A

Languages

Intro Text 

Cuireann Rannóg na nAiltirí go mór le hobair na Rannóige Pleanála lena n-áirítear ionchur i bPlean Forbartha Contae 2010–2016.

 

Chomh maith le Pleananna Ceantair Áitiúil Shruthán na Coille agus Ghleann Cuilinn a chur i gcrích, tá dul chun cinn mór déanta maidir le straitéisí deartha do Chrios Forbartha Straitéisí Choill na Silíní agus do Chreatphlean Uirbeach Áth an Ghainimh.

Tá Creatphleananna do Shráidbhaile Bhaile an tSionnaigh agus Creatphlean Comharsanachta do Chill Tiarnáin i gcrích freisin.

 

Saoráidí agus Foirgnimh Chathartha Nua 

Cuireann Rannóg na nAiltirí seirbhís chomhairleach ar fáil maidir le réimse leathan foirgneamh cathartha.

Reáchtáladh comórtas ailtireachta idirnáisiúnta le haghaidh Cheanncheathrú Contae nua na Leabharlann agus Ionaid Chultúrtha i bPáirc Uí Mhóráin in 2007 agus tá forbairt na scéime a bhuaigh beagnach i gcrích.

Ar na tionscadail chathartha eile, tá áiseanna nua spóirt agus cultúrtha i mBaile Uí Ógáin chomh maith le háiseanna spóirt i bPáirc Mharlaí agus sa Chéim.

Tá obair ar siúl i gcónaí faoin gClár Feabhsúcháin Leabharlann ó thaobh fóntais agus cothabháil níos fearr a sholáthar chomh maith le rochtain níos fearr ar na leabharlanna do dhaoine faoi mhíchumas.

Rinneadh athchóiriú suntasach ar Shean-Halla an Chontae freisin.

 

Feabhsúcháin Sráidbhaile

Cuireadh tús le mórthionscadal feabhsúcháin chathartha feadh na Ráillí, Bóthar na Mara, níos luaithe sa bhliain seo, agus bhí scéim athnuachana ar taispeáint níos luaithe sa bhliain seo do na lánaí i leataobh Shráid Sheoirse i nDún Laoghaire.

Táthar i mbun oibre freisin ar scéim athnuachana do Phríomhshráid na Carraige Duibhe.

Back