Intro Text 

EFuinneamh –– An Tír a Chur in Oiriúint don Todhchaí   - Future Proofing the County

   

 

An Tír a Chur in Oiriúint don Todhchaí – An Chaoi

  • spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú trí fhoinsí in-athnuaite agus pleanáil gréasán fuinnimh a chur chun cinn don todhchaí chun go mbeidh gnóthaí, tionscal, scoileanna, tithe agus taisteal inmharthana ann san am atá le teacht.
  •  IS399:2014 Energy Efficient Design a chur chun cinn ag an gcéim is luaithe agus is féidir de dhearadh le go dtabharfar an aird chuí do dhearadh atá tíosach ar fhuinnimh agus dá chostáil.
  • tá tiomantas ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i bPlean Forbartha an Chontae 2016–2022 go ndéanfaidh sí Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inbhuanaithe (PGFI) laistigh de shaolré an Phlean.
  • tiocfaidh feabhas ar fheidhmíocht fuinnimh trí astaíochtaí CO2 a laghdú agus tomhaltas fuinnimh ar fud na tíre a thathagú má mholfar caighdeáin an Fhoirgnimh atá Neodrach ó thaobh Fuinnimh de (nZEB) nó caighdeán an Tí Éighníomhach nó comhchaighdeáin chun cinn agus foirgnimh nua á dtógáil. Leagann an dá chaighdeán béim ar chúram ar an láithreán agus dearbhú cáilíochtaí chun aerdhíonacht éifeachtach, pointeáilteacht ar an láithreán agus oiliúint sa cheird a dheimhniú.
  • tacú le gnólachtaí glasa i gcomhpháirt le hOifigeach DLR na nGnólachtaí Glasa & an Oifig Fiontair Áitiúil.
  • tacú le Smart Dublin agus le Tionscadail Smart City a chur i bhfeidhm

Fuinneamh Corparáideach DLR a chur in oiriúint don todhchaí

  • Beartas Fuinnimh ag DLR maidir lenár n-úsáid chorparáideach fuinnimh

  • Tá Córas Bainistíochta Fuinnimh a chomhlíonann an Caighdeán Idirnáisiúnta ISO50001 á chur i bhfeidhm againn faoi láthair ar fud lód fuinnimh chorparáidigh DLR chun go mbeidh laghdú 33% ar ár n-úsáid fuinnimh faoi 2020 ó bhunlíne 2009.

  • Oibrímid i gcomhar le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) agus le páirtithe leasmhara eile chun feabhas ó thaobh fuinnimh de a bhaint amach.

  • Bímid sa tóir ar dheontais fuinnimh chun cláir éifeachtúlachta fuinnimh a chur chun cinn lena n-áirítear Clár Deontas SEAI Better Energy Communities. Féach ar SEAI GRANTS

Back