint Sonraí.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar an bhfaisnéis a d’fhéadfadh a bheith ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar taifead fúm?

Chun rochtain ar do shonraí a iarraidh, cuir litir nó ríomhphost chuig an Oifig Cumarsáide ag foi@dlrcoco.ie ag iarraidh cóip den fhaisnéis sin. Ba cheart an t-iarratas a mharcáil go soiléir mar IARRATAS COSANTA SONRAÍ. Ba cheart go bhfaighfeá na sonraí sin laistigh de 40 lá ón iarratas a dhéanamh.

Ba cheart na nithe seo a dhéanamh i d’iarratas:
1. Aon sonraí a chabhróidh leis an duine tú féin agus do chuid sonraí a aithint – mar shampla, aon seoladh a bhí agat roimhe seo agus do dháta breise agus 

2. Mura bhfuil ach faisnéis áirithe ag teastáil uait, ní mór duit  a bheith an-soiléir faoi na sonraí atá á lorg agat. Cabhróidh sé sin leis an eagraíocht nó leis an duine thú a fhreagairt go sciobtha. 

Má tá tuilleadh eolais uait nó má tá fiosrúcháin ghinearálta agat maidir leis an Acht um Chosaint Sonraí nó más maith leat tagairt do chás-staidéir ar leith, déan teagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí:

info@dataprotection.ie

Fón: 1890 252 231

Nós imeachta oifigiúil maidir le gearán a dhéanamh

Back