A

Languages

Intro Text 

Ba cheart gach fiosrúchán/gearán a chur chuig an roinn ar an gcéad dul síos. Tá oiliúint faighte ag an bhoireann i bhfiosrúcháin agus gearáin a fhreagairt agus déantar gach iarracht iad a réiteach go pras agus go héifeachtach. Mura bhfuil tú sásta, áfach, le toradh do ghearáin, is féidir leat an Nós Imeachta Oifigiúil na Comhairle maidir le Gearán a úsáid mar atá leagtha amach thíos.

Sa nós imeachta seo, áirítear i gciall an téarma “Gearánaí Oifigiúil” míshástacht an chustaiméara le caighdeán na seirbhíse a fuarthas nó le cinneadh a rinneadh an Chomhairle agus í ag plé le custaiméir.

Tá Oifigeach Gearán i ngach roinn ar oifigeach sinsearach é nó í. Tá siad freagrach as plé le Gearáin a bhaineann lena roinn agus as iad a réiteach. Tá sé d’údarás acu an cinneadh bunaidh a rinneadh sa chás a athrú/a chur ar neamhní.

An Nós Imeachta maidir le Gearáin: 

All Official Complaints received (hereinafter called 'complaints') must be in writing/email and sent to:

Ní mór gach Gearán Oifigiúil (dá ngairtear ‘gearáin’ anseo feasta) a dhéanamh i scríbhinn/i ríomhphost agus a chur chuig: 

An tOifigeach Gearán, 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin,
An Oifig Cumarsáide,
Hall an Chontae,
Bóthar na Mara,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath

nó ríomhphost a chur chuig complaints@dlrcoco.ie.

Is féidir leat an Fhoirm Ghearáin a chomhlánú freisin agus é sin a chur sa phost nó le ríomhphost chuig an seoladh poist/ríomhphoist thuas.

 file type icon An Fhoirm maidir le Gearáin

Gheobhaidh tú litir admhála laistigh de 7 lá oibre nuair a dhéanann tú gearán.

Cabhróidh an fhoireann leis an duine a dhéanann an gearán, agus gealltar go bpléifear go tuisceanach agus go rúnda leis an ngearán a mhéid is féidir.

Déanfaidh an tOifigeach na comhaid go léir a bhaineann leis an ábhar a athbhreithniú agus eiseoidh sé/sí a c(h)inneadh laistigh de 28 lá ón dáta a bhfuarthas an gearán mas féidir. I gcás nach féidir linn an cinneadh a phróiseáil laistigh den tréimhse sin, cuirfear an dáta a meastar go mbeidh an cinneadh deiridh ann in iúl duit go pras.

 

Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi inar pléadh le do ghearán, is féidir leat achomharc in aghaidh chinneadh an Oifigigh Gearán a chur chuig an Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach sa roinn atá ag plé le do ghearán a mbeidh freagracht air/uirthi na achomhairc go léir a athbhreithniú. 

Cuirfear an próiseas achomhairc i gcrích laistigh de 21 lá ón dáta a bhfuarthas an t-achomharc.

Tabhair faoi deara nach bhfuil tionchar ag an nós imeachta oifigiúil na Comhairle maidir le gearáin agus le hachomhairc ar an gceart atá agat go ndéanfaidh Oifig an Ombudsman athbhreithniú ar do ghearán ag céim ar bith, ar féidir teagmháil léi leis na sonraí seo a leanas: 

Emily O'Reilly,
Oifig an Ombusdman,
18 Sráid Líosain Íochtaireach,
Baile Átha Cliath 2.

Back