Intro Text 

Shínigh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Dearbhú na hEagraíochta Domhanda Sláinte maidir le Cathracha agus Contaetha Aoisbhácha i Meitheamh 2013. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gealltanas tugtha ag Dún Laoghaire-Ráth an Dúin go mbeidh sé ina Chontae Aoisbháúil. Is ionann foilsiú na Straitéise Aoisbhá agus bunú an Chomaontais Aoisbhá agus na bearta tosaigh i dtreo an ghealltanais sin a bhaint amach.   

Is é fís ár Straitéise Aoisbhá ná “Beidh cáil ar DLR mar áit iontach le cónaí agus tú ag dul in aois, áit ina bhfuil ardchaighdeán maireachtála ag daoine, i dtimpeallacht aoisbháúil inrochtana do dhaoine breacaosta, agus ina bhfuil deis ag daoine ról gníomhach a bheith acu agus cur le saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha a bpobail ó thús deireadh an tsaoil acu.”

Tá an fhís bunaithe ar 9 gcuspóir a leanfaidh an Plean Gníomh iad:

  1. Spásanna allamuigh a dhéanamh deas, glan, agus slán do dhaoine breacaosta chun go mbeidh pobail insiúlta agus spásanna aoisbháúla ann
  2. Seirbhísí iompair atá slán, inrochtana, ardchaighdeáin a chur chun cinn
  3. Leanúntas de roghanna tithíochta atá níos furasta agus níos oiriúnaí a sholáthar do dhaoine breacaosta.
  4. Deiseanna a chur ar fáil do dhaoine breacaosta caidrimh shóisialta a chaomhnú agus ról gníomhach a ghlacadh i ngréasán sóisialta.
  5. Dul i ngleic le steiréitíopaí, miotais agus dearcaí diúltacha maidir le haosú agus réamhchlaonadh agus leithcheal i gcoinne daoine breacaosta a chosc.
  6. Fostaíocht, obair dheonach agus rannpháirtíocht chathartha i measc daoine breacaosta a mhéadú
  7. Cinntiú go mbeidh fáil phras ag daoine breacaosta ar eolas praiticiúil ar a bhfuil ar siúl ina bpobail
  8. Seirbhísí sláinte agus pobail a bhfuil teacht éasca orthu a chur ar fáil do dhaoine breacaosta; agus, cabhrú le gnáthghníomhaíochtaí a bhaint amach agus le cúram baile agus saoráidí cónaithe ardchaighdeáin a aimsiú.
  9. Cinntiú go mbraitheann daoine breacaosta go bhfuil siad slán sábháilte ina dtithe agus nuair atá siad amuigh sa phobal.

Is é cur chuige an AFCCP ná plé le heagraíochtaí a oibríonn sa phobal faoi láthair, leis na bealaí ar féidir leo úsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní reatha a aimsiú chun dul i ngleic le saincheisteanna a bhíonn ag daoine breacaosta. Gné eile den chur chuige seo ná go ndeimhnítear go mbeidh daoine breacaosta lárnach i gceapadh na ngníomhartha a mholfar.

 

Back